Posledice krčenja šuma i potreba za pošumljavanjem

Tokom protekle dve decenije, sve veći broj naučnih dokaza sugeriše da krčenje šuma, pokrećući složenu kaskadu događaja, stvara uslove za niz smrtonosnih patogena – poput virusa Nipah i Lassa i parazita koji izazivaju malariju i lajmsku bolest – da se proširi na ljude.

Šume troše više vode od kraćih vrsta vegetacije zbog većeg isparavanja; takođe imaju niže površinsko oticanje, punjenje podzemnih voda i prinos vode.

1 ha šume dnevno ispušta oko 47 000 litara vode u obliku pare tokom procesa transpiracije, što utiče na poboljšanje klime do 60 km.

Consequences of deforestation and the need for reforestation

Over the past two decades, a growing body of scientific evidence suggests that deforestation, by triggering a complex cascade of events, creates the conditions for a range of deadly pathogens—such as Nipah and Lassa viruses, and the parasites that cause malaria and Lyme disease—to spread to people.

Forests use more water than shorter types of vegetation because of higher evaporation; they also have lower surface runoff, groundwater recharge and water yield.

1 ha of forest per day releases about 47 000 liters of water in the form of steam during the transpiration process affecting the improvement of the climate up to 60 km.

Pasojat e shpyllëzimit dhe nevoja për ripyllëzim

Gjatë dy dekadave të fundit, një numër i madh i dëshmive shkencore sugjerojnë se shpyllëzimi, duke shkaktuar një kaskadë komplekse të ngjarjeve, krijon kushtet për një sërë patogjenësh vdekjeprurës – siç janë viruset Nipah dhe Lassa, dhe parazitët që shkaktojnë malarien dhe sëmundjen Lyme, të cilat janë sëmundje që përhapen tek njerëzit.

Pyjet përdorin më shumë ujë sesa llojet më të shkurtra të vegjetacionit për shkak të avullimit më të lartë. Ato gjithashtu kanë rrjedhje më të ulët sipërfaqësore, rimbushje të ujërave nëntokësorë dhe rendiment më të ulët të ujit për shkak të evaporimit të ujit në ajër kryesiaht pëtmes gjetheve.

1 hektarë pyll në ditë lëshon rreth 47 000 litra ujë në formë avulli gjatë procesit të transpirimit duke ndikuar në përmirësimin e klimës deri në 60 km.