Posledice krčenja šuma i potreba za pošumljavanjem

Tokom protekle dve decenije, sve veći broj naučnih dokaza sugeriše da krčenje šuma, pokrećući složenu kaskadu događaja, stvara uslove za niz smrtonosnih patogena – poput virusa Nipah i Lassa i parazita koji izazivaju malariju i lajmsku bolest – da se proširi na ljude. Šume troše više vode od kraćih vrsta vegetacije zbog većeg isparavanja; takođe… Continue reading Posledice krčenja šuma i potreba za pošumljavanjem

Consequences of deforestation and the need for reforestation

Over the past two decades, a growing body of scientific evidence suggests that deforestation, by triggering a complex cascade of events, creates the conditions for a range of deadly pathogens—such as Nipah and Lassa viruses, and the parasites that cause malaria and Lyme disease—to spread to people. Forests use more water than shorter types of… Continue reading Consequences of deforestation and the need for reforestation

Pasojat e shpyllëzimit dhe nevoja për ripyllëzim

Gjatë dy dekadave të fundit, një numër i madh i dëshmive shkencore sugjerojnë se shpyllëzimi, duke shkaktuar një kaskadë komplekse të ngjarjeve, krijon kushtet për një sërë patogjenësh vdekjeprurës – siç janë viruset Nipah dhe Lassa, dhe parazitët që shkaktojnë malarien dhe sëmundjen Lyme, të cilat janë sëmundje që përhapen tek njerëzit. Pyjet përdorin më… Continue reading Pasojat e shpyllëzimit dhe nevoja për ripyllëzim