Apel za mobilizaciju da se ne pali vatra

U vrijeme kada se naša zemlja suočava s visokim temperaturama, nažalost, pojavljuje se uznemirujuća pojava koja ugrožava živote ljudi, ekonomske posljedice i štetu po okoliš. Reč je o pojavi požara, koji se pojavljuju svuda na Kosovu, koji oštećuju šume, šumsko zemljište, ali i druga ruralna i urbana područja.

Šume čine oko 44,7% teritorije Republike Kosovo i predstavljaju vredan nacionalni resurs. Šumski požari, osim drveta, ugrožavaju i divlju floru i faunu, jer su šume njihovo stanište – njihov dom.

Pozivamo na maksimalnu brigu u očuvanju šuma, prirode i životne sredine. Takođe apelujemo na sve odgovorne institucije počev od opština, opštinskih jedinica KAŠ -a, vatrogasne službe i policije radi koordinacije akcija, kao i povećane brige u sprečavanju požara i mobilizaciji u njihovom gašenju.

Posebno pozivamo na mobilizaciju i pojačanu brigu šumskih čuvara, da aktivno prate situaciju i identifikuju počinioce, te da daju informacije organima za sprovođenje zakona, za osobe koje izazivaju požare.

Budite oprezni i NE ZAPALJAVAJTE POŽAR! Čuvajte šume jer su dragoceni nacionalni resursi i od kojih zavisi naš život!

Budite deo prevencije i gašenja požara u slučajevima šumskih požara.

Obavestite nadležne organe u vašim opštinama radi brzog odgovora.

Pomozite nadležnim institucijama u suzbijanju šumskih požara. Građanska i kulturna obaveza je biti gospodar zemlje kada mu zatrebate.

UPOZORENJE: Paljenje vatre kažnjivo je po zakonu!

Pravni osnov

Zaštita šuma

Na osnovu člana 12, 13, 16, 17. i 18. stav 18.1 (f) Zakona br. 03 / L-040 o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik br. 28/04. Jun 2008), citirano je:

Opštinski akti stav 12.2 tačka d) svaki drugi akt neophodan ili neophodan za efikasno funkcionisanje opštine

Član 13. Gradonačelnik donosi uredbe i odluke

– Član 16 opštinske nadležnosti

Tačka g) odgovornost za lokalne hitne slučajeve.

Tačka s) bilo koje pitanje koje nije izričito isključeno iz njihove nadležnosti

– Član 18 delegirane nadležnosti Član 18.1 tačka f0 zaštita šuma nastalih na teritoriji opštine u skladu sa ovlašćenjima koja je preneo centralni organ.

– Zakon br. 03 / L-153 o izmenama i dopunama Zakona br. 2003/3 o kosovskim šumama,

– Član 11 koji menja i dopunjava član 26 Osnovnog zakona definiše naslov „zaštita od požara“ menja se u naslov „Zaštita šuma“

– Član 12. stav 29.7 Zaštita šuma na teritoriji Opštine definisana je kao delegirana nadležnost prema članu 18. Zakona o lokalnoj samoupravi, a stav 19.12 se citira: „Zaštita šuma kao nadležnost delegirana je opštinama“

a) “služba za zaštitu šuma u ​​celini u skladu sa članovima 29.1, 29.2 i 29.3 Poglavlja VIII Zakona o šumama Kosova prelazi kao opštinska nadležnost”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email