Apel za mobilizaciju da se ne pali vatra

U vrijeme kada se naša zemlja suočava s visokim temperaturama, nažalost, pojavljuje se uznemirujuća pojava koja ugrožava živote ljudi, ekonomske posljedice i štetu po okoliš. Reč je o pojavi požara, koji se pojavljuju svuda na Kosovu, koji oštećuju šume, šumsko zemljište, ali i druga ruralna i urbana područja.

Šume čine oko 44,7% teritorije Republike Kosovo i predstavljaju vredan nacionalni resurs. Šumski požari, osim drveta, ugrožavaju i divlju floru i faunu, jer su šume njihovo stanište – njihov dom.

Pozivamo na maksimalnu brigu u očuvanju šuma, prirode i životne sredine. Takođe apelujemo na sve odgovorne institucije počev od opština, opštinskih jedinica KAŠ -a, vatrogasne službe i policije radi koordinacije akcija, kao i povećane brige u sprečavanju požara i mobilizaciji u njihovom gašenju.

Posebno pozivamo na mobilizaciju i pojačanu brigu šumskih čuvara, da aktivno prate situaciju i identifikuju počinioce, te da daju informacije organima za sprovođenje zakona, za osobe koje izazivaju požare.

Budite oprezni i NE ZAPALJAVAJTE POŽAR! Čuvajte šume jer su dragoceni nacionalni resursi i od kojih zavisi naš život!

Budite deo prevencije i gašenja požara u slučajevima šumskih požara.

Obavestite nadležne organe u vašim opštinama radi brzog odgovora.

Pomozite nadležnim institucijama u suzbijanju šumskih požara. Građanska i kulturna obaveza je biti gospodar zemlje kada mu zatrebate.

UPOZORENJE: Paljenje vatre kažnjivo je po zakonu!

Pravni osnov

Zaštita šuma

Na osnovu člana 12, 13, 16, 17. i 18. stav 18.1 (f) Zakona br. 03 / L-040 o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik br. 28/04. Jun 2008), citirano je:

Opštinski akti stav 12.2 tačka d) svaki drugi akt neophodan ili neophodan za efikasno funkcionisanje opštine

Član 13. Gradonačelnik donosi uredbe i odluke

– Član 16 opštinske nadležnosti

Tačka g) odgovornost za lokalne hitne slučajeve.

Tačka s) bilo koje pitanje koje nije izričito isključeno iz njihove nadležnosti

– Član 18 delegirane nadležnosti Član 18.1 tačka f0 zaštita šuma nastalih na teritoriji opštine u skladu sa ovlašćenjima koja je preneo centralni organ.

– Zakon br. 03 / L-153 o izmenama i dopunama Zakona br. 2003/3 o kosovskim šumama,

– Član 11 koji menja i dopunjava član 26 Osnovnog zakona definiše naslov „zaštita od požara“ menja se u naslov „Zaštita šuma“

– Član 12. stav 29.7 Zaštita šuma na teritoriji Opštine definisana je kao delegirana nadležnost prema članu 18. Zakona o lokalnoj samoupravi, a stav 19.12 se citira: „Zaštita šuma kao nadležnost delegirana je opštinama“

a) “služba za zaštitu šuma u ​​celini u skladu sa članovima 29.1, 29.2 i 29.3 Poglavlja VIII Zakona o šumama Kosova prelazi kao opštinska nadležnost”.

Appeal for mobilization not to light fires

At a time when our country is facing high temperatures, unfortunately a disturbing phenomenon is emerging, endangering people’s lives, economic consequences and environmental damage. It is about the appearance of fires, which are appearing everywhere in Kosovo, which are damaging forests, forest lands, but also other rural and urban areas.

Forests make up about 44.7% of the territory of the Republic of Kosovo, and are a valuable national resource. Forest fires, in addition to wood, also endanger wild flora and fauna, because forests are their habitat – their home.

We call for maximum care in the preservation of forests, nature and the environment. We also appeal to all responsible institutions starting from the municipalities, KFA Municipal Units, fire service and police for coordination of actions, as well as increased care in fire prevention, and mobilization in their extinguishing.

We call in particular for the mobilization and increased care of the forest guards, to actively monitor the situation, and to identify the perpetrators, and to provide information to the law enforcement agencies, for the persons who cause the fires.

Please be careful and DO NOT LIGHT FIRE! Preserve forests, because they are precious national resources, and on which our lives depend!

Be part of the prevention and extinguishing of fires in cases of forest fires.

Notify the competent authorities in your municipalities for a quick response.

Assist the responsible institutions in dealing with forest fires. It is a civic and cultural obligation to be the lord of the country when he needs you.

WARNING: Lighting a fire is punishable by law!

Legal basis

Forest protection

Pursuant to Article 12, 13, 16, 17 and 18 paragraph 18.1 (f) of Law No. 03 / L-040 on Local Self-Government (Official Gazette No. 28/04 June 2008), is cited:

Municipal acts paragraph 12.2 point d) any other act necessary or necessary for the efficient functioning of the municipality

Article 13 The mayor issues ordinances and decisions

– Article 16 municipal competencies

Item g) responsibility for local emergencies.

Point s) any matter that is not expressly excluded from their competence

– Article 18 delegated competencies article 18.1 point f0 protection of forests that occurred in the territory of the municipality within the authorizations delegated by the central authority.

– Law No. 03 / L-153 on amending and supplementing Law No. 2003/3 on Kosovo Forests,

– Article 11 which amends and supplements Article 26 of the Basic Law defines the title “fire protection” is changed to the title “Forest protection”

– Article 12 paragraph 29.7 Forest protection in the territory of the Municipality is defined as delegated competence according to Article 18 of the Law on Local Self-Government, and paragraph 19.12, is quoted: “Forest protection as a competence is delegated to municipalities”

a) “the forest protection service as a whole in accordance with Article 29.1, 29.2 and 29.3 of Chapter VIII of the Law on Forests of Kosovo shall pass as a municipal competence”.

Apel për mobilizim për mos ndezjen e zjarreve!

Në kohën kur vendi ynë po ballafaqohet me përballjen me temperatura të larta, për fat të keq po shfaqet edhe një dukuri shqetësuese, me rrezikimin e jetës së njerëzve, pasoja ekonomike e dëme të mjedisit. Është fjala për paraqitjen e zjarreve, që po shfaqen gjithandej në Kosovë, nga të cilat  janë duke u dëmtuar pyjet, tokat pyjore, por edhe sipërfaqe tjera rurale e urbane.

Pyjet përbëjnë rreth 44.7% të territorit të Republikës së Kosovës, dhe janë resurs i çmuar kombëtar. Zjarret në pyje përveç masës drunore rrezikojnë edhe florën dhe faunën e egër, sepse pyjet janë habitati – shtëpia e tyre.

Apelojmë për kujdes maksimal në ruajtjen e pyjeve, të natyrës dhe mjedisit. Apelojmë po ashtu tek të gjitha institucionet përgjegjëse duke filluar nga komunat, Njësitë Komunale të APK-së, shërbimin e zjarrfikësve dhe policinë për koordinim të veprimeve, si dhe kujdes të shtuar në parandalimin e zjarreve, dhe mobilizim në shuarjen e tyre.

Apelojmë veçanërisht, për mobilizim dhe kujdes të shtuar të rojeve të pyjeve, që të përcjellin aktivisht situatën, dhe të identifikojnë keqbërësit, e të japin informata në organet e rendit, për personat qe i shkaktojnë zjarret.

Ju lutemi, kujdes dhe MOS NDIZNI ZJARRE! T’i ruajmë pyjet, sepse ato janë resurse të çmuara kombëtare, dhe nga të cilat varet jeta jonë!

Bëhu pjesë e parandalimit dhe e fikjes së zjarrit në rastet e paraqitjes së zjarrit në pyje.

Lajmëro organet kompetente në komunat tuaja për reagim sa më të shpejtë.

Ndihmo institucionet përgjegjëse në përballjen me zjarret pyjore. Ky është obligim qytetar dhe kulturë t’i dalësh zot vendit kur ai ka nevojë për ty.

KUJDES: Ndezja e zjarrit është e dënueshme me ligj!

Baza Ligjore

Mbrojtja e pyjeve

Duke u bazuar në nenin 12, 13, 16, 17 dhe 18 paragrafi 18.1 (f) të Ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale (Gazeta Zyrtare Nr. 28/04 Qershor 2008), citohet:

Aktet e komunës paragrafi 12.2 pika d) çdo akt tjetër të nevojshëm apo të duhur për funksionimin efikas të komunës

– Neni 13 Kryetari i komunës nxjerr urdhëresa dhe vendime

– Neni 16 kompetencat komunale

Pika g) përgjegjësia ndaj rasteve emergjente lokale.

Pika s) çdo çështje që nuk është përjashtuar shprehimisht nga kompetenca e tyre

– Neni 18 kompetencat e deleguara neni 18.1 pika f0 mbrojtja e pyjeve që ndodhën në territorin e komunës në kuadër të autorizimeve të deleguara nga autoriteti qendror.

– Ligji Nr.03/L-153 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.2003/3 për Pyjet e Kosovës,

– Neni 11 me të cilën ndryshohet dhe plotësohet neni 26 i Ligjit bazik përcaktohet titulli “mbrojtja nga zjarri” ndryshohet në titullin ‘Mbrojtja e pyjeve”

– Neni 12 paragrafi 29.7 Mbrojtja e pyjeve në territorin e Komunës përcaktohet  si kompetencë e deleguar sipas nenit 18 të ligjit për Vetëqeverisje Lokale, si dhe paragrafi 19.12, citohet: “ Mbrojtja e pyjeve si kompetencë delegohet nëpër komuna”

a) “shërbimi i mbrojtjes së pyjeve në tërësi në pajtim me nenin 29.1 , 29.2 dhe 29.3 të kapitullit VIII të ligjit për Pyjet e Kosovës kalojnë si kompetencë komunale”.