Razumevanje održivog razvoja u društvenom kontekstu

Definicija održivosti u Brundtlandovom izveštaju (Svetska komisija UN za životnu sredinu i razvoj, 1987.) široko se citira kao „održivi razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe“. Druga uobičajena definicija je tradicionalni dijagram prikazan na gornjoj slici. Trokružni dijagram društvene, ekološke i ekonomske održivosti pokazuje vezu između tri oblasti… Continue reading Razumevanje održivog razvoja u društvenom kontekstu

Understanding sustainable development in a social context

The definition of sustainability in the Brundtland report (UN World Commission on Environment and Development, 1987) is widely cited as “sustainable development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” Another common definition is the traditional diagram shown in the Figure above. The three-circle… Continue reading Understanding sustainable development in a social context

Të kuptuarit e zhvillimit të qëndrueshëm në kontekst shoqëror

Përkufizimi i qëndrueshmërisë nga raporti Brundtland (Komisioni Botëror i OKB -së për Mjedis dhe Zhvillim, 1987) citohet gjerësisht si “zhvillim i qëndrueshëm që plotëson nevojat e së tashmës pa e kompromentuar aftësinë e brezave të ardhshëm për ti përmbushur nevojat e tyre.” Një përkufizim tjetër i zakonshëm është diagrami tradicional i treguar në Figurën e… Continue reading Të kuptuarit e zhvillimit të qëndrueshëm në kontekst shoqëror