Akcija za čišćenje puteva

Zagađenje javnih prostora i dalje je jedan od glavnih problema. Ovoga puta EC je sprovela akciju čišćenja ulica “Reshat Karjagdiu” i “Nazim Pulaj”.

EK je pozvala nadležne institucije i građane da pokažu veću brigu i održavanje javnih prostora.

HumanRightivism
Ambasada Švedske u Prištini
Fond za razvoj zajednice – CDF
EC Ma Ndryshe

Action for cleaning the roads

Pollution of public spaces continues to be one of the main problems. This time EC has carried out the cleaning action along the streets “Reshat Karjagdiu” and “Nazim Pulaj”.

The EC called on relevant institutions and citizens to show more care and maintenance of public spaces.

HumanRightivism
Embassy of Sweden in Pristina
Community Development Fund – CDF
EC Ma Ndryshe

Aksion për pastrimin e rrugëve

Ndotja e hapësirave publike vazhdon të mbetet një nga problematikat kryesore. Kësaj radhe EC ka realizuar aksionin e pastrimit përgjatë rrugëve “Reshat Karjagdiu” dhe “Nazim Pulaj”.

EC u bënë thirrje institucioneve relevante dhe qytetarëve që të tregojnë më tepër kujdes dhe mirëmbajtje ndaj hapësirave publike.

HumanRightivism
Embassy of Sweden in Pristina
Community Development Fund – CDF
EC Ma Ndryshe

Biodiverzitet i njegov uticaj na životnu sredinu

Biodiverzitet čini Zemlju nastanjivom. Bioraznoliki ekosistemi pružaju rešenja zasnovana na prirodi koja nas štite od prirodnih katastrofa kao što su poplave i oluje, filtriraju vodu i regenerišu zemljište.

Čišćenje preko 35% svjetskih mangrova za ljudske aktivnosti sve je više dovodilo ljude i njihove domove u opasnost od poplava i porasta nivoa mora. Da su današnji mangrovi izgubljeni, 18 miliona ljudi bi bilo poplavljeno svake godine (povećanje od 39%), a godišnja šteta na imovini povećala bi se za 16% (82 milijarde dolara).

Zaštita i obnova prirodnih ekosistema od vitalnog su značaja za borbu protiv klimatskih promjena. Rešenja zasnovana na prirodi mogla bi da obezbede 37% isplativog ublažavanja CO2 potrebnog do 2030. godine za održavanje globalnog zagrevanja unutar 2 ° C (35,6 F).

Prirodni ekosistemi predstavljaju osnovu za ekonomski rast, zdravlje ljudi i prosperitet. Naša sudbina kao vrste duboko je povezana sa sudbinom našeg prirodnog okruženja.

Kako su ekosistemi sve ugroženiji ljudskim aktivnostima, priznavanje prednosti biodiverziteta je prvi korak u osiguranju da se o njemu brinemo. Znamo da je biodiverzitet važan. Sada, kao društvo, trebali bismo ga štititi-i pritom štititi svoje dugoročne interese.

Objavljeno od Svetskog ekonomskog foruma.

Biodiversity and its impact on environment

Biodiversity makes the earth habitable. Biodiverse ecosystems provide nature-based solutions that buffer us from natural disasters such as floods and storms, filter our water and regenerate our soils.

The clearance of over 35% of the world’s mangroves for human activities has increasingly put people and their homes at risk from floods and sea-level rise. If today’s mangroves were lost, 18 million more people would be flooded every year (an increase of 39%) and annual damages to property would increase by 16% ($82 billion).

Protecting and restoring natural ecosystems is vital to fighting climate change. Nature-based solutions could provide 37% of the cost-effective CO2 mitigation needed by 2030 to maintain global warming within 2°C (35.6 F).

Natural ecosystems provide the foundations for economic growth, human health and prosperity. Our fate as a species is deeply connected to the fate of our natural environment.

As ecosystems are increasingly threatened by human activity, acknowledging the benefits of biodiversity is the first step in ensuring that we look after it. We know biodiversity matters. Now, as a society, we should protect it – and in doing so, protect our own long-term interests.

Reposted with permission from World Economic Forum.

Biodiversiteti dhe ndikimi në mjedis

Biodiversiteti e bën tokën të banueshme. Kjo poashtu ndihmon sidomos tek mbijetesa e kafshëve, zvarranikëve si dhe shpezëve. Ekosistemet e biodiversitetit ofrojnë zgjidhje të bazuara në natyrë që na mbrojnë nga fatkeqësitë natyrore si përmbytjet dhe stuhitë, filtrojnë ujin tonë dhe rigjenerojnë tokat tona.

Pastrimi i mbi 35% të pemëve të larta në botë për aktivitetet njerëzore ka vënë gjithnjë e më shumë njerëzit dhe shtëpitë e tyre në rrezik nga përmbytjet dhe ngritja e nivelit të detit. Nëse këto pemë të larta rrënjësore nuk do të ekzistonin, 18 milionë njerëz të do të përmbyteshin çdo vit (një rritje prej 39%) dhe dëmet vjetore të pronës do të rriteshin me 16% (82 miliardë dollarë).

Mbrojtja dhe rivendosja e ekosistemeve natyrore është jetike për ti luftuar ndryshimet klimatike. Zgjidhjet e bazuara në natyrë mund të sigurojnë 37% të zbutjes me kosto efektive të CO2, të nevojshme deri në vitin 2030, për ta ruajtur ngrohjen globale brenda 2 °C.

Ekosistemet natyrore ofrojnë bazat për rritjen ekonomike, shëndetin dhe prosperitetin e njerëzve. Fati ynë si specie është i lidhur thellë me fatin e mjedisit tonë natyror.

Ndërsa ekosistemet po kërcënohen gjithnjë e më shumë nga aktiviteti njerëzor, njohja e përfitimeve të biodiversitetit është hapi i parë për të siguruar që ne të kujdesemi për të. Ne i dimë çështjet e biodiversitetit. Tani, si shoqëri, ne duhet ta mbrojmë atë dhe duke vepruar, atëherë do ti mbrojmë interesat tona afatgjata.

Në foto ilustrimi e paraqet rëndësinë e biodiversitetit në relacion me mjedisin përreth.

Marrë nga Forumi Ekonomik Botëror.

377 mandatory fines were imposed on environmental polluters during the months of March – July 2021

Number of Mandatory Fines of the Administrative Instruction, no. 06/2018 imposed for the five-month period (March, April, May, June and July 2021) for environmental polluters is a total of 377. In addition to Mandatory Fines, some of the municipalities have sent applications to the Court, Verbal Proceedings and Request for Court within environmental issues, as follows:

Additional information:

The Inspector of Environmental Protection from the Municipality of Ferizaj, Nazlime Sejdiu, said that the large influx of migrants has led to an increase in consumption and with the latter to increase the amount of waste while the capacity of cleaning companies is small. She also stressed that from next week the situation with waste problems will stabilize.

As for the Municipalities: Fushë Kosovë, Vushtrri, Kaçanik, Deçan and Skenderaj we have not had reports from responsible persons.

The NGO “Let’s Do It”, which monitors at the municipal level, announces that the monitoring of the implementation of the Administrative Instruction on Mandatory Fines will continue in the coming months and thanks the municipal environmental inspectors for their cooperation and readiness to share data in order to that through the reporting of Mandatory Fines to raise awareness of polluters in order to create a cleaner environment throughout the territory of Kosovo.

Janë shqiptuar 377 gjoba mandatore për ndotësit e mjedisit gjatë muajve Mars – Korrik 2021

Numri i Gjobave Mandatore të Udhëzimit Administrativ, nr. 06/2018 të shqiptuara për periudhën pesë mujore (Mars, Prill, Maj, Qershor dhe Korrik 2021) për ndotësit e mjedisit është gjithsej 377. Përveq Gjobave Mandatore disa nga komunat kanë dërguar fletëparaqitje për Gjykatë, Procese Verbale dhe Kërkesa për Gjykatë në kuadër të qështjeve mjedisore, si vijion:

𝐾𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑒 𝐿𝑖𝑝𝑗𝑎𝑛𝑖𝑡: 2 𝑓𝑙𝑒𝑡ë𝑝𝑎𝑟𝑎𝑞𝑖𝑡𝑗𝑒 𝑝ë𝑟 𝐺𝑗𝑦𝑘𝑎𝑡ë.

𝐾𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑒 𝑅𝑎ℎ𝑜𝑣𝑒𝑐𝑖𝑡: 2 𝑑𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑝ë𝑟 𝑘𝑢𝑛𝑑ë𝑟𝑣𝑎𝑗𝑡𝑗𝑒 𝑝ë𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑗𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑛𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒.

𝐾𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑧𝑟𝑒𝑛𝑖𝑡: 33 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙𝑒, 17 𝐴𝑘𝑡𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒, 1 𝑘ë𝑟𝑘𝑒𝑠ë 𝑝ë𝑟 𝐺𝑗𝑦𝑘𝑎𝑡ë.

Informata shtesë:

Inspektorja e mbrojtjes së Mjedisit nga Komuna e Ferizajit, Nazlime Sejdiu, tha se fluksi i madh i mërgimtarëve ka ndikuar që konsumi te rritet dhe me këtë të fundit të shtohet sasia e mbeturinave përderisa kapacitetet e kompanive të pastrimit janë të vogla. Ajo poashtu potencoi se nga java e ardhshme situata me problemet me mbeturinat do të stabilizohet.

Ndërsa sa i përket Komunave: Fushë Kosovë, Vushtrri, Kaçanik, Deçan dhe Skenderaj nuk kemi pasur raportime nga personat përgjegjës.

OJQ “Let’s Do It” që e bën monitorimin në nivelet komunale, njofton se monitorimi i zbatimit të Udhëzimit Administrativ për Gjoba Mandatore do të vazhdojë edhe gjatë muajve në vijim dhe falënderon inspektorët komunal të mjedisit për bashkëpunimin dhe gadishmërinë në ndarjen e të dhënave me qëllim që përmes raportimeve të Gjobave Mandatore të vetëdijësojë ndotësit në mënyrë që të krijohet një mjedis sa më i pastër në gjithë territorin e Kosovës.

EK sa pozivima na povećanje zelenila u gradskim javnim prostorima

EC Ma Ndrishe je realizovala performans, rešavajući zabrinutost zbog nedostatka zelenila u javnim prostorima. Ova predstava je realizovana u opštini Prizren, u opštini Priština, u opštini Peć, u opštini Đakovica, u opštini Uroševac, u opštini Gnjilane, kao i u opštini Mitrovica u saradnji sa NVO „7 umetnosti“.

Iz istraživanja “Kvalitet vazduha u Prizrenu” koje je EK sprovela sa građanima Prizrena prošle godine, čini se da oko 44% ispitanika smatra da se u njihovom gradu ne sadi dovoljno drveća. Uočeno je da je ovaj suštinski problem prisutan u mnogim drugim opštinama, pa se kroz ovu javnu reakciju traži pronalaženje adekvatnog rješenja za ovo pitanje.

U nekim odabranim ulicama gore navedenih opština u kojima se procenjuje da postoji značajan nedostatak zelenila, umetničko su improvizovana neka stabla koja su postavljena u beton obeležavajući prostor na kome bi mogla biti posađena.

Znajući velike koristi koje zelene površine donose u urbanim područjima, EK je preuzela inicijativu za realizaciju takvog učinka, kako bi se lokalno rukovodstvo usredsredilo na povećanje zelenila u gradovima na Kosovu.
Betonirani prostori sa nedostatkom zelenila pretvaraju se u izuzetno veliki problem, posebno ovih dana sa visokim temperaturama. S nedostatkom zelenila i sa bezbroj betoniranih površina unutar naših gradova, stvaraju se „urbana toplotna ostrva“ koja u kombinaciji sa automobilima podižu ukupnu temperaturu za + 5 ° C (https://time.com/5655074/concrete -urban -toplota).

S druge strane, drveće značajno smanjuje ukupnu temperaturu stvaranjem senki i procesom poznatim kao „rashlađujuća transpiracija“ gde drveće ispušta vodu u atmosferu sa svog lišća, smanjujući najveću letnju temperaturu za 1-5 ° C . (vvv.epa.gov/ Korišćenje drveća i vegetacije za smanjenje toplotnih ostrva).

Korišćenje drveća i vegetacije u urbanom okruženju, uz odgovarajuće održavanje, donosi koristi osim smanjenja toplote u urbanim područjima. Drveće oko zgrada utiče na stvaranje hlada i potražnju za klimatizacijom i potrošnjom energije; poboljšati kvalitet vazduha i smanjiti emisiju gasova staklene bašte; smanjiti rizik od poplava; poboljšati kvalitet života, kao i obezbediti estetske vrednosti, stvoriti staništa za mnoge vrste i smanjiti buku.

Drveće takođe igra suštinsku ulogu u sprečavanju klimatskih promena. Sadnja i zaštita zelenih urbanih područja povećaće apsorpciju ugljen -dioksida, koji je glavni uzrok klimatskih promena.
Sadnja drveća je takođe jedno od najjeftinijih rešenja za rešavanje ovog pitanja, pa bi ovo trebao biti dodatni razlog zašto bi se centralne i lokalne vlade trebale fokusirati na povećanje zelenih površina u urbanim područjima Kosova, uz održavanje njihovog pravilnog.

Ovaj nastup je realizovala EC Ma Ndrishe, podržana programom Fondacije civilnog društva Kosova (KCSF) ‘EJA Kosovo’, sufinansiranom od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida ). Sadržaj i stavovi koji su ovde predstavljeni ne predstavljaju zvaničan stav donatora.

NGO EC Ma Ndryshe with calls for increased greenery in urban public spaces

EC Ma Ndryshe has realized a performance, to address as a concern the lack of greenery in public spaces. This performance was realized in the Municipality of Prizren, in the Municipality of Prishtina, in the Municipality of Peja, in the Municipality of Gjakova, in the Municipality of Ferizaj, in the Municipality of Gjilan, as well as in the Municipality of Mitrovica in cooperation with the NGO “7 Arts”.

From the research “Air quality in Prizren” that EC conducted with the citizens of Prizren last year, it appears that about 44% of respondents think that not enough trees are being planted in their city. This essential problem has been seen to be present in many other municipalities, therefore and through this public reaction is required to find an adequate solution to this issue.

In some selected streets of the above-mentioned municipalities where it is estimated that there is a significant lack of greenery, some trees have been artistically improvised which are placed in concrete marking the space where they could be planted.

Knowing the great benefits that green areas bring within urban areas, the EC has taken the initiative to realize such a performance, in order for the attention of local leadership to focus on increasing greenery within the cities of Kosovo.
Concreted spaces with lack of greenery are turning into an extremely big problem especially during these days with high temperatures. With the lack of greenery and with countless concreted areas within our cities, “Islands of urban heat” are being created which in combination with cars raise the overall temperature by + 5 ° C (https://time.com/5655074/concrete -urban-heat).

On the other hand, the trees significantly reduce the overall temperature through the creation of shadows and through a process known as ‘cooling transpiration’ where the trees release water into the atmosphere from their leaves, reducing the peak summer temperature by 1-5 ° C. (www.epa.gov/ Using Trees and Vegetation to Reduce Heat Islands).

The use of trees and vegetation in the urban environment, with adequate maintenance brings benefits beyond heat reduction within urban areas. The trees around the buildings affect the creation of shade and the demand for air conditioning and energy consumption; improve air quality and reduce greenhouse gas emissions; reduce the risk of flooding; improve the quality of life as well as provide aesthetic values, create habitats for many species and reduce noise.

Trees also play an essential role in preventing climate change. Planting and protecting green urban areas will maximize the absorption of carbon dioxide, which is a major cause of climate change.
Planting trees is also one of the cheapest solutions to address this issue so this should be an additional reason why central and local governments should focus on increasing green space in Kosovo’s urban areas, along with maintaining their proper.

This performance was realized by EC Ma Ndryshe, supported by the program of the Kosovo Civil Society Foundation (KCSF) ‘EJA Kosovo’, co-financed by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). The content and attitudes presented here do not represent the official position of donors.