Dvogodišnji moratorijum izriče se na odobrenje zaštite životne sredine za kamenolome

Ministar životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Liburn Aliu rekao je da je doneo odluku o uvođenju moratorijuma na nove kamenolome i one u postupku za ekološku saglasnost na period od dve godine.

Prema njegovim rečima, reč je o periodu jun 2021. do jun 2023. godine.

„Deo ove odluke je uspostavljanje ministarske radne grupe, koja će razmotriti zakonitost aktivnosti vađenja, njihov uticaj na životnu sredinu, kao i mere koje treba preduzeti za njihovu rehabilitaciju“, napisao je on.

Ovom odlukom novi kamenolomi i oni u postupku dve godine neće moći da se prijave za obavljanje svojih delatnosti.

A 2-year moratorium is imposed on environmental approval for quarries

The Minister of Environment, Spatial Planning and Infrastructure, Liburn Aliu, said that he has taken the decision to impose a moratorium on new quarries and those in the procedure for environmental approval for a period of two years.

According to him, it is about the period June 2021 to June 2023.

“Part of this decision is the establishment of a ministerial working group, which will review the legality of quarrying activities, their impact on the environment, as well as measures to be taken for their rehabilitation,” he wrote.

With this decision, the new quarrymen and those in the procedure will not be able to apply for the exercise of their activities for two years.

Vendoset moratorium 2 vjeçar për pëlqim mjedisor për gurthyesit

Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu, ka thënë se ka marrë vendim për vendosjen e moratoriumit për gurëthyesit e rinj dhe ato në procedurë për pëlqim mjedisor për periudhën dy vjeçare .

Sipas tij bëhet fjalë për periudhën qershor 2021 deri në qershor të vitit 2023.

“Pjesë e këtij vendimi është themelimi i grupit punues ministror, i cili do të shqyrtojë ligjshmërinë e aktiviteteve të gurëthyesve, ndikimin e tyre në mjedis, si dhe masave që duhet të ndërmerren për rehabilitimin e tyre”, ka shkruar ai.

Me këtë vendim gurthyesit e rinj dhe ata në procedurë nuk do kenë mundësi të aplikojnë për ushtrimin e aktiviteteve të tyre për dy vjet.