Reciklaža stakla na Kosovu

Kružna ekonomija u prvim koracima razvoja.

Kosovsko recikliranje stakla i EcoZ transformišu stakleni otpad u nove proizvode za višekratnu upotrebu, uklanjajući stotine tona otpada sa deponija.

Glass recycling in Kosovo

Circular economy in the first steps of development.

Kosovo Glass Recycling and EcoZ transform glass waste into new-reusable products, removing hundreds of tons of waste from landfills.

Riciklimi i qelqit në Kosovë

Ekonomia qarkore në hapat e parë të zhvillimit.

Kosovo Glass Recycling dhe EcoZ shëndërrojnë mbetjet e qelqit në produkte të reja-të ripërdorshme, duke larguar nga deponitë qindra ton mbetje.