GreenTalk – diskusija o održivom razvoju, izazovima i mogućnostima na Kosovu

‘Poštovanju i brizi za planetu treba učiti od detinjstva, u porodici i u školi, istovremeno uz poštovanje i brigu o ljudima. Samo ranim obrazovanjem može se osigurati dugoročni uspeh “- 𝑩𝒍𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑽𝒖𝒍𝒂 – 𝑹𝒊𝒛𝒗𝒂𝒏𝒐𝒍𝒍𝒊, Arhitekt 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕kinja u 𝑼𝑩𝑻 GreenTalk organizuje Balkanska zelena fondacija i služi za podsticanje diskusije o održivom razvoju, kao i izazovima i… Continue reading GreenTalk – diskusija o održivom razvoju, izazovima i mogućnostima na Kosovu

GreenTalk – discussion on sustainable development, challenges and opportunities in Kosovo

‘Respect and care for the planet should be taught from childhood, in the family and at school, at the same time with respect and care for human beings. Only through early education can long-term success be ensured ”- 𝑩𝒍𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑽𝒖𝒍𝒂 – 𝑹𝒊𝒛𝒗𝒂𝒏𝒐𝒍𝒍𝒊, 𝑨𝒓𝒌𝒊𝒕𝒆𝒌𝒕𝒆 – 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒔𝒉𝒆 𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆ë 𝑼𝑩𝑻 GreenTalk is organized by the Balkan Green… Continue reading GreenTalk – discussion on sustainable development, challenges and opportunities in Kosovo

GreenTalk – diskutim mbi zhvillimin e qëndrueshëm, sfidat dhe mundësitë në Kosovë

“Respekti dhe kujdesi ndaj planetit, duhet të mësohet që në fëmijëri, në familje e në shkollë, njëkohësisht me respektin dhe kujdesin ndaj qenieve njerëzore. Vetëm përmes edukimit të hershëm, mund të sigurohet suksesi afatgjatë” – 𝑩𝒍𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑽𝒖𝒍𝒂 – 𝑹𝒊𝒛𝒗𝒂𝒏𝒐𝒍𝒍𝒊, 𝑨𝒓𝒌𝒊𝒕𝒆𝒌𝒕𝒆 – 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒔𝒉𝒆 𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒏ë 𝑼𝑩𝑻 GreenTalk organizohet nga Balkan Green Foundation dhe shërben për të… Continue reading GreenTalk – diskutim mbi zhvillimin e qëndrueshëm, sfidat dhe mundësitë në Kosovë