Volonteri u akciji čišćenja naselja “Bajram Curri”


EC Ma Ndrishe sprovela je sledeću akciju čišćenja pridruživši se inicijativi stanovnika naselja „Bajram Curri“ u Prizrenu. Pored stanovnika, mobilisane su i razne društvene grupe, stanovnici i škola fudbala „Lidhja e Prizrenit“.

Takođe, regionalna kompanija za otpad „EKO Region“ pomogla je u konačnom prikupljanju prikupljenog otpada. Ova akcija, kao primer osnovnog aktivizma, ima za cilj podizanje svesti o održavanju zapuštenih, napuštenih, vandalizovanih ili zloupotrebljenih javnih prostora i jačanje veza grupa zajednica za čistije i održivije okruženje.

EK izražava spremnost da pruži podršku i nada se nastavku takvih akcija širom zemlje.

Ova aktivnost je podržana programom Fondacije civilnog društva Kosova (KCSF) „EJA Kosovo“, koji sufinansiraju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida).

Volunteers in action for cleaning the neighborhood “Bajram Curri”


EC Ma Ndryshe has carried out the next cleaning action by joining the initiative of the residents of the neighborhood “Bajram Curri” in Prizren. In addition to residents, various community groups, residents and the football school “Lidhja e Prizrenit” have been mobilized.

Also, the regional waste company “EKO Region” has assisted in the final collection of collected waste. This action, as an example of basic activism, aims to raise awareness for the maintenance of neglected, abandoned, vandalized or misused public spaces and to strengthen the ties of community groups for a cleaner and more sustainable environment.

The EC expresses its readiness to support and remains hopeful of the continuation of such actions across the country.

This activity is supported by the program of the Kosovo Civil Society Foundation (KCSF) ‘EJA Kosovo’, co-financed by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

Vullnetarët në aksion për pastrimin e lagjes “Bajram Curri”

EC Ma Ndryshe ka realizuar aksionin e radhës të pastrimit duke iu bashkuar iniciativës së banorëve të lagjes “Bajram Curri” në Prizren. Pos banorëve, është bërë mobilizimi i grupeve të ndryshme të komunitetit, banorëve dhe shkollës së futbollit “Lidhja e Prizrenit”.

Gjithashtu, kompania rajonale e mbeturinave “EKO Regjioni” ka asistuar në grumbullimin final të mbeturinave të mbledhura. Ky aksion, si shembull i aktivizmit bazë, synon ndërgjegjësimin për mirëmbajtjen e hapësirave publike të lëna pas dore, të braktisura, të vandalizuara ose të keqpërdorura dhe forcimin e lidhjeve të grupeve të komunitetit për një mjedis më të pastër dhe të qëndrueshëm.

EC shpreh gatishmërinë për mbështetje dhe ngelet me shpresë në vazhdimësinë e aksioneve të tilla në mbarë vendin.

Ky aktivitet përkrahet nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida).

Obeležavanje Dana Drinija 2021

Najlepši trenuci tinejdžeri su doživeli tokom proslave Dana Drinija 2021. Imali su priliku da nauče kako se slika i kako se lovi riba. Takođe su iskusili plovidbu brodom i vožnju biciklom uz Drini, istovremeno vodeći računa o održavanju čistoće reke kroz akciju čišćenja.

„Let’s Do It Peja“ na Kosovu i „Alpin“ iz Albanije, uz podršku projekta „Drin Corda“, organizovali su aktivnosti za proslavu Dana Drinija 2021. godine.

Drini Day 2021 is celebrated

Most beautiful moments teens have experiened during the celebration of Drini Day 2021. They had the opportunity to learn how to paint and how to catch fish. Also they experienced sailing with a boat and biking alongside Drini while making sure to keep the river clean through a celaning action.

“Let’s Do It Peja” in Kosova and “Alpin” from Albania with the support from “Drin Corda” project, organized the activities to celebrate Drini Day 2021.

Shënohet dita e Drinit 2021

“Let’s Do It Peja” nga Kosovë dhe “Alpin” nga Shqipëria me mbështetje nga “Drin Corda”, organizuan aktivitete për të shënuar Ditën e Drinit 2021.

Momentet më të bukura që adoleshentët kanë përjetuar gjatë festimit të Ditës së Drinit 2021. Ata patën mundësinë të mësojnë se si të pikturojnë dhe si të peshkojnë. Gjithashtu ata përjetuan lundrim me varkë dhe ngasjen e biçikletave përgjatë Drinit ndërsa ata u siguruan që të mbanin lumin të pastër duke organizuar aksion pastrimi.