Zhvillimi i çiklizmit në Kosovë

Në kuadër të fushatës “Rrugë për biçikleta” mbi zhvillimin dhe promovimin e çiklizmit dje u mbajt seminari online “Zhvillimi i çiklizmit në Kosovë”.

Në seminar morrën pjesë ekspert të komunikacionit dhe planifikimit urban nga shtatë komunat më të mëdha të Kosovës, përfaqësues të nivelit qendror dhe avokatët Merakli t’Biciklave. Seminari u drejtua nga eksperti për siguri Z. Ceri Woolsgrove nga Federata Evropiane e Çiklizmit dhe organizata KADC.

Qëllimi i seminarit është siguria në rrugë, ngritja e investimeve për zhvillimin e infrastrukturës së çiklizmit në komuna dhe promovimi i transportit të qëndrueshëm alternativ.

Federata Evropiane e Çiklizmit prezentoi një pjesë të Programit për Ciklizëm më të Sigurt i cili paraqet praktikat më të mira nga zhvillimi i çiklizmit të sigurt në Holandë dhe Danimarkë.

Në seminar u diskutua edhe mbi sfidat dhe zhvillimin e infrastrukturës në secilën komunë, legjislacionin aktual, planet e mobilitetit të qëndrueshëm dhe nevojën për ngritjen e vetëdijes në nivel qendror.
Rekomandimet nga takimi do të shërbejnë për adresim të nevojave për zhvillimin dhe promovimin e çiklizmit në vend.

Përmes zhvillimit të çiklizmit do të ulet ndotja e ajrit dhe do të krijohen kushtet për një jetë urbane të shëndetshme.

.

Kamp/trajnim 3 ditor për mbrojtjen e mjedisit

Projekti “Youth Care for Kosovo” ka hapur aplikimin për t’u angazhuar në 𝐤𝐚𝐦𝐩𝐢𝐧/𝐭𝐫𝐚𝐣𝐧𝐢𝐦𝐢𝐧 𝟑 𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 mbi mbrotjen e mjedisit si dhe në projektin “YCFK” për aktivist/vullnetarë mjedisorë nga 5 komuna: 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢𝐧ë, 𝐎𝐛𝐢𝐥𝐢𝐪, 𝐇𝐚𝐧𝐢 𝐢 𝐄𝐥𝐞𝐳𝐢𝐭, 𝐅𝐮𝐬𝐡ē 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯ë 𝐝𝐡𝐞 𝐃𝐫𝐞𝐧𝐚𝐬.

A𝐟𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦: 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐣, 𝟐𝟎𝟐𝟏
𝐏𝐞𝐫𝐢𝐮𝐝𝐡𝐚 𝐞 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐳𝐡𝐢𝐦𝐢𝐭: 𝐪𝐞𝐫𝐬𝐡𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏 – 𝐝𝐡𝐣𝐞𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑.

Për më shumë informata dhe për të aplikuar, klikoni më poshtë:

Let’s Clean Kosovo!

On May 22, be part of the people who love the good of nature!

Let’s Clean Kosovo, again this year, comes to mobilize citizens in cleaning actions (and not only), to remove as much waste as possible and thus convey the message of protecting the environment from pollution.

This time, we invite you, challenging each of you, to become part of the action To Clean Brezovica, to unite, and once again to prove that despite every challenge, we REFUSE to live in a polluted environment and we will not allow this pollution continue.

Brezovica is one of the most beautiful places in Kosovo and beyond, taking care of it is the duty of each of us.

Transportation, food, water and logistics equipment are provided.
Departure from Prishtina is from our offices (Rr. Pashko Vasa – Pjeton) at 9:00.

For more information contact us at:
[email protected]
Tel: 044644633

Očistimo Kosovo!

22. maja budite deo ljudi koji vole dobro prirode!

Očistimo Kosovo, i ove godine dolazi da mobiliše građane u akcijama čišćenja (i ne samo), da ukloni što više otpada i tako prenese poruku zaštite životne sredine od zagađenja.

Ovog puta vas pozivamo, izazivajući svakog od vas, da postanete deo akcije Očistimo Brezovicu, da se ujedinimo i još jednom dokažemo da, uprkos svakom izazovu, ODBIJAMO da živimo u zagađenoj životnoj sredini i nećemo dozvoliti ovo zagađenje Nastavi.

Brezovica je jedno od najlepših mesta na Kosovu i šire, briga o njemu je dužnost svakog od nas.

Obezbeđen je prevoz, hrana, voda i logistička oprema.

Polazak iz Prištine je iz naših kancelarija (Rr. Pashko Vasa – Pjeton) u 9:00.

Za više informacija kontaktirajte nas na:

[email protected]

Tel: 044644633

Ta Pastrojmë Kosovën!

Më 22 Maj, bëhu pjesë e njerëzve të cilët ja duan të mirën natyrës!

Ta Pastrojmë Kosovën, edhe këtë vit, vjen për të mobilizuar qytetarët në aksione të pastrimit (dhe jo vetëm), për të larguar sa më shumë mbeturina dhe në këtë mënyrë të përçojnë mesazhin për ruajtjen e mjedisit nga ndotja.

Këtë herë, ju ftojmë duke sfiduar secilin prej jush, që të bëheni pjesë e aksionit Ta Pastrojmë Brezovicën, të bashkohemi,e edhe njëherë të dëshmojmë që pavarësisht çdo sfide, ne REFUZOJMË të jetojmë në një mjedis të ndotur dhe nuk do të lejojmë që kjo ndotje të vazhdoj.

Brezovica është ndër vendet më të bukura në Kosovë dhe me gjerë,kujdesi për të është detyrë e secilit prej nesh.

Transporti, ushqimi, uji dhe pajisjet logjistike janë të siguruara.
Nisja nga Prishtina bëhet nga zyret tona (Rr. Pashko Vasa – Pjeton) në ora 9:00.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
[email protected]
Tel: 044644633

Proizvodnja obnovljive energije na Kosovu

Radovi se nastavljaju pojačanim intenzitetom u selu Bajgora u Mitrovici. Juče je u Bajgori postavljena prva turbina u projekat snage 105 megavata energetskog parka vetra.
Prva turbina koja će se koristiti za projekat kosovsko-nemačko-izraelske kompanije „SOVI Kosovo“ za izgradnju parka energije od 105 megavata vetra u Bajgori u Mitrovici, koji finansira EBRD, već je na poziciji.

Instalirana turbina je prva od ukupno 27 turbina General Electric-a koje su instalirane u okviru projekta.

Ovaj projekat će doprineti ublažavanju klimatskih uticaja, povećanju udela proizvodnje obnovljive energije na Kosovu i dodavanju 105 MV kapaciteta za proizvodnju energije vetra u nacionalni energetski sistem.

Projekat će takođe značajno povećati udeo električne energije proizvedene energijom vetra na Kosovu, koje je inače u velikoj meri zavisno od proizvodnje električne energije na ugalj.

Očekuje se da proizvodnja električne energije započne krajem avgusta 2021. godine.

Renewable energy generation in Kosovo

The works are continuing with increased intensity in the village of Bajgora in Mitrovica. Yesterday, in Bajgora, the first turbine was installed in the 105-megawatt project of the wind energy park.
The first turbine that will be used for the project of the Kosovo-German-Israeli company ‘SOWI Kosovo’ for the construction of a 105-megawatt wind energy park in Bajgora, Mitrovica, financed by the EBRD, is already in position.

The installed turbine is the first of a total of 27 General Electric turbines to be installed under the project.

This project will contribute to mitigating climate impacts, increasing the share of renewable energy generation in Kosovo and adding 105 MW of wind energy generation capacity to the national energy system.

The project will also significantly increase the share of electricity generated by wind energy in Kosovo, which is otherwise largely dependent on coal-fired power generation.

Electricity generation is expected to start at the end of August 2021.

Gjenerimi i energjisë së ripërtërishme në Kosovë

Punimet janë duke vazhduar me një intensitet të shtuar në fshatin Bajgorë të Mitrovicës. Gjatë ditës së djeshme, në Bajgorë është bërë vendosja e turbinës së parë në projektin 105-megavatësh të parkut të energjisë me erë.

Tashmë veçse është pozicioniar turbina e parë që do përdoret për projektin e ndërmarrjes Kosovare – Gjermane – Izraelite ‘SOWI Kosovo’ për ndërtimin e parkut të energjisë me erë 105 megavatësh në Bajgorë të Mitrovicës, të financuar nga BERZH-i.

Turbina e vendosur është e para nga gjithsej 27 turbinat e prodhuesit General Electric që do të vendosen në kuadër të projektit.

Ky projekt do të kontribuojë në zbutjen e ndikimeve klimatike, duke rritur pjesën e gjenerimit të energjisë së ripërtërishme në Kosovë dhe duke shtuar 105 MW të kapacitetit të gjenerimit të energjisë me erë në sistemin kombëtar të energjisë.

Projekti poashtu do ta rrisë ndjeshëm pjesën e energjisë elektrike të gjeneruar nga energjia e erës në Kosovë, që përndryshe është kryesisht e varur nga gjenerimi i energjisë me thëngjill.

Prodhimi i energjisë elektrike pritet të fillojë në fund të muajit gusht 2021.

Green Talks – Biseda të gjelbra

EC Ma Ndryshe ka vazhduar serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”, qëllimi i të cilave është nxitja e debatit për mjedis mes nxënësve të shkollave dhe përfaqësuesve të institucioneve, duke i dhënë hapësirë të dyja palëve të njoftohen lidhur me idetë dhe angazhimet e njëri-tjetrit me fokus çështjet mjedisore.

Kësaj radhe, debati është mbajtur në komunën e Ferizajt, ku të pranishëm kanë qenë koordinatori i sektorit të rinisë z. Flamur Sallahu, drejtori i arsimit z. Afrim Llabjani dhe nxënësit e mësimdhënësit nga shkollat fillore të mesme të ulëta ‘Gjon Serreçi’, ‘Jeronim De Rada’, ‘Tefik Çanga’, dhe ‘Ahmet Hoxha’. Në debat i ftuar ka qenë nënkryetari i Komunës së Ferizajt z.Anton Gavazi, por i njëjti nuk ka mundur të jetë pjesë e debatit.
Takimi është organizuar duke i respektuar udhëzimet dhe rekomandimet kundër COVID-19 nga IKSHPK.

HumanRightivism
Embassy of Sweden in Pristina
Community Development Fund – CDF
EC Ma Ndryshe