Tužba protiv opštine odlaže stvaranje avanturističkog parka (video)

Lawsuit against the municipality postpones the creation of the adventure park (video)

Padia ndaj komunës shtynë krijimin e parkut të avanturave (video)

Sud je ponovo presudio u korist životne sredine i građana u slučaju „Avanturistički park“ u park Germia

Sud je ponovo doneo odluku u korist životne sredine i građana u slučaju „Avanturistički park“ u Germiju, mesto gde je planirano da se izgradi „Avanturistički park“ najbogatije je i najvažnije područje biodiverziteta u zaštićenom pejzažu Germia, područje u kome se nalaze i najstarije i najočuvanije bukove šume u regionu. Izdavanjem ekološke dozvole, opština Priština je… Continue reading Sud je ponovo presudio u korist životne sredine i građana u slučaju „Avanturistički park“ u park Germia

The Court again decides in favor of the environment and the citizens in the case of the “Adventure Park” in Germia park

The Court again decides in favor of the Environment and Citizens in the case of the “Adventure Park” in Gërmi, the place where it was planned to build the “Adventure Park” is the richest and most important biodiversity area in the protected landscape Gërmia, an area where are also found the oldest and most preserved… Continue reading The Court again decides in favor of the environment and the citizens in the case of the “Adventure Park” in Germia park

Gjykata Themelore përsëri vendos në favor të Mjedisit dhe Qytetarëve në rastin e “Parkut të Aventurave” në Gërmi

Gjykata Themelore përsëri vendos në favor të Mjedisit dhe Qytetarëve në rastin e “Parkut të Aventurave” në Gërmi, vendi ku planifikohej të ndërtohej “Parku i Aventurave” është zona më e pasur dhe më e rëndësishme e biodiversitetit në peisazhin e mbrojtur Gërmia, një zonë ku gjenden edhe pyjet e ahut më të vjetra dhe më… Continue reading Gjykata Themelore përsëri vendos në favor të Mjedisit dhe Qytetarëve në rastin e “Parkut të Aventurave” në Gërmi