Sud je ponovo presudio u korist životne sredine i građana u slučaju „Avanturistički park“ u park Germia

Sud je ponovo doneo odluku u korist životne sredine i građana u slučaju „Avanturistički park“ u Germiju, mesto gde je planirano da se izgradi „Avanturistički park“ najbogatije je i najvažnije područje biodiverziteta u zaštićenom pejzažu Germia, područje u kome se nalaze i najstarije i najočuvanije bukove šume u regionu. Izdavanjem ekološke dozvole, opština Priština je izbegla zakonske zahteve i učešće javnosti u donošenju odluka za tako važan projekat za građane i prirodu.
GLPS i Active Citizens podneli su tužbe protiv dozvole opštinskog parka avantura i zatražili da se izvršenje ove dozvole odloži dok sud ne donese odluku o slučaju. Osnovni sud je odobrio ovaj zahtev kao osnovan, ali ga je Apelacioni sud vratio na ponovno uspostavljanje. Čak i nakon odluke Apelacionog suda, Osnovni sud je ponovo odobrio kao osnovani zahtev GLPS-a i Aktivnih građana za odlaganje izvršenja dozvole za Avanturistički park, utvrdivši da su tužioci pružili verodostojne dokaze koji dokazuju izvršenje odluka bi donela štetu koju je teško popraviti i koje odlaganje nije u suprotnosti sa javnim interesom.
Za više informacija posetite našu veb stranicu www.cslkosovo.org i pišite nam za ostale slučajeve i probleme na office@cslkosovo.org

The Court again decides in favor of the environment and the citizens in the case of the “Adventure Park” in Germia park

The Court again decides in favor of the Environment and Citizens in the case of the “Adventure Park” in Gërmi, the place where it was planned to build the “Adventure Park” is the richest and most important biodiversity area in the protected landscape Gërmia, an area where are also found the oldest and most preserved beech forests in the region. By issuing the environmental permit, the Municipality of Prishtina had avoided legal requirements and public involvement in decision-making for such an important project for citizens and nature.
GLPS and Active Citizens had filed lawsuits against the Municipal Adventure Park permit and requested that the execution of this permit be postponed until the court had ruled on the case. The Basic Court had approved this request as grounded, but the Court of Appeals had returned it for reinstatement. Even after the decision of the Court of Appeals, the Basic Court again approved as grounded the request of GLPS and Active Citizens to postpone the execution of the permit for the Adventure Park, finding that the plaintiffs have provided credible evidence which proves the execution of the decision would bring harm that is difficult to repair and that postponement is not contrary to the public interest.
For more information visit our website www.cslkosovo.org, and write to us for other cases and issues at office@cslkosovo.org

Gjykata Themelore përsëri vendos në favor të Mjedisit dhe Qytetarëve në rastin e “Parkut të Aventurave” në Gërmi

Gjykata Themelore përsëri vendos në favor të Mjedisit dhe Qytetarëve në rastin e “Parkut të Aventurave” në Gërmi, vendi ku planifikohej të ndërtohej “Parku i Aventurave” është zona më e pasur dhe më e rëndësishme e biodiversitetit në peisazhin e mbrojtur Gërmia, një zonë ku gjenden edhe pyjet e ahut më të vjetra dhe më të ruajtura në rajon. Me lëshimin e lejes mjedisore, Komuna e Prishtinës kishte shmangur kërkesat ligjore dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrje për një projekt kaq të rëndësishëm për qytetarët dhe natyrën.
GLPS dhe Qytetarët Aktivë kishin dërguar padi kundër lejes komunale për Parkun e Aventurave dhe kishin kërkuar që të shtyhej ekzekutimi i kësaj leje deri sa gjykata të vendoste meritorisht për rastin. Gjykata Themelore kishte aprovuar këtë kërkesë si të bazuar, por Gjykata e Apelit e kishte kthyer në rivendosje. Edhe pas vendimit të Gjykatës së Apelit, Gjykata Themelore përsëri ka aprovuar si të bazuar kërkesën e GLPS dhe Qytetarë Aktivë për shtyrjen e ekzekutimit të lejes për Parkun e Aventurave, duke konstatuar se paditëset kanë ofruar prova të besueshme të cilat vërtetojnë faktin se ekzekutimi i vendimit do të sillte dëm vështirë të riparueshëm dhe se shtyrja nuk është në kundërshtim me interesin publik.
Për më shumë informata vizitone web-faqen tonë www.cslkosovo.org, dhe na shkruani per raste dhe çështje tjera në office@cslkosovo.org