Let’s Clean Kosovo!

On May 22, be part of the people who love the good of nature!

Let’s Clean Kosovo, again this year, comes to mobilize citizens in cleaning actions (and not only), to remove as much waste as possible and thus convey the message of protecting the environment from pollution.

This time, we invite you, challenging each of you, to become part of the action To Clean Brezovica, to unite, and once again to prove that despite every challenge, we REFUSE to live in a polluted environment and we will not allow this pollution continue.

Brezovica is one of the most beautiful places in Kosovo and beyond, taking care of it is the duty of each of us.

Transportation, food, water and logistics equipment are provided.
Departure from Prishtina is from our offices (Rr. Pashko Vasa – Pjeton) at 9:00.

For more information contact us at:
letsdoit.tpk@gmail.com
Tel: 044644633

Očistimo Kosovo!

22. maja budite deo ljudi koji vole dobro prirode!

Očistimo Kosovo, i ove godine dolazi da mobiliše građane u akcijama čišćenja (i ne samo), da ukloni što više otpada i tako prenese poruku zaštite životne sredine od zagađenja.

Ovog puta vas pozivamo, izazivajući svakog od vas, da postanete deo akcije Očistimo Brezovicu, da se ujedinimo i još jednom dokažemo da, uprkos svakom izazovu, ODBIJAMO da živimo u zagađenoj životnoj sredini i nećemo dozvoliti ovo zagađenje Nastavi.

Brezovica je jedno od najlepših mesta na Kosovu i šire, briga o njemu je dužnost svakog od nas.

Obezbeđen je prevoz, hrana, voda i logistička oprema.

Polazak iz Prištine je iz naših kancelarija (Rr. Pashko Vasa – Pjeton) u 9:00.

Za više informacija kontaktirajte nas na:

letsdoit.tpk@gmail.com

Tel: 044644633

Ta Pastrojmë Kosovën!

Më 22 Maj, bëhu pjesë e njerëzve të cilët ja duan të mirën natyrës!

Ta Pastrojmë Kosovën, edhe këtë vit, vjen për të mobilizuar qytetarët në aksione të pastrimit (dhe jo vetëm), për të larguar sa më shumë mbeturina dhe në këtë mënyrë të përçojnë mesazhin për ruajtjen e mjedisit nga ndotja.

Këtë herë, ju ftojmë duke sfiduar secilin prej jush, që të bëheni pjesë e aksionit Ta Pastrojmë Brezovicën, të bashkohemi,e edhe njëherë të dëshmojmë që pavarësisht çdo sfide, ne REFUZOJMË të jetojmë në një mjedis të ndotur dhe nuk do të lejojmë që kjo ndotje të vazhdoj.

Brezovica është ndër vendet më të bukura në Kosovë dhe me gjerë,kujdesi për të është detyrë e secilit prej nesh.

Transporti, ushqimi, uji dhe pajisjet logjistike janë të siguruara.
Nisja nga Prishtina bëhet nga zyret tona (Rr. Pashko Vasa – Pjeton) në ora 9:00.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
letsdoit.tpk@gmail.com
Tel: 044644633