Proizvodnja obnovljive energije na Kosovu

Radovi se nastavljaju pojačanim intenzitetom u selu Bajgora u Mitrovici. Juče je u Bajgori postavljena prva turbina u projekat snage 105 megavata energetskog parka vetra.
Prva turbina koja će se koristiti za projekat kosovsko-nemačko-izraelske kompanije „SOVI Kosovo“ za izgradnju parka energije od 105 megavata vetra u Bajgori u Mitrovici, koji finansira EBRD, već je na poziciji.

Instalirana turbina je prva od ukupno 27 turbina General Electric-a koje su instalirane u okviru projekta.

Ovaj projekat će doprineti ublažavanju klimatskih uticaja, povećanju udela proizvodnje obnovljive energije na Kosovu i dodavanju 105 MV kapaciteta za proizvodnju energije vetra u nacionalni energetski sistem.

Projekat će takođe značajno povećati udeo električne energije proizvedene energijom vetra na Kosovu, koje je inače u velikoj meri zavisno od proizvodnje električne energije na ugalj.

Očekuje se da proizvodnja električne energije započne krajem avgusta 2021. godine.

Renewable energy generation in Kosovo

The works are continuing with increased intensity in the village of Bajgora in Mitrovica. Yesterday, in Bajgora, the first turbine was installed in the 105-megawatt project of the wind energy park.
The first turbine that will be used for the project of the Kosovo-German-Israeli company ‘SOWI Kosovo’ for the construction of a 105-megawatt wind energy park in Bajgora, Mitrovica, financed by the EBRD, is already in position.

The installed turbine is the first of a total of 27 General Electric turbines to be installed under the project.

This project will contribute to mitigating climate impacts, increasing the share of renewable energy generation in Kosovo and adding 105 MW of wind energy generation capacity to the national energy system.

The project will also significantly increase the share of electricity generated by wind energy in Kosovo, which is otherwise largely dependent on coal-fired power generation.

Electricity generation is expected to start at the end of August 2021.

Gjenerimi i energjisë së ripërtërishme në Kosovë

Punimet janë duke vazhduar me një intensitet të shtuar në fshatin Bajgorë të Mitrovicës. Gjatë ditës së djeshme, në Bajgorë është bërë vendosja e turbinës së parë në projektin 105-megavatësh të parkut të energjisë me erë.

Tashmë veçse është pozicioniar turbina e parë që do përdoret për projektin e ndërmarrjes Kosovare – Gjermane – Izraelite ‘SOWI Kosovo’ për ndërtimin e parkut të energjisë me erë 105 megavatësh në Bajgorë të Mitrovicës, të financuar nga BERZH-i.

Turbina e vendosur është e para nga gjithsej 27 turbinat e prodhuesit General Electric që do të vendosen në kuadër të projektit.

Ky projekt do të kontribuojë në zbutjen e ndikimeve klimatike, duke rritur pjesën e gjenerimit të energjisë së ripërtërishme në Kosovë dhe duke shtuar 105 MW të kapacitetit të gjenerimit të energjisë me erë në sistemin kombëtar të energjisë.

Projekti poashtu do ta rrisë ndjeshëm pjesën e energjisë elektrike të gjeneruar nga energjia e erës në Kosovë, që përndryshe është kryesisht e varur nga gjenerimi i energjisë me thëngjill.

Prodhimi i energjisë elektrike pritet të fillojë në fund të muajit gusht 2021.