Sliv Drina

Sliv Drina nalazi se na jugoistoku Balkanskog poluostrva sa vodenim tijelima i slivovima raširenim po Albaniji, Grčkoj, Kosovu1, Crnoj Gori i sjevernoj Makedoniji. Obuhvata podslive reka Crni Drin, Beli Drin, Drin i Buna / Bojana, jezera Prespa, Ohrid i Skadar / Skadar, osnovni vodonosni slojevi i susedno obalno i morsko područje. Ukupna geografska površina sliva… Continue reading Sliv Drina

The Drin Basin

The Drin Basin sits in the south-east of the Balkan Peninsula with water bodies and watersheds spread across Albania, Greece, Kosovo1, Montenegro and North Macedonia. It comprises the sub-basins of the Black Drin, White Drin, Drin and Buna/Bojana rivers, of the Prespa, Ohrid and Skadar/Shkoder lakes, the underlying aquifers, and the adjacent coastal and marine… Continue reading The Drin Basin

Pellgu i Drinit

Pellgu i Drinit ndodhet në jug-lindje të Gadishullit Ballkanik me trupa ujorë dhe ujëmbledhës të shpërndarë në të gjithë Shqipërinë, Greqinë, Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Ai përfshin nën-pellgjet e lumenjve Drini i Zi, Drini i Bardhë, Drin dhe Buna / Bojana, të liqeneve të Prespës, Ohrit dhe Skadarit / Shkodrës, ujëmbajtësit… Continue reading Pellgu i Drinit