Sliv Drina


Sliv Drina nalazi se na jugoistoku Balkanskog poluostrva sa vodenim tijelima i slivovima raširenim po Albaniji, Grčkoj, Kosovu1, Crnoj Gori i sjevernoj Makedoniji. Obuhvata podslive reka Crni Drin, Beli Drin, Drin i Buna / Bojana, jezera Prespa, Ohrid i Skadar / Skadar, osnovni vodonosni slojevi i susedno obalno i morsko područje.

Ukupna geografska površina sliva Drina iznosi 20.361 km2. Sliv se odlikuje uglavnom planinskim reljefom, čiji su najviši vrhovi Dinarski Alpi na preko 2.500 m nadmorske visine, kao i ravno zemljište oko priobalnog područja sliva u Albaniji.

The Drin Basin

The Drin Basin sits in the south-east of the Balkan Peninsula with water bodies and watersheds spread across Albania, Greece, Kosovo1, Montenegro and North Macedonia. It comprises the sub-basins of the Black Drin, White Drin, Drin and Buna/Bojana rivers, of the Prespa, Ohrid and Skadar/Shkoder lakes, the underlying aquifers, and the adjacent coastal and marine area.

The total geographical area of the Drin Basin is 20,361 km2. The basin is characterized mainly by mountainous relief, the highest peaks of which are the Dinaric Alps at over 2,500 m above sea level, as well as flat land around the basin’s coastal area in Albania.

Pellgu i Drinit

Pellgu i Drinit ndodhet në jug-lindje të Gadishullit Ballkanik me trupa ujorë dhe ujëmbledhës të shpërndarë në të gjithë Shqipërinë, Greqinë, Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Ai përfshin nën-pellgjet e lumenjve Drini i Zi, Drini i Bardhë, Drin dhe Buna / Bojana, të liqeneve të Prespës, Ohrit dhe Skadarit / Shkodrës, ujëmbajtësit themelorë dhe zonës fqinje bregdetare dhe detare.

Zona e përgjithshme gjeografike e pellgut të Drinit është 20,361 km2. Pellgu karakterizohet kryesisht nga relievi malor, majat më të larta të të cilave janë Alpet Dinarike në mbi 2500 m mbi nivelin e detit, si dhe toka e rrafshët përreth zonës bregdetare të pellgut në Shqipëri.