AJËR I PASTËR PËR SHËNDET MË TË SIGURTË!

Ditët e Informimit për Cilësinë e Ajrit po vijnë në qytetin tuaj!

Jemi duke organizuar Ditët e Informimit për Cilësinë e Ajrit në qytete të ndryshme të Kosovës gjatë gjithë muajit qershor. Qëllimi i këtyre ditëve të informimit është për të informuar publikun lidhur me rreziqet shëndetësore të shkaktuara nga ndotja e ajrit dhe masat që ata duhet ndërmarrë për të mbrojtur veten, duke ndryshuar sjelljen e tyre dhe duke u përpjekur të ulin nivelin e ndotjes së ajrit.

KONTROLLONI orarin e Ditëve të Informimit për Cilësinë e Ajrit dhe na vizitoni në çdo kohë prej orës 10:00 – 16:00 në objektin e komunës.

Në këtë ngjarje, e cila do të mbahet në ambiente të jashtme, përveç nëse ka reshje të papritura të shiut ose kushte tjera të motit të lig, me ç’ rast aktivitetet do të mbahen në ambiente të brendshme, brenda objektit të komunës, do të respektohen masat mbrojtëse kundër COVID-19.

Sud je ponovo presudio u korist životne sredine i građana u slučaju „Avanturistički park“ u park Germia

Sud je ponovo doneo odluku u korist životne sredine i građana u slučaju „Avanturistički park“ u Germiju, mesto gde je planirano da se izgradi „Avanturistički park“ najbogatije je i najvažnije područje biodiverziteta u zaštićenom pejzažu Germia, područje u kome se nalaze i najstarije i najočuvanije bukove šume u regionu. Izdavanjem ekološke dozvole, opština Priština je izbegla zakonske zahteve i učešće javnosti u donošenju odluka za tako važan projekat za građane i prirodu.
GLPS i Active Citizens podneli su tužbe protiv dozvole opštinskog parka avantura i zatražili da se izvršenje ove dozvole odloži dok sud ne donese odluku o slučaju. Osnovni sud je odobrio ovaj zahtev kao osnovan, ali ga je Apelacioni sud vratio na ponovno uspostavljanje. Čak i nakon odluke Apelacionog suda, Osnovni sud je ponovo odobrio kao osnovani zahtev GLPS-a i Aktivnih građana za odlaganje izvršenja dozvole za Avanturistički park, utvrdivši da su tužioci pružili verodostojne dokaze koji dokazuju izvršenje odluka bi donela štetu koju je teško popraviti i koje odlaganje nije u suprotnosti sa javnim interesom.
Za više informacija posetite našu veb stranicu www.cslkosovo.org i pišite nam za ostale slučajeve i probleme na office@cslkosovo.org

The Court again decides in favor of the environment and the citizens in the case of the “Adventure Park” in Germia park

The Court again decides in favor of the Environment and Citizens in the case of the “Adventure Park” in Gërmi, the place where it was planned to build the “Adventure Park” is the richest and most important biodiversity area in the protected landscape Gërmia, an area where are also found the oldest and most preserved beech forests in the region. By issuing the environmental permit, the Municipality of Prishtina had avoided legal requirements and public involvement in decision-making for such an important project for citizens and nature.
GLPS and Active Citizens had filed lawsuits against the Municipal Adventure Park permit and requested that the execution of this permit be postponed until the court had ruled on the case. The Basic Court had approved this request as grounded, but the Court of Appeals had returned it for reinstatement. Even after the decision of the Court of Appeals, the Basic Court again approved as grounded the request of GLPS and Active Citizens to postpone the execution of the permit for the Adventure Park, finding that the plaintiffs have provided credible evidence which proves the execution of the decision would bring harm that is difficult to repair and that postponement is not contrary to the public interest.
For more information visit our website www.cslkosovo.org, and write to us for other cases and issues at office@cslkosovo.org

Gjykata Themelore përsëri vendos në favor të Mjedisit dhe Qytetarëve në rastin e “Parkut të Aventurave” në Gërmi

Gjykata Themelore përsëri vendos në favor të Mjedisit dhe Qytetarëve në rastin e “Parkut të Aventurave” në Gërmi, vendi ku planifikohej të ndërtohej “Parku i Aventurave” është zona më e pasur dhe më e rëndësishme e biodiversitetit në peisazhin e mbrojtur Gërmia, një zonë ku gjenden edhe pyjet e ahut më të vjetra dhe më të ruajtura në rajon. Me lëshimin e lejes mjedisore, Komuna e Prishtinës kishte shmangur kërkesat ligjore dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrje për një projekt kaq të rëndësishëm për qytetarët dhe natyrën.
GLPS dhe Qytetarët Aktivë kishin dërguar padi kundër lejes komunale për Parkun e Aventurave dhe kishin kërkuar që të shtyhej ekzekutimi i kësaj leje deri sa gjykata të vendoste meritorisht për rastin. Gjykata Themelore kishte aprovuar këtë kërkesë si të bazuar, por Gjykata e Apelit e kishte kthyer në rivendosje. Edhe pas vendimit të Gjykatës së Apelit, Gjykata Themelore përsëri ka aprovuar si të bazuar kërkesën e GLPS dhe Qytetarë Aktivë për shtyrjen e ekzekutimit të lejes për Parkun e Aventurave, duke konstatuar se paditëset kanë ofruar prova të besueshme të cilat vërtetojnë faktin se ekzekutimi i vendimit do të sillte dëm vështirë të riparueshëm dhe se shtyrja nuk është në kundërshtim me interesin publik.
Për më shumë informata vizitone web-faqen tonë www.cslkosovo.org, dhe na shkruani per raste dhe çështje tjera në office@cslkosovo.org

Kapaciteti i instaluar i energjisë solare në Kosovë në fund të vitit 2020 ishte 20.9 megavat

Sipas raportit të fundit ‘Sigura e Furnizimit me Energji Elektrike në Kosovë: Vlerësimi i gjeneruesve fotovoltaik në Kosovë’ të përgatitur nga DT Global për USAID në Kosovë, kapaciteti total i instaluar i energjisë solare fotovoltaike në fund të vitit 2020 është 20.9 megavat.

Kur konvertohet në energji, ky kapacitet përfaqëson një pjesë modeste prej 0.04% të konsumit total të energjisë elektrike në Kosovë.

Sektori solar në rritje, rritja u përshpejtua nga masat për energji të ripërtëritshme brenda skemës granteve bujqësore

Që nga viti 2013, sektori solar fotovoltaik vazhdoi të rritet përkundër shumë sfidave me të cilat u përball si industri e re, thuhet në raport.

‘Nxitja e vërtetë për sektorin erdhi në 2014, kur Ministria e Bujqësisë prezantoi masat për energji të ripërtëritshme brenda skemës së granteve bujqësore. Bazuar në numrin e granteve të dhëna që nga viti 2014, dhe informacionit nga Ministria e Bujqësisë dhe firmat e instalimeve, në sektorin e bujqësisë ka rreth 1,073 projekte të instaluara të shkëputura nga rrjeti, me kapacitet total të instaluar prej 3,690 kilovat’, thuhet në raportin e USAID të siguruar nga Kosovo.Energy.

Kapaciteti mesatar i instaluar i paneleve solare fotovoltaike për grante bujqësore është ndërmjet 1 dhe 5 kilovat për projekt dhe midis 6-12 kilovat për objektet agro-përpunuese.

Skema e mbështetjes përmes tarifës nxitëse ka sjell 10 megavat projekte solare në operim

Sipas raportit të USAID, rritja më e madhe e kapaciteteve solare në Kosovë ka ndodhë gjatë vitit 2018, ndërsa shumica e projekteve që kishin filluar operimin ishin pjesë e skemës së mbështetjes të bazuar në tarifën nxitëse në Kosovë.

Pas vitit 2018, viti 2019 ka shënuar vitin me më së shumti projekte solare, prapë përmes skemës mbështetëse të bazuar në tarifën nxitëse.

Ndryshe, sipas raportit, skema mbështetëse e bazuar në tarifën nxitëse, gjatë periudhës 2013-2019, rezultoi me gjithsejt 42 kërkesa për autorizim. Gjashtë nga këto kërkesa kanë marrë edhe autorizimin përfundimtar dhe tani janë në operim. Fuqia e instaluar e këtyre projekteve është 10 megavat në orë.

Ndërkaq, raporti thekson se rreth 8 kërkesa në skemën mbështetëse të bazuar në tarifën nxitëse, me gjithsej 20 megavat kapacitete të instaluara kanë marrë autorizimin preliminar ndërsa 28 kërkesa tjera me gjithsej 82.26 megavat fuqi të instaluar janë ‘kërkesa në shqyrtim’ ose ‘në listën e pritjes’.

50 projekte me fuqi prej 1,527,91 kilovat orë janë në operim përmes skemës mbështetëse për gjeneruesit vetë-konsumues

Ndërsa, skema tjetër mbështetëse për gjeneruesit vetë-konsumues e vendosur në 2018 dhe deri në fillim të dhjetorit 2020, ka rezultuar në 1,527,91 kilovat ose pesëdhjetë projekte të autorizuara që janë në operim, thuhet në raportin e USAID.

Në këtë kategori, vetëm një projekt është në fazë shqyrtuese, me kapacitet të instaluar prej 67.2 kilovatësh, thuhet në raport.

Raporti ka theksuar se bjatë periudhës 2013 –2020, janë realizuar një numër i konsiderueshëm i instalimeve pas njehsorit.

Bazuar në sondazhin e projektit për siguri të furnizimit me energji elektrike të USAID në Kosovë, të kryer gjatë tetorit-nëntorit 2020, ka të paktën 180 instalime të tilla të gjetura kryesisht në biznese të sektorit privat aktive në shpërndarje, shitje me pakicë dhe prodhim.

‘Skema Mbështetëse e bazuar në Kornizën e Rregulluar (që përfshin çmimin referent për BRE-të) nuk është përdorur nga ndonjë zhvillues deri më sot’, thuhet në raport.

Klima aktuale për investime në projekte solare në Kosovë: mesatarisht e favorshme

Për përgatitjen e projekteve në shkallë shërbimi të energjisë solare fotovoltaike prej 200 megavatësh, Kosova me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë tashmë është në proces të zhvillimit të një baze të re ligjore për përfshirjen e sektorit privat bazuar në ankande dhe tenderim konkurrues, thuhet në raport.

‘Për projekte në shkallë të vogël të energjisë solare fotovoltaike për vetë-konsum, Kosova ka vendosur një skemë tjetër mbështetëse në formën e njehsimit neto, e cila deri më tani është dëshmuar të jetë mesatarisht e suksesshme për shkak të një numri të barrierave ligjore dhe teknike’, ka theksuar raporti.

Në anën tjetër, raporti i ri i USAID ka konkluduar se klima aktuale e investimeve për projekte solare fotovoltaike në shkallë të vogël në Kosovë mund të konsiderohet mesatarisht e favorshme, pasi që bankat lokale dhe Institucionet Shumëpalëshe të Financimit (ISHF) tashmë janë duke siguruar financim bazuar në normat e interesit të tregut, dhe Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) po siguron garanci kreditore.

‘Për projektet e energjisë solare FV në shkallë shërbimi, sfidat kyçe janë të lidhura me nevojën për të mbuluar risqet e likuiditetit, politikave, politike dhe të ndërprerjes së biznesit, dhe nevojën për të përmirësuar njohuritë e financimit të projekteve (p.sh., struktura, siguria, dhe zbutja e risqeve)’, thuhet në raport.

Si palë kontraktuese e Komunitetit të Traktatit të Energjisë, Kosova është e detyruar të zhvillojë sektorin solar

Kosova është Palë Kontraktuese e Traktatit të Komunitetit të Energjisë të lidhur mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Evropës Juglindore për të zgjeruar tregun e brendshëm të energjisë të BE-së në Evropën Juglindore dhe më gjerë.

Si palë kontraktuese, Kosova ka marrë një numër detyrimesh që rrjedhin nga Traktati, duke përfshirë caqet e detyrueshme për pjesën e energjisë së ripërtërishme në konsumin përfundimtar të energjisë.

Sipas raportit të USAID, skema stimuluese e njohur si ‘Tarifa Nxitëse’, së bashku me procedurën e autorizimit të bazuar në parimin ‘shërbim për të parin me radhë’, është dëshmuar e suksesshme.

‘Për të arritur caqet e detyrueshme për energji të ripërtëritshme të vitit 2020 të përcaktuara nga Traktati, Kosova ka vendosur politika, korniza ligjore dhe rregullative, dhe ka përcaktuar kapacitetin e instaluar për lloje të ndryshme të burimeve të ripërtërishme të energjisë (BRE) që do të mbështeten nga një skemë stimuluese e njohur si Tarifa Nxitëse, së bashku me Procedurën e Autorizimit bazuar në parimin “shërbim për të parin në radhë”, është dëshmuar të jetë e suksesshme, pasi ka tërhequr investime private vendore dhe të huaja për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese të bazuara në BRE dhe ka ndihmuar Kosovën të përmbushë caqet e BRE-ve të vitit 2020’, vlerëson raporti.

Investitorët dhe kreditorët vendas kanë investuar në impiante fotovoltaike solare dhe hidrocentrale të vogla, ndërsa investitorët e huaj, të mbështetur nga institucionet financiare ndërkombëtare, përfshirë Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), kanë zbatuar me sukses projekte të mëdha të erës, nënvizon raporti.

Improving our Environment, Changing our Future

After the completion of the cycle of online workshops within the framework of “Improving our Environment, Changing our Future” project, BGF held the last online meeting and a certificate distribution event where the elementary students from various communities in Prizren, got to present their designing sustainable schools projects and receive their participation certificates.

The students have been participating in different workshops on sustainability, cliamatechange and environmentalprotecion and have been working in teams during the last three months where they developed different ideas and solutions for making their schools and classrooms more #sustainable.

22 sixth graders are now certified as mini-environmental experts and we hope they will share their knowledge and experience with their peers and raise awareness on climate change and sustainability, now and in the future.

“Emin Duraku” school won the prize for the best idea and will receive a grant to implement the project and leave a positive environmental mark for society. The grant will be handed within the framework of the “Improving our Environment, Changing our Future” project.

This confidence building project is funded by UNMIK – United Nations Mission in Kosovo.

24 Maji Dita Evropiane e Parqeve

Me moton ” Parqet Gjenerata e Re “, sot shënohet 24 Maji, Dita Evropiane e Parqeve.

Dita Evropiane e Parqeve u promovua për herë të parë në vitin 1999, me nismën e Federatës EUROPARC, me qëllim të rritjes së profilit të zonave të mbrojtura evropiane dhe gjenerimin e mbështetjes shtetërore për mbrojtjen e tyre.

24 Maji përkujton krijimin e nëntë parqeve të para kombëtare në Suedi në vitin 1909.

Kjo ditë festohet sidomos në disa qytete të mëdha të Evropës, ku parqet shërbejnë si “mushkëritë e qytetit” si pasojë e përqendrimit të lartë të trafikut, të industrisë dhe zhurmës.

Parqet dhe zonat e mbrojtura kanë një mision të rëndësishëm për të lidhur njerëzit me natyrën!
Parqet jo vetëm që mbrojnë burimet tona të vlefshme natyrore, por ato japin edhe rezultate pozitive shëndetësore.
Kontakti me natyrën është thelbësor për shëndetin e njeriut, dhe në një Evropë gjithnjë e më të urbanizuar, ne duhet të krijojmë më shumë mundësi që qytetarët të lidhen dhe të eksplorojnë ambientet natyrore.
Kontakti pozitiv me natyrën është vërtetuar se krijon mirëqenie dhe promovon stilin e jetës aktive!
Në vitin 2021, Dita Evropiane e Parqeve nxjerrë në pah lidhjen e natyrës me shëndetin e njeriut…

Kosova ka tri parqe të shpallura , dy Parqe Kombëtare, Parku Kombëtar “Sharri” dhe Parku Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”, dhe Parku i Natyrës “Mali Pashtrik dhe Liqeni Vërmicës” Gjithashtu janë të shpallura edhe pesë peisazhe të mbrojtura si “Gërmia”, “Shkugëza” etj. Roli dhe rëndësia e tyre për shëndetin e popullatës tashmë është dëshmuar, për faktin se ato prezantojnë zonat më të frekuentuara dhe më joshëse për t’u vizituar nga qytetarët dhe për të përfituar nga vlerat natyrore, shëndetësore dhe rekreative që bartin ato.