Kurti: Treba napraviti zakonodavni paket za zaštitu životne sredine

Premijer Kosova Albin Kurti pridružio se kampanji „Reci ne plastičnim kesama“ i dobio je od udruženja „HANDIKOS“ štrajk za višekratnu upotrebu koji rade osobe sa invaliditetom. Na trgu “Skenderbeu” u Prištini, gde ljudi sa invaliditetom stoje da promovišu kampanju, Kurti je rekao da za te ljude postoji potreba za institucionalnom odgovornošću i socijalnom svešću, ali i zaštitom životne sredine.

Izvršni direktor rekao je da treba stvoriti zakonodavni paket za zaštitu životne sredine.

„Moramo da brinemo i o onima koji su siromašniji, slabiji, bolesni ili sa posebnim potrebama, ali istovremeno moramo da shvatimo da su prirodni resursi ograničeni i da su takođe životno okruženje, a ne samo sirovina za tehnologiju. Stoga je ova inicijativa vrlo dobra, trebaju nam institucionalna odgovornost i socijalna svest. „Ono što treba da uradimo je da stvorimo radnu grupu u kojoj određeni ministri učestvuju sa parlamentarnim odborom, ali i civilno društvo i preduzeća, kako bi sačinili zakonodavni paket za zaštitu životne sredine“, rekao je Kurti.

Ova kampanja ima za cilj zaštitu životne sredine ne samo upotrebom plastičnih kesa već i promovisanjem i podržavanjem rada deset osoba sa invaliditetom.

Prema Kurtiju, trebalo bi usmeriti na smanjenje plastičnih kesa, a tako nešto se, naglasio je, može brže postići kod velikih modela.

A direktor udruženja „Handikos“ Afrim Maliki rekao je da bi kosovske institucije trebalo da utiču na uklanjanje plastičnih kesa.

„Njih prave osobe sa invaliditetom, te torbe, jednostavno zaštita životne sredine odnosi se na sve građane bez razlike i na postizanje građanske jednakosti tako da osobe sa invaliditetom budu ne samo jednake već i učesnici u svim procesima“, rekao je Maliki.

Ministar ekonomije i zaštite životne sredine Artane Rizvanolli rekao je da prepoznaje prepreke sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i da se postojeći pravni okvir ne koristi dovoljno u odnosu na njih.

HANDIKOS i Balkanski forum “započeli su danas kampanju„ Recite ne plastičnim kesama “, gde danas stoje na trgovima Skenderbeu i Majka Teresa u Prištini, predstavljajući ponovljene štrajkove koji su rađeni nekoliko meseci od osoba sa invaliditetom.

Kurti: A legislative package should be made for the protection of the environment

The Prime Minister of Kosovo, Albin Kurti has joined the campaign “Say no to plastic bags” and has received from the association “HANDIKOS” reusable strike worked by people with disabilities. In “Skënderbeu” square in Prishtina, where people with disabilities are standing to promote the campaign, Kurti said that there is a need for institutional responsibility and social awareness for these people but also the protection of the environment.

The chief executive has said a legislative package should be created to protect the environment.

“We must also take care of those who are poorer, weaker, sick or with special needs, but at the same time we must understand that natural resources are finite and they are also a living environment and not just a raw material for technology. Therefore, this initiative is very good, we need institutional responsibility and social awareness. “What we need to do is to create a working group in which certain ministers participate with a parliamentary committee, but also civil society and businesses, in order to make a legislative package for the protection of the environment”, said Kurti.

This campaign aims to protect the environment by not only using plastic bags but also promoting and supporting the work of ten people with disabilities.

According to Kurti, the reduction of plastic bags should be aimed at, and such a thing, he stressed, can be done faster from large models.

And the director of the association “Handikos”, Afrim Maliqi said that Kosovo institutions should influence to eliminate plastic bags.

“These are made by people with disabilities, these bags, simply the protection of the environment is about all citizens without distinction and to achieve civic equality so that people with disabilities are not only equal but also participants in all processes “, said Maliqi.

The Minister of Economy and Environment, Artanë Rizvanolli, said that he recognizes the obstacles faced by people with disabilities and that the existing legal framework is not sufficiently used in relation to them.

HANDIKOS ”and“ The Balkan Forum ”have started today the campaign“ Say no to plastic bags ”where today they stand in“ Skënderbeu ”and“ Mother Teresa ”squares in Prishtina, presenting the re-used strikes that have been worked on several months by persons with disabilities.

Kurti: Duhet të bëhet një pako legjislative për mbrojtjen e ambientit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti i është bashkuar fushatës “Thuaj jo qeseve të plastikës” dhe ka pranuar nga shoqata “HANDIKOS” strajcë të ripërdorshme të punuar nga personat me aftësi të kufizuara. Në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, ku po qëndrojnë personat me aftësi të kufizuara për të promovuar kampanjën, Kurti ka thënë se ekziston nevoja për përgjegjësi institucionale dhe vetëdijesim shoqëror për këta persona por edhe mbrojtjen e ambientit.

Shefi i ekzekutivit ka thënë se duhet krijuar një paketë legjislative për mbrojtjen e ambientit.

“Edhe duhet të kujdesemi për ata të cilët janë më të varfër, më të dobët, të sëmurë apo me nevoja të veçanta por njëkohësisht edhe duhet të kuptojmë që burimet natyrore janë të fundme dhe ato janë edhe mjedis jetësor e jo vetëm lëndë e parë për teknologji. Andaj edhe kjo iniciativë është shumë e mirë, ne kemi nevojë për përgjegjësi institucionale dhe vetëdijesim shoqëror. Ajo çka duhet të bëjmë është të krijojmë një grup punues në të cilin marrin pjesë ministra të caktuara me komision parlamentar por gjithashtu edhe shoqëria civile dhe bizneset, në mënyrë që ta bëjmë një paketë legjislative për mbrojtjen e ambientit”, ka thënë Kurti.

Kjo fushatë synon mbrojtjen e mjedisit duke mos përdorur qeset e plastikës por njëkohësisht edhe promovimin dhe mbështetjen e punës së dhjetë personave me aftësi të kufizuara.

Sipas Kurtit, duhet synuar zvogëlimi i qeseve të plastikës dhe një gjë e tillë, ka theksuar, se mund të bëhet më shpejtë nga maketet e mëdha.

E drejtori i shoqatës “Handikos”, Afrim Maliqi ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të ndikojnë që të eliminohen qeset e plastikës.

“Këto janë të punuara prej vet personave me aftësi të kufizuar, këto torba, thjeshtë mbrojtja e ambientit ka të bëjë me të gjithë qytetarët pa dallim dhe të arrijmë barazinë qytetare që edhe personat me aftësi të kufizuar të jenë jo vetëm të barabartë por edhe pjesëmarrës në të gjitha proceset”, ka thënë Maliqi.

Ministrja e Ekonomisë dhe Ambientit, Artanë Rizvanolli, ka thënë se njeh pengesat me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara dhe se korniza ligjore ekzistuese nu shfrytëzohet mjaftueshëm në raport me ta.

HANDIKOS” dhe “The Balkan Forum” kanë filluar sot kampanjën “Thuaj jo qeseve të plastikës” ku gjatë ditës së sotme qëndrojnë në sheshin “Skënderbeu” dhe atë “Nënë Tereza” në Prishtinë duke prezantuar strajcat e ri-përdorshme që janë punuar tash e disa muaj nga personat me aftësi të kufizuara.