INDEP Publishes the Policy Analysis “The Recovery is Green – Renewable Energy Challenges and Opportunities Policy Analysis”

Institute for Development Policy (INDEP) calls on Kosovo’s institutions to lead the way towards Green Recovery, starting with large investments in the renewable energy sector through its revised/expanded Economic Recovery package. Through this analysis, INDEP provides an overview of the challenges and opportunities for the promotion and investments in the renewable sector, as well as the set of policies available to policymakers concerning the inclusion of renewables in the revised/expanded recovery package.

Based on the findings of the paper, INDEP recommends the Government of Kosovo to:

• to include green stimulus measures as a part of the revised/expanded green economic recovery plan,

• to abolish the VAT on the purchase and installation of PV systems in Kosovo,

• to ensure the adoption of a net billing policy and then enforce and implement it,

• to subsidize the prosumers of small-scale solar PV,

• to strategically use public resources committed to green measures in order to mobilize capital from private sources,

• to use OECD’s Green Budgeting Framework tool,

• to conduct awareness-raising campaigns for the benefits of using RES small generators especially Solar PV in rooftops, and

• to monitor and evaluate the green recovery measures.

To read the full paper available in English, click on this link:

This paper is supported by Rockefeller Brothers Fund and is published in the framework of Sustainable Development program of INDEP.

Rimëkëmbja është e gjelbër – Sfidat dhe mundësitë për energjinë e ripërtëritshme

INDEP Publikon Analizën e Politikave me titull “Rimëkëmbja është e gjelbër – Sfidat dhe mundësitë për energjinë e ripërtëritshme”

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) bën thirrje që institucionet e Kosovës të ndërtojnë rrugën drejt Rimëkëmbjes së Gjelbër, duke filluar me investime të mëdha në sektorin e energjisë së ripërtërishme përmes pakos së Rimëkëmbjes Ekonomike. Përmes kësaj analize, INDEP ofron një përmbledhje të sfidave dhe mundësive për promovimin dhe investimet në sektorin e ripërtërishëm, si dhe një sërë politikash në dispozicion të politikbërësve në lidhje me përfshirjen e burimeve të ripërtërishme në Pakon e Rimëkëmbjes.

Duke u bazuar në të gjeturat e punimit, INDEP rekomandon qeverinë e Kosovës që:

• të përfshijë masat stimuluese të gjelbërta si pjesë e planit të rishikuar / zgjeruar të rimëkëmbjes së ekonomisë së gjelbër,
• të heq taksën e TVSH-së për blerjen dhe instalimin e paneleve solare në Kosovë,
• të sigurojë miratimin e një politike neto të faturimit dhe më pas ta zbatojë atë,
• të subvencionojë prodhuesit e paneleve në shkallë të vogël,
• burimet publike të angazhuara në masat e gjelbërta të përdoren strategjikisht për të mobilizuar kapitalin nga burimet private,
• të përdorë mjetin e Kornizës së Buxhetimit të Gjelbër të OECD-së,
• të bëjë fushata sensibilizuese për përfitimet e përdorimit të gjeneratorëve të vegjël të BRE-ve, si dhe
• të monitorojë dhe vlerësojë masat e gjelbërta të rimëkëmbjes

Për të lexuar punimin e plotë në shqip, klikoni në këtë vegëz:

Ky punim mbështetet nga Rockefeller Brothers Fund dhe është në kuadër të programit për Zhvillim të Qëndrueshëm të INDEP.