Početak radova na primeni projekta „Vertikalna bašta“ u Prištini

30. marta organizovana je inauguracija radova u projektu „Vertikalna bašta“ u saradnji sa Fondom za razvoj zajednice (CDF) i opštinom Priština.

Cilj projekta je revitalizacija napuštenih područja, smanjenje urbane toplote i povećanje biodiverziteta u kvartu Dardanije na kružnom toku u Prištini.

Projekat finansiraju opština Priština i Fond za razvoj zajednice (CDF) kroz program „HumanRightivism“ koji podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj.

Fond za razvoj zajednice – CDF

Ambasada Švedske u Prištini

Start of works in the implementation of the project ‘Vertical Garden’ in Prishtina

On March 30, the inauguration of the works in the project ‘Vertical Garden’ in cooperation with the Community Development Fund (CDF) and the Municipality of Prishtina was organized.

The project aims to revitalize abandoned areas, reduce urban heat and increase biodiversity in the Dardania neighborhood area at the roundabout in Pristina.

The project is funded by the Municipality of Prishtina and the Community Development Fund (CDF) through the ‘HumanRightivism’ Program supported by the Swedish International Development Cooperation Agency.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

Fillimi i punëve në zbatimin e projektit ‘Kopshti Vertikal’ në Prishtinë

Më 30 Mars, u bë inaugurimi i punëve në projektin e ‘Kopshti Vertikal’, bashkëpunim në mes të Fondit për Zhvillim Komunitar (CDF) dhe Komunës se Prishtinës.

Projekti synon ri-vitalizimin e zonave të braktisura, reduktimin e nxehtësisë urbane dhe rritjen e biodiversitetit në zonën e lagjes Dardania-tek rreth-rrotullimi në Prishtinë.

Projekti financohet nga Komuna e Prishtinës dhe Fondi për Zhvillim Komunitar (CDF) përmes Programit ‘HumanRightivism’ i përkrahur nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina