21 Mart Međunarodni Dan Šuma

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. marta Međunarodnim danom šuma 2012. godine kako bi proslavila i podigla svest o značaju svih vrsta šuma. Zemlje se podstiču da preduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne napore na organizovanju aktivnosti koje uključuju šume i drveće, kao što su kampanje sadnje drveća.

Organizatori su Forum Ujedinjenih nacija o šumama i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), u saradnji sa vladama, Saradničkim partnerstvom za šume i drugim relevantnim organizacijama na terenu.

21 March The International Day of Forests

The United Nations General Assembly proclaimed 21 March the International Day of Forests in 2012 to celebrate and raise awareness of the importance of all types of forests. Countries are encouraged to undertake local, national and international efforts to organize activities involving forests and trees, such as tree planting campaigns.

The organizers are the United Nations Forum on Forests and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), in collaboration with Governments, the Collaborative Partnership on Forests and other relevant organizations in the field.

21 marsi Dita Ndërkombëtare e Pyjeve

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli 21 Marsin Ditën Ndërkombëtare të Pyjeve në 2012 për të festuar dhe rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e të gjitha llojeve të pyjeve. Vendet inkurajohen të ndërmarrin përpjekje lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare për të organizuar aktivitete që përfshijnë pyje dhe pemë, siç janë fushatat e mbjelljes së pemëve.

Organizatorët janë Forumi i Kombeve të Bashkuara për Pyjet dhe Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO), në bashkëpunim me Qeveritë, Partneritetin Bashkëpunues për Pyjet dhe organizata të tjera përkatëse në këtë fushë.