Zeleni razgovor u gradu Đakovici

18. marta, na Svetski dan reciklaže, EC Ma Ndryshe organizovala je ekološku debatu u gradu Đakovici. U raspravi su učestvovali gradonačelnik, gospodin Ardian Gjini, službenik za zaštitu životne sredine, gospodin Fatos Deda, i učenici i nastavnici iz osnovnih škola „Emin Duraku“, „Fehmi Agani“, „Ill Morina“ i „Mazllum Kepuska“.

Na početku debate, Meral Bakić iz EK predstavila je rad organizacije, projekat u okviru kojeg je organizovana ova aktivnost i svrhu sprovođenja takvih aktivnosti.

U svom govoru, gospodin Gjini je naglasio da Đakovica ima problema sa upravljanjem otpadom, ali da se radi na smanjenju broja deponija i poboljšanju njihovog tretmana. U vezi sa zelenilom rečeno je da je u poslednje tri godine opštinska vlast zasadila oko 12 hiljada sadnica i da će sa ovom praksom nastaviti i ubuduće. Za opšte projekte u oblasti životne sredine pominjano je čišćenje transfer centra, projekat kolektora i kanalizaciono postrojenje koje će biti završeno na leto ove godine i projekat kanalizacione mreže.

U nastavku su predstavljene aktivnosti škola u oblasti životne sredine, gde je pomenuto postojanje zelenih klubova u četiri škole, projekti reciklaže, akcije čišćenja, obogaćivanje škola košarama, sedištima i kockama, sadnja sadnica i obeležavanje ekoloških dana aktivnostima iz najrazličitijih. Učenici su takođe iskoristili priliku da opštinskim službenicima predstave glavne zabrinutosti koje imaju oko okoline u kojoj su pomenute nelegalne zgrade, povećanja broja automobila, otpada oko školskih zgrada, štete na zelenim površinama i nedostatka novčane kazne za štetu nastalu u životnoj sredini.

Sastanak je održan poštujući mere koje je odredio NIPHK

HumanRightivism

Fond za razvoj zajednice – CDF

Ambasada Švedske u Prištini

EC Ma Ndryshe

‘Green Talk’in the city of Gjakova

On March 18, World Recycling Day, EC Ma Ndryshe organized an environmental debate in the city of Gjakova. Participating in the debate was the mayor, Mr. Ardian Gjini, environmental official, Mr. Fatos Deda, and the students and teachers from the primary schools ‘Emin Duraku’, ‘Fehmi Agani’, ‘Yll Morina’ and ‘Mazllum Këpuska’.

At the beginning of the debate, Meral Bakic from EC presented the work of the organization, the project within which this activity was organized, and the purpose of carrying out such activities.

In his speech, Mr. Gjini stressed that Gjakova has a problem with waste management but that work is being done to reduce the number of landfills and improve their treatment. Regarding greenery, it was said that in the last three years, the municipal government has planted about 12 thousand seedlings and that it will continue with this practice in the future. For the general projects in the field of environment were mentioned the cleaning of the transfer center, the collector project and the sewage plant that will be finalized in the summer of this year and the sewerage network project.

In the following, the activities of the schools in the field of environment were presented, where the existence of green clubs in the four schools was mentioned, recycling projects, cleaning actions, enrichment of schools with baskets, seats and cubes, planting with saplings and marking of environmental days with activities from the most diverse. The students also took the opportunity to present to the municipal officials the main concerns they have about the environment where the illegal buildings were mentioned, the increase in the number of cars, the waste around school buildings, the damage to green spaces and the lack of fines for damages caused in environment.

The meeting was held respecting the measures set by the NIPHK

HumanRightivism
Community Development Fund – CDF
Embassy of Sweden in Pristina
EC Ma Ndryshe

“Biseda e gjelbër – Green Talk” në qytetin e Gjakovës

Më 18 Mars, ditën botërore të riciklimit, EC Ma Ndryshe organizoj debatin për mjedisin në qytetin e Gjakovës. Pjesëmarës në debat ishte kryetari i komunës, z.Ardian Gjini, zyrtari mjedisor, z. Fatos Deda, dhe nxënësit e mësimdhënësit nga shkollat fillore ‘Emin Duraku’, ‘Fehmi Agani’, ‘Yll Morina’ dhe ‘Mazllum Këpuska’.

Në fillim të debatit, Meral Bakiq nga EC prezentoj punën e organizatës, projektin në kuadër të të cilit u organizua ky aktivitet, dhe qëllimin e realizimit të aktiviteteve të tilla.

Në fjalën e tij z. Gjini theksoj se Gjakova ka problem me menaxhimin e mbeturinave por që po punohet në zvogëlimin e numrit të deponive dhe përmirësimin e trajtimit të tyre. Sa i përket gjelbrimit, u tha se në tri vitet e fundit, qeveria komunale ka mbjellë rreth 12 mijë fidane dhe se do të vazhdojë me këtë praktikë edhe më tutje. Për projektet e përgjithshme në fushën e mjedisit u përmend pastrimi i qendrës transfer, projekti i kolektorit dhe impiantit të ujërave të zeza që do të finalizohen në verë të këtij viti dhe projekti i rrjetit të kanalizimit.

Në vijim, u prezantuan aktivitetet e shkollave në fushën e mjedisit ku u përmend ekzistenca e klubeve të gjelbërta në të katër shkollat, projektet për riciklim, aksionet e pastrimit, pasurimi i shkollave me shporta, ulëse dhe kubëza, gjelbërimi me mbjellje të fidaneve dhe shënimi i ditëve të mjedisit me aktivitete nga më të ndryshmet. Poashtu nxënësit shfrytëzuan rastin që, para zyrtarëve komunal, të prezentojnë shqetësimet kryesore që kanë rreth mjedisit ku u përmendën ndërtesat pa leje, rritja e numrit të veturave, mbeturinat përreth objekteve shkollore, dëmtimet e hapësirave të gjelbra dhe mungesa e gjobave për dëmet e shkaktuara në mjedis.

Takimi është realizuar duke respektuar masat e përcaktuara nga IKSHPK

HumanRightivism
Community Development Fund – CDF
Embassy of Sweden in Pristina
EC Ma Ndryshe

Zaustavite ugalj – uključite sunce

Ako bismo prestali da koristimo ugalj na zapadnom Balkanu za električnu energiju, grejanje i tešku industriju, ovo bi eliminisalo najveći izvor zagađenja vazduha.

Umesto miliona evra subvencija i milijardi kreditnih garancija za termoelektrane na ugalj, ova sredstva mogu se koristiti za solarnu proizvodnju, prekvalifikaciju radnika i čistu tehnologiju.

Da sastavite ugalj i osvetlite sunce, pridružite se našoj borbi zasnovanoj na solidarnosti i postanite deo kampanje Čist vazduh Ujedinjenog Balkana.

Stop charcoal – turn on the sun

If we stopped using coal in the Western Balkans for electricity, heating and heavy industry, this would eliminate the biggest source of air pollution.

Instead of millions of euros in subsidies and billions of credit guarantees for coal-fired power plants, these funds can be used for solar power generation, workers retraining and clean technology.

To put coal together and light up the sun, join our solidarity-based struggle and become part of the United Balkans Clean Air campaign.

Ndaleni qymyrin – ndizni diellin

Nëse do të ndërprisnim përdorimin e qymyrit në Ballkanin Perëndimor për prodhimin e energjisë elektrike, ngrohjes dhe industrisë së rëndë, kjo do të eliminonte burimin më të madh të ndotjes së ajrit.

Në vend të miliona eurove në subvencione dhe miliarda garanci kredie për termocentralet me qymyr, këto fonde mund të përdoren për prodhimin e energjisë diellore, rikualifikimin e punëtorëve dhe teknologjinë e pastër.

Për të ndalur së bashku qymyrin dhe për të ndezur diellin, bashkohuni në luftën tonë të mbështetur në solidaritet dhe bëhuni pjesë e kampanjës “Ballkani i Bashkuar për Ajër të Pastër”.