Zeleni razgovor u gradu Đakovici

18. marta, na Svetski dan reciklaže, EC Ma Ndryshe organizovala je ekološku debatu u gradu Đakovici. U raspravi su učestvovali gradonačelnik, gospodin Ardian Gjini, službenik za zaštitu životne sredine, gospodin Fatos Deda, i učenici i nastavnici iz osnovnih škola „Emin Duraku“, „Fehmi Agani“, „Ill Morina“ i „Mazllum Kepuska“. Na početku debate, Meral Bakić iz EK… Continue reading Zeleni razgovor u gradu Đakovici

‘Green Talk’in the city of Gjakova

On March 18, World Recycling Day, EC Ma Ndryshe organized an environmental debate in the city of Gjakova. Participating in the debate was the mayor, Mr. Ardian Gjini, environmental official, Mr. Fatos Deda, and the students and teachers from the primary schools ‘Emin Duraku’, ‘Fehmi Agani’, ‘Yll Morina’ and ‘Mazllum Këpuska’. At the beginning of… Continue reading ‘Green Talk’in the city of Gjakova

“Biseda e gjelbër – Green Talk” në qytetin e Gjakovës

Më 18 Mars, ditën botërore të riciklimit, EC Ma Ndryshe organizoj debatin për mjedisin në qytetin e Gjakovës. Pjesëmarës në debat ishte kryetari i komunës, z.Ardian Gjini, zyrtari mjedisor, z. Fatos Deda, dhe nxënësit e mësimdhënësit nga shkollat fillore ‘Emin Duraku’, ‘Fehmi Agani’, ‘Yll Morina’ dhe ‘Mazllum Këpuska’. Në fillim të debatit, Meral Bakiq nga… Continue reading “Biseda e gjelbër – Green Talk” në qytetin e Gjakovës

Zaustavite ugalj – uključite sunce

Ako bismo prestali da koristimo ugalj na zapadnom Balkanu za električnu energiju, grejanje i tešku industriju, ovo bi eliminisalo najveći izvor zagađenja vazduha. Umesto miliona evra subvencija i milijardi kreditnih garancija za termoelektrane na ugalj, ova sredstva mogu se koristiti za solarnu proizvodnju, prekvalifikaciju radnika i čistu tehnologiju. Da sastavite ugalj i osvetlite sunce, pridružite… Continue reading Zaustavite ugalj – uključite sunce

Stop charcoal – turn on the sun

If we stopped using coal in the Western Balkans for electricity, heating and heavy industry, this would eliminate the biggest source of air pollution. Instead of millions of euros in subsidies and billions of credit guarantees for coal-fired power plants, these funds can be used for solar power generation, workers retraining and clean technology. To… Continue reading Stop charcoal – turn on the sun

Ndaleni qymyrin – ndizni diellin

Nëse do të ndërprisnim përdorimin e qymyrit në Ballkanin Perëndimor për prodhimin e energjisë elektrike, ngrohjes dhe industrisë së rëndë, kjo do të eliminonte burimin më të madh të ndotjes së ajrit. Në vend të miliona eurove në subvencione dhe miliarda garanci kredie për termocentralet me qymyr, këto fonde mund të përdoren për prodhimin e… Continue reading Ndaleni qymyrin – ndizni diellin