Početak radova na primeni projekta „Vertikalna bašta“ u Prištini

30. marta organizovana je inauguracija radova u projektu „Vertikalna bašta“ u saradnji sa Fondom za razvoj zajednice (CDF) i opštinom Priština. Cilj projekta je revitalizacija napuštenih područja, smanjenje urbane toplote i povećanje biodiverziteta u kvartu Dardanije na kružnom toku u Prištini. Projekat finansiraju opština Priština i Fond za razvoj zajednice (CDF) kroz program „HumanRightivism“ koji… Continue reading Početak radova na primeni projekta „Vertikalna bašta“ u Prištini

Start of works in the implementation of the project ‘Vertical Garden’ in Prishtina

On March 30, the inauguration of the works in the project ‘Vertical Garden’ in cooperation with the Community Development Fund (CDF) and the Municipality of Prishtina was organized. The project aims to revitalize abandoned areas, reduce urban heat and increase biodiversity in the Dardania neighborhood area at the roundabout in Pristina. The project is funded… Continue reading Start of works in the implementation of the project ‘Vertical Garden’ in Prishtina

Fillimi i punëve në zbatimin e projektit ‘Kopshti Vertikal’ në Prishtinë

Më 30 Mars, u bë inaugurimi i punëve në projektin e ‘Kopshti Vertikal’, bashkëpunim në mes të Fondit për Zhvillim Komunitar (CDF) dhe Komunës se Prishtinës. Projekti synon ri-vitalizimin e zonave të braktisura, reduktimin e nxehtësisë urbane dhe rritjen e biodiversitetit në zonën e lagjes Dardania-tek rreth-rrotullimi në Prishtinë. Projekti financohet nga Komuna e Prishtinës… Continue reading Fillimi i punëve në zbatimin e projektit ‘Kopshti Vertikal’ në Prishtinë

A new project ‘CreAct’ kick-started under HumanRightivism

Today a new project CreAct in which participants will learn more about different tactics on how to become mindful activists for Human and Environmental Rights has started. The project will bring international and local professionals with a wealth of knowledge and practical experience in environment, human rights and business, Corporate Social Responsibility (CSR), sustainability leadership,… Continue reading A new project ‘CreAct’ kick-started under HumanRightivism

Dita Botërore e Meteorologjisë, 23 marsi shënohet ndërkombëtarisht

Dita Botërore e Meteorologjisë festohet çdo vit në 23 Mars për të përkujtuar datën e themelimit të Organizatës Botërore Meteorologjike në 23 Mars 1950. Dita gjithashtu thekson kontributin që Shërbimet Kombëtare Meteorologjike dhe Hidrologjike japin në sigurinë dhe mirëqenien e shoqërisë. Tema e Ditës Botërore të Meteorologjisë është “Oqeani, klima dhe moti ynë” feston fokusin… Continue reading Dita Botërore e Meteorologjisë, 23 marsi shënohet ndërkombëtarisht

21 Mart Međunarodni Dan Šuma

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. marta Međunarodnim danom šuma 2012. godine kako bi proslavila i podigla svest o značaju svih vrsta šuma. Zemlje se podstiču da preduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne napore na organizovanju aktivnosti koje uključuju šume i drveće, kao što su kampanje sadnje drveća. Organizatori su Forum Ujedinjenih nacija o šumama… Continue reading 21 Mart Međunarodni Dan Šuma

21 March The International Day of Forests

The United Nations General Assembly proclaimed 21 March the International Day of Forests in 2012 to celebrate and raise awareness of the importance of all types of forests. Countries are encouraged to undertake local, national and international efforts to organize activities involving forests and trees, such as tree planting campaigns. The organizers are the United… Continue reading 21 March The International Day of Forests

21 marsi Dita Ndërkombëtare e Pyjeve

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli 21 Marsin Ditën Ndërkombëtare të Pyjeve në 2012 për të festuar dhe rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e të gjitha llojeve të pyjeve. Vendet inkurajohen të ndërmarrin përpjekje lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare për të organizuar aktivitete që përfshijnë pyje dhe pemë, siç janë fushatat e mbjelljes së pemëve.… Continue reading 21 marsi Dita Ndërkombëtare e Pyjeve

Zeleni razgovor u gradu Đakovici

18. marta, na Svetski dan reciklaže, EC Ma Ndryshe organizovala je ekološku debatu u gradu Đakovici. U raspravi su učestvovali gradonačelnik, gospodin Ardian Gjini, službenik za zaštitu životne sredine, gospodin Fatos Deda, i učenici i nastavnici iz osnovnih škola „Emin Duraku“, „Fehmi Agani“, „Ill Morina“ i „Mazllum Kepuska“. Na početku debate, Meral Bakić iz EK… Continue reading Zeleni razgovor u gradu Đakovici

‘Green Talk’in the city of Gjakova

On March 18, World Recycling Day, EC Ma Ndryshe organized an environmental debate in the city of Gjakova. Participating in the debate was the mayor, Mr. Ardian Gjini, environmental official, Mr. Fatos Deda, and the students and teachers from the primary schools ‘Emin Duraku’, ‘Fehmi Agani’, ‘Yll Morina’ and ‘Mazllum Këpuska’. At the beginning of… Continue reading ‘Green Talk’in the city of Gjakova