NVO ‘EC Ma Ndryshe’ nastavlja seriju debata “Zeleni razgovori – zeleni razgovori”

EC Ma Ndryshe je nastavila seriju debata „Zeleni razgovori – zeleni razgovori“, čija je svrha promovisanje debate o životnoj sredini između učenika škola i predstavnika institucija i obaveštavanje obe strane o međusobnim obavezama, sa fokusom. ekološki problemi.

Ovog puta debata je održana u gradu Lipljan, gde su učestvovali zamenik gradonačelnika Lipjana, gospodin Fauz Kshemajli, kao i učenici i nastavnici iz osnovnih i nižih srednjih škola: „Dva mučenika“, „Emin Duraku“, „ Ismail Luma “i„ Vellezerit Frasheri “.

Na početku ovog sastanka predstavljen je projekat u okviru kojeg ovu aktivnost organizuje Nora Simitciu-EC Ma Ndrishe, kao i svrha sprovođenja takvih aktivnosti. istraživanja životne sredine.

Tada su, pred potpredsednikom, predstavnici prisutnih škola predstavili aktivnosti kojima su angažovani. Studenti su najavili svoju posvećenost kojom su doprineli realizaciji akcija čišćenja i akcija sadnje, intervencija na školskim dvorištima kroz materijale koji se mogu reciklirati, funkcionisanje korpi „Smart bin“ i slično. Međutim, učenici su intervencije ocenili kao nedovoljne, s obzirom na kapacitet škola. Takođe su se pozabavili pitanjem nedostatka korisnih zelenih površina u dvorištima svojih škola i izneli zahteve za zeleno obogaćivanje određenih površina. Od učenika je takođe zatraženo da povećaju urbani inventar kako bi povećali komfor i upotrebljivost zajedničkih prostora sa posebnim naglaskom na stvaranju uglova za igračke unutar školskih dvorišnih prostora.

S druge strane, zamenik gradonačelnika g. Kshemajli je informisao učesnike o trenutnim aktivnostima i projektima opštine. Naglasio je da je opština Lipjan veoma podržala brojne inicijative, kao što su: intervencije u parkovima i sadnja sadnica. Predstavnik opštine je takođe rekao da će i dalje podržavati zahteve građana jer su oni primereni i dobrodošli za opštinu Lipljan i da su otvoreni za zajedničko planiranje i bilo koji drugi zahtev za saradnju koji bi mogao proizaći u budućnosti ove Škole.

EC continues the series of debates “Green Talks – Green Talks”

EC Ma Ndryshe has continued the series of debates “Green Talks – Green Conversations”, the purpose of which is to promote the debate on the environment between school students and representatives of institutions and to inform both parties about each other’s commitments, with a focus. environmental issues.

This time the debate was held in the city of Lipjan, where the deputy mayor of Lipjan, Mr. Fauz Xhemajli, as well as students and teachers from Primary and Lower Secondary Schools participated: “The two martyrs”, “Emin Duraku”, “Ismail Luma ”and“ Frashëri Brothers ”.

At the beginning of this meeting was presented the project within which this activity is organized by Nora Simitçiu-EC Ma Ndryshe, as well as the purpose of carrying out such activities. environmental research.

Then, before the vice-president, representatives of the present schools presented the activities with which they are engaged. The students have announced their commitment through which they have contributed to the realization of cleaning actions and planting actions, interventions in schoolyards through recyclable materials, the functioning of “Smart bin” baskets and the like. However, students have assessed the interventions so far as insufficient, given the capacity of schools. They have also addressed the issue of lack of usable green spaces within the yards of their schools and have displayed requests for green enrichment of certain areas. Students were also asked to increase urban inventory to increase the comfort and usability of common spaces with special emphasis on creating toy corners within the school yard spaces.

On the other hand, the Deputy Mayor Mr. Xhemajli informed the participants about the current activities and projects of the Municipality. He emphasized that the Municipality of Lipjan has been very supportive of numerous initiatives, such as: interventions in parks and planting seedlings. The representative of the Municipality also said that he will continue to support the requests of the citizens because they are appropriate and welcome for the Municipality of Lipjan and that they are open for joint planning and any other request for cooperation that may arise in the future from these School.

EC-i vazhdon serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”

EC Ma Ndryshe ka vazhduar serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”, qëllimi i të cilave është nxitja e debatit për mjedis mes nxënësve të shkollave dhe përfaqësuesve të institucioneve si dhe njoftimi i të dy palëve me angazhimet e njëri tjetrit, me fokus çështjet mjedisore.

Këtë herë debati është mbajtur në qytetin e Lipjanit, ku kanë marrë pjesë nënkryetari i komunës së Lipjanit, z.Fauz Xhemajli, si dhe nxënësit dhe mësimdhënësit nga Shkollat Fillore të Mesme të Ulëta: “Dy dëshmorët”, “Emin Duraku”, “Ismail Luma” dhe “Vëllezërit Frashëri”.

Në fillim të këtij takimi është prezantuar projekti në kuadër të të cilit organizohet ky aktivitet nga Nora Simitçiu-EC Ma Ndryshe, sikurse edhe qëllimi i realizimit të aktiviteteve të tilla. hulumtimeve mjedisore.

Pastaj para nënkryetarit, përfaqësues të shkollave prezente kanë paraqitur aktivitetet me të cilat angazhohen ata. Nxënësit kanë njoftuar për angazhimin e tyre përmes të cilit kanë kontribuar në realizimin e aksioneve të pastrimit dhe aksioneve të mbjelljes, ndërhyrjet në oborre të shkollës përmes materialeve të riciklueshme, funksionalizimin e shportave “Smart bin” dhe të ngjashme. Megjithatë nxënësit i kanë vlerësuar si të pamjaftueshme intervenimet e deritanishme duke e pasur parasysh kapacitetin e shkollave. Ata gjithashtu kanë adresuar çështjen e mungesës së hapësirave të shfrytëzueshme të gjelbra brenda oborreve të shkollave të tyre dhe kanë shfaqur kërkesat për pasurimin me gjelbrim të disa zonave të caktuara. Poashtu nga nxënësit është kërkuar edhe shtimi i inventarit urban për të rritur komoditetin dhe shfrytëzueshmërinë e hapësirave të përbashkëta me theks të veçantë krijimin e këndeve të lodrave brenda hapësirave të oborrit të shkollës.

Në anën tjetër nënkryetari i Komunës z. Xhemajli ka njoftuar të pranishmit për aktivitetet dhe projektet aktuale të Komunës. Ai ka theksuar se Komuna e Lipjanit ka qenë shumë mbështetëse ndaj iniciativave të shumta, si: intervenime në parqe e mbjellje të fidaneve. Përfaqësuesi i Komunës njëkohësisht tha se do të vazhdojë të mbështesë kërkesat e qytetarëve sepse ato janë të duhura dhe të mirëseardhura për Komunën e Lipjanit dhe se janë të hapur për planifikim të përbashkët e për ndonjë kërkesë tjetër bashkëpunimi që mund të dalë në të ardhmen nga këto shkolla.

Takimi është realizuar duke respektuar masat e përcaktuara nga IKSHPK.