Rëndësia e Menaxhimit të Ciklit të Projektit

Me qëllim që të përmirësohet cilësia e formulimit dhe e menaxhimit të projekteve, Komisioni Evropian e ka lansuar në vitet e ’90 të shekullit 20, konceptin e menaxhimit të ciklit të projekteve. Po ashtu ky koncept ka të bëjë edhe me rritjen e efektivitetit të ndihmave që i ofrojnë donatorët.

Në bazë të vlerësimeve që janë bërë nga OECD, është konstatuar se në shumë vende evropiane, anëtare të OECD, projektet gjatë zhvillimit të tyre janë menaxhuar dobët dhe në këtë rast janë identifikuar disa shkaqe kryesore:

 Përgatitje dhe planifikim i dobët i projekteve;

 Shumë projekte nuk kanë qenë relevante me kërkesat e përfituesëve të projekteve;

 Rreziqet e zbatimit të projekteve nuk janë marrë mjaftueshëm në konsideratë;

 Faktorët e qëndrueshmërisë së projekteve janë injoruar;

 Mësimet nga përvojat e kaluara shumë rrallë janë përdorë për përmirësimin e projekteve në të ardhmen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email