Merenja kvaliteta vazduha tokom ove nedelje

U okviru projekta „Briga o mladima za Kosovo“, naši aktivisti su ove nedelje izvršili merenja kvaliteta vazduha u opštini Drenas, Fushe Kosove, Obilik, Priština i Hani i Elezit. Kako čitati podatke?AirBeam:0-12 = Dobro13-35 = Pošteno36-55 = Loše56-150 = Veoma siromašno Dilos: 0,5> mikrona0-75 = Odlično75-150 = Vrlo dobro150-300 = Dobro300-1050 = Pošteno1050-3000 = Loše3000+ =… Continue reading Merenja kvaliteta vazduha tokom ove nedelje

Air Quality measurements during this week

As part of “Youth Care for Kosovo” project, our activists made air quality measurements this week in the municipality of Drenas, Fushë Kosovë, Obiliq, Prishtinë and Hani i Elezit. How to read the data?AirBeam:0-12 = Good13-35 = Fair36-55 = Poor56-150 = Very Poor Dylos:0.5 >micron0-75 = Excellent75- 150 = Very Good150-300 = Good300-1050 = Fair1050-3000… Continue reading Air Quality measurements during this week

Matjet e cilësisë së ajrit përgjatë javës

Në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo” aktivistët/et tanë/tona bënë matje të cilësisë së ajrit edhe këtë javë në komunën e Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit, Drenasit dhe Hanit të Elezit. Si t’i lexoni të dhënat?AirBeam:0-12 = I mirë13-35 = I favorshëm36-55 = I dobët56-150 = Shumë i dobët. Dylos:0.5 > micron0-75 = I shkëlqyeshëm75-… Continue reading Matjet e cilësisë së ajrit përgjatë javës