Përdorimi i pesticideve dhe kimikateve tjera bujqësore

Një presion tjetër në mjedis nga sektori i bujqësisë është edhe përdorimi i pesticideve dhe kimikateve tjera bujqësore. Sipas të dhënave nga Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore për vitet 2015-2019 të realizuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, rezulton se në vitin në vitin 2015 janë trajtuar 115,083.40 ha me pesticide, për të shënuar një rritje prej 3,967.53 ha të sipërfaqeve të trajtuara me pesticide në vitin 2019, me gjithsej 119,050.93 (figura: Sipërfaqet e tokës bujqësore (ha) të trajtuara me pesticide).

Për më shumë detaje: Mjedisi i Kosovës 2020, Raport i treguesve mjedisor:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email