Upotreba pesticida i drugih poljoprivrednih hemikalija

Još jedan ekološki pritisak poljoprivrednog sektora je upotreba pesticida i drugih poljoprivrednih hemikalija. Prema podacima iz Ankete o poljoprivrednim domaćinstvima za 2015-2019. Godinu koju je sprovela Kosovska agencija za statistiku, proizilazi da je u 2015. godini tretirano pesticidima 115.083,40 ha, da bi se zabeležilo povećanje od 3.967,53 ha površina tretiranih pesticidima u 2019, sa ukupno… Continue reading Upotreba pesticida i drugih poljoprivrednih hemikalija

Use of pesticides and other agricultural chemicals

Another environmental pressure from the agricultural sector is the use of pesticides and other agricultural chemicals. According to the data from the Agricultural Household Survey for the years 2015-2019 conducted by the Kosovo Agency of Statistics, it results that in 2015 115,083.40 ha were treated with pesticides, to mark an increase of 3,967.53 ha of… Continue reading Use of pesticides and other agricultural chemicals

Përdorimi i pesticideve dhe kimikateve tjera bujqësore

Një presion tjetër në mjedis nga sektori i bujqësisë është edhe përdorimi i pesticideve dhe kimikateve tjera bujqësore. Sipas të dhënave nga Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore për vitet 2015-2019 të realizuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, rezulton se në vitin në vitin 2015 janë trajtuar 115,083.40 ha me pesticide, për të shënuar një… Continue reading Përdorimi i pesticideve dhe kimikateve tjera bujqësore