KOSTT nënshkruan marrëveshje të kyçjes me Solar Energy Europe për projektin me kapacitet 150 MWp

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT, Mustafë Hasani, dhe drejtori i kompanisë Solar Energy Group Europe, Egbert Schnuse, kanë nënshkruar Marrëveshjen për Kyçje në Sistemin e Transmetimit të kapaciteteve të reja gjeneruese nga burimet e ripërtëritshme të energjisë me diell, me kapacitet gjenerues prej 150 MWp.

‘Stacioni Gjenerues Energjetik me Diell do të kyçet në rrjetin transmetues 110kV përmes linjës së re 110 kV me gjatësi rreth 6.5 km, e cila do të lidhet në NS 110/35kV Gjakova 1’, ka njoftuar KOSTT.

Pas shqyrtimit të aplikacionit nga KOSTT dhe nënshkrimit të Marrëveshjes për Kyçje në Sistemin Transmetues, Solar Energy Europe planifikon të ndërtojë projektin në Komunën e Gjakovës dhe të fillojë prodhimin e megavatëve të parë në vitin 2022.

NVO ‘EC Ma Ndryshe’ nastavlja seriju debata “Zeleni razgovori – zeleni razgovori”

EC Ma Ndryshe je nastavila seriju debata „Zeleni razgovori – zeleni razgovori“, čija je svrha promovisanje debate o životnoj sredini između učenika škola i predstavnika institucija i obaveštavanje obe strane o međusobnim obavezama, sa fokusom. ekološki problemi.

Ovog puta debata je održana u gradu Lipljan, gde su učestvovali zamenik gradonačelnika Lipjana, gospodin Fauz Kshemajli, kao i učenici i nastavnici iz osnovnih i nižih srednjih škola: „Dva mučenika“, „Emin Duraku“, „ Ismail Luma “i„ Vellezerit Frasheri “.

Na početku ovog sastanka predstavljen je projekat u okviru kojeg ovu aktivnost organizuje Nora Simitciu-EC Ma Ndrishe, kao i svrha sprovođenja takvih aktivnosti. istraživanja životne sredine.

Tada su, pred potpredsednikom, predstavnici prisutnih škola predstavili aktivnosti kojima su angažovani. Studenti su najavili svoju posvećenost kojom su doprineli realizaciji akcija čišćenja i akcija sadnje, intervencija na školskim dvorištima kroz materijale koji se mogu reciklirati, funkcionisanje korpi „Smart bin“ i slično. Međutim, učenici su intervencije ocenili kao nedovoljne, s obzirom na kapacitet škola. Takođe su se pozabavili pitanjem nedostatka korisnih zelenih površina u dvorištima svojih škola i izneli zahteve za zeleno obogaćivanje određenih površina. Od učenika je takođe zatraženo da povećaju urbani inventar kako bi povećali komfor i upotrebljivost zajedničkih prostora sa posebnim naglaskom na stvaranju uglova za igračke unutar školskih dvorišnih prostora.

S druge strane, zamenik gradonačelnika g. Kshemajli je informisao učesnike o trenutnim aktivnostima i projektima opštine. Naglasio je da je opština Lipjan veoma podržala brojne inicijative, kao što su: intervencije u parkovima i sadnja sadnica. Predstavnik opštine je takođe rekao da će i dalje podržavati zahteve građana jer su oni primereni i dobrodošli za opštinu Lipljan i da su otvoreni za zajedničko planiranje i bilo koji drugi zahtev za saradnju koji bi mogao proizaći u budućnosti ove Škole.

EC continues the series of debates “Green Talks – Green Talks”

EC Ma Ndryshe has continued the series of debates “Green Talks – Green Conversations”, the purpose of which is to promote the debate on the environment between school students and representatives of institutions and to inform both parties about each other’s commitments, with a focus. environmental issues.

This time the debate was held in the city of Lipjan, where the deputy mayor of Lipjan, Mr. Fauz Xhemajli, as well as students and teachers from Primary and Lower Secondary Schools participated: “The two martyrs”, “Emin Duraku”, “Ismail Luma ”and“ Frashëri Brothers ”.

At the beginning of this meeting was presented the project within which this activity is organized by Nora Simitçiu-EC Ma Ndryshe, as well as the purpose of carrying out such activities. environmental research.

Then, before the vice-president, representatives of the present schools presented the activities with which they are engaged. The students have announced their commitment through which they have contributed to the realization of cleaning actions and planting actions, interventions in schoolyards through recyclable materials, the functioning of “Smart bin” baskets and the like. However, students have assessed the interventions so far as insufficient, given the capacity of schools. They have also addressed the issue of lack of usable green spaces within the yards of their schools and have displayed requests for green enrichment of certain areas. Students were also asked to increase urban inventory to increase the comfort and usability of common spaces with special emphasis on creating toy corners within the school yard spaces.

On the other hand, the Deputy Mayor Mr. Xhemajli informed the participants about the current activities and projects of the Municipality. He emphasized that the Municipality of Lipjan has been very supportive of numerous initiatives, such as: interventions in parks and planting seedlings. The representative of the Municipality also said that he will continue to support the requests of the citizens because they are appropriate and welcome for the Municipality of Lipjan and that they are open for joint planning and any other request for cooperation that may arise in the future from these School.

EC-i vazhdon serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”

EC Ma Ndryshe ka vazhduar serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”, qëllimi i të cilave është nxitja e debatit për mjedis mes nxënësve të shkollave dhe përfaqësuesve të institucioneve si dhe njoftimi i të dy palëve me angazhimet e njëri tjetrit, me fokus çështjet mjedisore.

Këtë herë debati është mbajtur në qytetin e Lipjanit, ku kanë marrë pjesë nënkryetari i komunës së Lipjanit, z.Fauz Xhemajli, si dhe nxënësit dhe mësimdhënësit nga Shkollat Fillore të Mesme të Ulëta: “Dy dëshmorët”, “Emin Duraku”, “Ismail Luma” dhe “Vëllezërit Frashëri”.

Në fillim të këtij takimi është prezantuar projekti në kuadër të të cilit organizohet ky aktivitet nga Nora Simitçiu-EC Ma Ndryshe, sikurse edhe qëllimi i realizimit të aktiviteteve të tilla. hulumtimeve mjedisore.

Pastaj para nënkryetarit, përfaqësues të shkollave prezente kanë paraqitur aktivitetet me të cilat angazhohen ata. Nxënësit kanë njoftuar për angazhimin e tyre përmes të cilit kanë kontribuar në realizimin e aksioneve të pastrimit dhe aksioneve të mbjelljes, ndërhyrjet në oborre të shkollës përmes materialeve të riciklueshme, funksionalizimin e shportave “Smart bin” dhe të ngjashme. Megjithatë nxënësit i kanë vlerësuar si të pamjaftueshme intervenimet e deritanishme duke e pasur parasysh kapacitetin e shkollave. Ata gjithashtu kanë adresuar çështjen e mungesës së hapësirave të shfrytëzueshme të gjelbra brenda oborreve të shkollave të tyre dhe kanë shfaqur kërkesat për pasurimin me gjelbrim të disa zonave të caktuara. Poashtu nga nxënësit është kërkuar edhe shtimi i inventarit urban për të rritur komoditetin dhe shfrytëzueshmërinë e hapësirave të përbashkëta me theks të veçantë krijimin e këndeve të lodrave brenda hapësirave të oborrit të shkollës.

Në anën tjetër nënkryetari i Komunës z. Xhemajli ka njoftuar të pranishmit për aktivitetet dhe projektet aktuale të Komunës. Ai ka theksuar se Komuna e Lipjanit ka qenë shumë mbështetëse ndaj iniciativave të shumta, si: intervenime në parqe e mbjellje të fidaneve. Përfaqësuesi i Komunës njëkohësisht tha se do të vazhdojë të mbështesë kërkesat e qytetarëve sepse ato janë të duhura dhe të mirëseardhura për Komunën e Lipjanit dhe se janë të hapur për planifikim të përbashkët e për ndonjë kërkesë tjetër bashkëpunimi që mund të dalë në të ardhmen nga këto shkolla.

Takimi është realizuar duke respektuar masat e përcaktuara nga IKSHPK.

Ndërtimi i kulmit të gjelbërt në Prizren

Kulmet e gjelbërta janë një mënyrë për të kursyer energji dhe për të lehtësuar presionin në planet. Izolimi i shtuar do t’i mbajë ndërtesat më të ngrohta, ndërsa në verë, gjelbërimi mund të freskojë shtëpinë duke thithur dhe avulluar ujë.

UNDP, në bashkëpunim me Komunën e Prizrenit dhe AustrianDev, do të fillojmë punimet për ndërtimin e kulmeve të gjelbërta dhe izolimin në Ndërtesën e Administratës Komunale në Prizren.

Së bashku ne mund të arrijmë një të ardhme më të gjelbër, dhe një Prizren më të gjelbër!

Ligjeratë me nxënës për problemet mjedisore

Organizata PEN Sot e mbajti ligjëratën me nxënësit e gjimnazit “Hivzi Sulejmani” në Fushë Kosovë.

Nxënësit e kësaj shkolle mësuan më shumë rreth tokës dhe problemeve mjedisore, ajrin, ujin, dhe energjinë e ripërtëritshme.

Shfrytëzimi i resurseve ujore

Një prej formave të ndikimit të drejtpërdrejtë në mjedis është edhe shfrytëzimi i resurseve ujore. Të dhënat flasin se pjesa më e madhe e ujërave përdoren nga ujësjellësit publik për furnizim me ujë të pijes, për amvisëri dhe për nevojat e konsumatorëve tjerë të kompanive publike të ujësjellësve. Bujqësia është sektori i dytë zhvillimorë i përdorimit të ujit, kryesisht për ujitjen e tokave bujqësore. Në sektorin e energjisë uji përdoret për ftohje ndërsa në industri për prodhim dhe ftohjen e pajisjeve. Trendi i përgjithshëm i përdorimit të ujit është në rritje dhe sasia vjetore e shfrytëzimit sillet ndërmjet 200-270 milion m3 ujë në vit (Figura: Sasia e ujit të shpenzuar milion m3 /vit sipas sektorëve 2009-2019).

Për më shumë detaje: Mjedisi i Kosovës 2020, Raport i treguesve mjedisor:

Rëndësia e Menaxhimit të Ciklit të Projektit

Me qëllim që të përmirësohet cilësia e formulimit dhe e menaxhimit të projekteve, Komisioni Evropian e ka lansuar në vitet e ’90 të shekullit 20, konceptin e menaxhimit të ciklit të projekteve. Po ashtu ky koncept ka të bëjë edhe me rritjen e efektivitetit të ndihmave që i ofrojnë donatorët.

Në bazë të vlerësimeve që janë bërë nga OECD, është konstatuar se në shumë vende evropiane, anëtare të OECD, projektet gjatë zhvillimit të tyre janë menaxhuar dobët dhe në këtë rast janë identifikuar disa shkaqe kryesore:

 Përgatitje dhe planifikim i dobët i projekteve;

 Shumë projekte nuk kanë qenë relevante me kërkesat e përfituesëve të projekteve;

 Rreziqet e zbatimit të projekteve nuk janë marrë mjaftueshëm në konsideratë;

 Faktorët e qëndrueshmërisë së projekteve janë injoruar;

 Mësimet nga përvojat e kaluara shumë rrallë janë përdorë për përmirësimin e projekteve në të ardhmen.

Merenja kvaliteta vazduha tokom ove nedelje

U okviru projekta „Briga o mladima za Kosovo“, naši aktivisti su ove nedelje izvršili merenja kvaliteta vazduha u opštini Drenas, Fushe Kosove, Obilik, Priština i Hani i Elezit.

Kako čitati podatke?
AirBeam:
0-12 = Dobro
13-35 = Pošteno
36-55 = Loše
56-150 = Veoma siromašno

Dilos: 0,5> mikrona
0-75 = Odlično
75-150 = Vrlo dobro
150-300 = Dobro
300-1050 = Pošteno
1050-3000 = Loše
3000+ = Veoma siromašno