Socio-economic, political and environmental impacts of food waste

Let’s Talk About Food Waste aims to initiate a community-led dialogue with other stakeholders in Kosovo on the socio-economic, political and environmental impacts of Food Waste and to pilot innovative solutions to this problem.

The Let’s Talk About Food Waste initiative is implemented by the Green Foundation as part of the HumanRightivism project consortium which is supported by the Swedish Government and managed by the Community Development Fund.

This initiative is also supported by the “Civil Society Program for Albania and Kosovo”, funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and managed by the Kosovo Civil Society Foundation (KCSF) in partnership with Partners Albania for Change and Development (PA).

Socio-ekonomski, politički i ekološki uticaji otpadaka od hrane

Razgovarajmo o otpadu od hrane ima za cilj pokretanje dijaloga koji vode zajednice sa drugim zainteresovanim stranama na Kosovu o socijalno-ekonomskim, političkim i ekološkim uticajima otpada od hrane i pilotiranje inovativnih rešenja za ovaj problem.

Inicijativu „Razgovarajmo o otpadu od hrane“ sprovodi Zelena fondacija kao deo konzorcijuma projekta HumanRightivism koji podržava švedska vlada, a njime upravlja Fond za razvoj zajednice.

Ovu inicijativu takođe podržava „Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo“, koji finansira norveško Ministarstvo spoljnih poslova, a kojim upravlja Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa partnerima Albanija za promene i razvoj (PA).

Ndikimet socio-ekonomike politike dhe mjedisore të mbeturinave ushqimore

“Let’s Talk About Food Waste” synon të iniciojë një dialog publik të udhëhequr nga komuniteti dhe palët e tjera të interesit në Kosovë mbi ndikimet socio-ekonomike, politike dhe mjedisore të Mbeturinave Ushqimore dhe pilotimin e zgjidhjeve inovative për këtë problem. Nisma “Let’s Talk About Food Waste” zbatohet nga Fondacioni Jeshil në kuader të konzorciumit të projektit HumanRightivism i cili mbështetet nga Qeveria Suedeze dhe menaxhohet nga Community Development Fund. Gjithashtu, kjo nismë mbështetet nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).