Fondacioni Jeshil organizes the Environmental Festival for Common Prosperity

ENTROPY – Environmental Festival for Common Prosperity is a multi-day event that takes place in Pristina, from 4 to 10 February, 2021. ENTROPY Fest aims to raise awareness in Kosovo about Food Waste and Climate Action.
The inaugural edition of the festival takes place under the theme “Right to Food”.
The program of this festival consists of showing a list of curated documentaries. The screening of the films takes place at Kino Armata in Prishtina and on an online platform for a wide audience.
The festival will also be enriched by panel discussions and other interactive activities.
Follow us!
Music by Ilir Bajri

Zelena fondacija (Fondacioni Jeshil) organizuje Ekološki festival za zajednički prosperitet

ENTROPY – Ekološki festival za zajednički prosperitet je višednevni događaj koji se održava u Prištini, od 4. do 10. februara 2021. ENTROPY Fest ima za cilj podizanje svesti na Kosovu o otpadu od hrane i klimatskim akcijama.
Inauguracijsko izdanje festivala odvija se pod temom „Pravo na hranu“.
Program ovog festivala sastoji se od prikazivanja liste uređenih dokumentarnih filmova. Projekcija filmova se održava u Kino Armata u Prištini i na mrežnoj platformi za široku publiku.
Festival će takođe biti obogaćen panel diskusijama i drugim interaktivnim aktivnostima.
Pratite nas!
Muzika Ilir Bajri

17 Ciljevi održivog razvoja

Ciljevi održivog razvoja, usredsređujući se na 17 grupa ključnih oblasti, imaju za cilj zaustavljanje siromaštva na celoj planeti, istovremeno rešavajući važna pitanja zaštite životne sredine, promocije čiste energije, urbanog razvoja i promovišući jednakost i dostojanstvo svih građana ma gde se nalazili.

Lansiranje Ciljeva održivog razvoja sledi nakon završetka Milenijumskih ciljeva, koje su 2000. godine preduzele sve zemlje u razvoju, članice UN. Milenijumski razvojni ciljevi grupisani su u 8 važnih područja koja se bave borbom protiv siromaštva, promocijom jednakosti, zdravstvenom zaštitom majki, dece i lečenjem bolesti, zaštitom životne sredine i poboljšanjem upravljanja radi postizanja ovih ciljeva.

Danas Odeljenje za ciljeve održivog razvoja (DSDG) pri Odeljenju za ekonomska i socijalna pitanja Ujedinjenih nacija (UNDESA) pruža značajnu podršku i izgradnju kapaciteta za razvojne ciljeve i njihova srodna tematska pitanja, uključujući vodu, energiju, klimu, okeane, urbanizaciju, transport, nauka i tehnologija, Globalni izveštaj o održivom razvoju (GSDR), partnerstva i male ostrvske zemlje u razvoju.

17 Sustainable Development Goals

The Sustainable Development Goals, focused on 17 groups of key areas, aim to end poverty across the planet, while addressing the important issues of environmental protection, clean energy promotion, urban development and promoting equality and dignity for all citizens wherever they are.

The launch of the Sustainable Development Goals follows the completion of the Millennium Goals, undertaken in 2000 by all developing countries, members of the UN. The Millennium Development Goals are grouped into 8 important areas that address the fight against poverty, the promotion of equality, health care for mothers, children and the treatment of diseases, the protection of the environment and the improvement of governance to achieve these objectives.

Today, the Sustainable Development Goals (DSDG) Division at the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) provides substantial support and capacity building for SDGs and their related thematic issues, including water, energy , climate, oceans, urbanization, transport, science and technology, Global Sustainable Development Report (GSDR), partnerships and developing countries of small islands.

No comment yet, add your voice below!

17 Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm

Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm, të fokusuara në 17 grupe të fushave më të rëndësishme, synojnë dhënien fund të varfërisë në të gjithë planetin, por duke trajtuar njëkohësisht çështjet e rëndësishme të ruajtjes së mjedisit, promovimit të energjive të pastra, zhvillimit të qyteteve dhe promovuar barazinë e dinjitetin për të gjithë qytetarët kudo që ndodhen.

Nisja e zbatimit të Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm pason përfundimin e Objektivave të Mijëvjeçarit, të ndërmarra në vitin 2000 nga të gjitha vendet në zhvillim, anëtare të OKB. Objektivat e Mijëvjeçarit janë të grupuara në 8 fusha të rëndësishme që trajtojnë luftën ndaj varfërisë, promovimin e barazisë, kujdesin shëndetësor ndaj nënave, fëmijëve dhe trajtimin e sëmundjeve, mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e qeverisjes për realizimin e këtyre objektivave.

Sot, Divizioni për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (DSDG) në Departamentin e Kombeve të Bashkuara për Çështjet Ekonomike dhe Sociale (UNDESA) siguron mbështetje thelbësore dhe ndërtimin e kapaciteteve për SDG-të dhe çështjet e tyre tematike që ndërlidhen, duke përfshirë ujin, energjinë, klimën, oqeanet, urbanizimin, transportin, shkenca dhe teknologjia, Raporti Global i Zhvillimit të Qëndrueshëm (GSDR), partneritetet dhe shtetet në zhvillim të ishujve të vegjël.