Hapat drejt avancimit të Agjendës 2030

Pasi komunat të kenë krijuar mekanizmat institucional përbrenda tyre, hapi i radhës drejt avancimit të Agjendës 2030 është zhvillimi i strategjive dhe kornizës rregullative të cilat mbështesin komunat në menaxhimin e zhvillimit të qëndrueshëm. Këto dokumenta përfshijnë Planet Zhvillimore Komunale (PZHK), planet lokale për zhvillim ekonomik, e shumë të tjera.

Strategjitë dhe korniza rregullative lehtësojnë procesin e menaxhimit efikas të zhvillimit, me anë të së cilave definohet se si do të jenë vendbanimet në të ardhmen duke shfrytëzuar burimet në dispozicion.

Për të mësuar më shumë rreth hapave konkret në kuadër të zhvillimit të strategjive dhe kornizës rregullative që mbështet Agjendën 2030 dhe OZHQ-të, klikoni në infografikën më poshtë.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email