26. januar – Međunarodni dan ekološkog obrazovanja

Ekološko obrazovanje je proces učenja koji povećava znanje i svest ljudi o životnoj sredini i srodnim izazovima, koji razvija potrebne veštine i stručnost, neguje stavove, motivaciju i obaveze za donošenje odgovarajućih odluka i preduzimanje odgovornih mera. Obrazovanje mlađe generacije je ključ za čistije i lepše Kosovo. Harmonija sa okolinom donosi sklad unutar same zajednice. Mlađa… Continue reading 26. januar – Međunarodni dan ekološkog obrazovanja

January 26 – International Environmental Education Day

Environmental education is the learning process that increases people’s knowledge and awareness of the environment and related challenges, that develops the necessary skills and expertise, fosters attitudes, motivations, and commitments to take appropriate decisions and take responsible action. Educating the younger generation is the key to a cleaner and more beautiful Kosovo. Harmony with the… Continue reading January 26 – International Environmental Education Day

26 janari – Dita Ndërkombëtare e Edukimit Mjedisor

Edukimi mjedisor është procesi i të mësuarit që rrit njohuritë dhe ndërgjegjësimin e njerëzve për mjedisin dhe sfidat lidhur me të, që zhvillon aftësitë e nevojshme dhe ekspertizën, nxit qëndrime, motive, dhe angazhime për të ndërmarrë vendime të duhura dhe veprime të përgjegjshme. Edukimi i brezit të ri është çelësi për një Kosovë më të… Continue reading 26 janari – Dita Ndërkombëtare e Edukimit Mjedisor

Hapat drejt avancimit të Agjendës 2030

Pasi komunat të kenë krijuar mekanizmat institucional përbrenda tyre, hapi i radhës drejt avancimit të Agjendës 2030 është zhvillimi i strategjive dhe kornizës rregullative të cilat mbështesin komunat në menaxhimin e zhvillimit të qëndrueshëm. Këto dokumenta përfshijnë Planet Zhvillimore Komunale (PZHK), planet lokale për zhvillim ekonomik, e shumë të tjera. Strategjitë dhe korniza rregullative lehtësojnë… Continue reading Hapat drejt avancimit të Agjendës 2030