26. januar – Međunarodni dan ekološkog obrazovanja

Ekološko obrazovanje je proces učenja koji povećava znanje i svest ljudi o životnoj sredini i srodnim izazovima, koji razvija potrebne veštine i stručnost, neguje stavove, motivaciju i obaveze za donošenje odgovarajućih odluka i preduzimanje odgovornih mera. Obrazovanje mlađe generacije je ključ za čistije i lepše Kosovo. Harmonija sa okolinom donosi sklad unutar same zajednice. Mlađa generacija treba da bude obrazovanija o životnoj sredini, jer priroda koja nas okružuje određuje ko smo mi, kao građani, studenti i ljudi. Ekološko obrazovanje razvija znanje učenika, da bi analiziralo probleme i pronašlo optimalna rešenja za glavne probleme koji su se danas pojavili u vezi sa životnom sredinom i perspektivom životne sredine. Širom razvijenog sveta godinama se naglasak stavlja na opremanje učenika najboljim znanjem i najboljim praksama zaštite životne sredine videći decu, ne samo sledećeg Sibirca, sa novim načinom razmišljanja i novim navikama za zaštitu čistog i stabilnog okruženja, kao i oni koji svojim rečima i postupcima od malih nogu mogu imati uticaj na roditelje, njihove porodice i zajednicu oko njih. GAC u nastavku aktivnosti za obrazovanje o životnoj sredini obezbeđuje materijal za nastavnike kao modul radionica sa temama zaštite životne sredine koji služi za razvoj aktivnosti za učenike škola na osnovnom nivou. Ovaj priručnik ima za cilj rezimiranje najbolje prakse ekološkog obrazovanja obeležavanjem ekološki važnih ekoloških dana kroz radionice sa učenicima devetogodišnjih škola.

January 26 – International Environmental Education Day

Environmental education is the learning process that increases people’s knowledge and awareness of the environment and related challenges, that develops the necessary skills and expertise, fosters attitudes, motivations, and commitments to take appropriate decisions and take responsible action.

Educating the younger generation is the key to a cleaner and more beautiful Kosovo. Harmony with the environment brings harmony within the community itself. The younger generation needs to be more educated about the environment, because the nature that surrounds us determines who we are, as citizens, students, and human beings. Environmental education develops students’ knowledge, to analyze problems and find optimal solutions to the major concerns that have emerged today for the environment and the environmental perspective.

Throughout the developed world for years a strong emphasis is being placed on equipping students with the best knowledge and best practices of environmental protection by seeing children not just the next Siberian with a new mindset and new habits for the protection of a clean and stable environment, as well as those who with their words and actions from an early age can have an impact on parents, their families and the community around them. GAC in the continuation of activities for environmental education, provides material for teachers, as a module of workshops with environmental themes that serves to develop activities for school students at the primary level.

This manual aims to summarize the best environmental education practice by marking environmentally important environmental days through workshops with nine-year school students.

26 janari – Dita Ndërkombëtare e Edukimit Mjedisor

Edukimi mjedisor është procesi i të mësuarit që rrit njohuritë dhe ndërgjegjësimin e njerëzve për mjedisin dhe sfidat lidhur me të, që zhvillon aftësitë e nevojshme dhe ekspertizën, nxit qëndrime, motive, dhe angazhime për të ndërmarrë vendime të duhura dhe veprime të përgjegjshme.

Edukimi i brezit të ri është çelësi për një Kosovë më të pastërdhe më të bukur. Harmonia me mjedisin sjell një harmoni edhebrenda vetë komunitetit. Brezi i ri duhet të edukohet më shumë për mjedisin, sepse natyra që na rrethon, përcakton se cilët jemi, si qytetarë, nxënës, dhe qenie njerëzore. Edukimi mjedisor zhvillon njohuritë e nxënësve, për të analizuar problemet dhe për të gjetur zgjidhjet optimale mbi shqetësimet e mëdha që janë shfaqur sot për mjedisin dhe për perspektivën mjedisore.

Në të gjithë botën e zhvilluar prej vitesh po i vihet një theks i fuqishëm pajisjes së nxënësve me njohuritë dhe praktikat mëtë mira të mbrojtjes së mjedisit duke i parë fëmijët jo thjesht sibrezin e ardhshëm me një mendësi të re dhe me shprehi të reja për mbrojtjen e një mjedisi të pastër dhe të qëndrueshëm, poredhe si ata që me fjalët dhe veprimet e tyre që në moshë tëhershme mund të kenë një impakt tek prindërit, familjet e tyredhe komunitetin që i rrethon. GAC në vazhdimësinë e aktiviteteve për edukimin mjedisor, ofron materialin për arsimtarë, si modul i punëtorive me tematika mjedisore që shërben për zhvillimin e aktiviteteve për nxënësit e shkollave në nivelin fillor.

Ky manual ka për qëllim që të bëjë një përmbledhje të praktikës më të mirë të edukimit mjedisor duke shënuar ditët mjedisore me rëndësi peër mjedisin përmes puntorive me nxënësit e shkollave nëntëvjeçare.

Hapat drejt avancimit të Agjendës 2030

Pasi komunat të kenë krijuar mekanizmat institucional përbrenda tyre, hapi i radhës drejt avancimit të Agjendës 2030 është zhvillimi i strategjive dhe kornizës rregullative të cilat mbështesin komunat në menaxhimin e zhvillimit të qëndrueshëm. Këto dokumenta përfshijnë Planet Zhvillimore Komunale (PZHK), planet lokale për zhvillim ekonomik, e shumë të tjera.

Strategjitë dhe korniza rregullative lehtësojnë procesin e menaxhimit efikas të zhvillimit, me anë të së cilave definohet se si do të jenë vendbanimet në të ardhmen duke shfrytëzuar burimet në dispozicion.

Për të mësuar më shumë rreth hapave konkret në kuadër të zhvillimit të strategjive dhe kornizës rregullative që mbështet Agjendën 2030 dhe OZHQ-të, klikoni në infografikën më poshtë.