BGF DEO RAZGOVORA SA ŽIVOTNOM SREDINOM „POSTOJI LI REŠENJE?“

Danas je menadžer za programe i operacije BGF-a, Rinora Gojani, bila deo ekološkog razgovora „Da li postoji rešenje?“ u organizaciji koledža Riinvest. Predavanje je okupilo ličnosti iz različitih sredina, od aktivista do predstavnika sa nivoa vlasti, kako bi pružili sveobuhvatnu sliku trenutnog razvoja na polju održivosti na Kosovu. Među njima je bila i Mimoza Kusari… Continue reading BGF DEO RAZGOVORA SA ŽIVOTNOM SREDINOM „POSTOJI LI REŠENJE?“

BGF pjesë e bisedës mjedisore – A ka zgjidhje?

Sot me 20 janar 2021, Menaxherja e Programeve dhe Operacioneve të BGF, Rinora Gojani, ishte pjesë e bisedës mjedisore “A ka ndonjë zgjidhje?” organizuar nga Kolegji Riinvest. Leksioni bashkoi personalitete nga sfera të ndryshme, nga aktivistë te përfaqësues nga nivelet qeveritare, për të siguruar një pamje gjithëpërfshirëse të zhvillimeve aktuale brenda fushës së qëndrueshmërisë në… Continue reading BGF pjesë e bisedës mjedisore – A ka zgjidhje?

BGF PART OF THE ENVIRONMENTAL TALK ‘IS THERE A SOLUTION?’

Today, BGF’s Programmes and Operations Manager, Rinora Gojani, was part of the environmental talk “Is there a solution?” organized by Riinvest College. The lecture brought together personalities from various backgrounds, from activists to representatives from government levels, to provide an all-encompassing picture of the current developments within the sustainability realm in Kosovo. Amongst them was… Continue reading BGF PART OF THE ENVIRONMENTAL TALK ‘IS THERE A SOLUTION?’

Zagađenje životne sredine u Prizrenu

Kroz ovo istraživanje namerava se da se proceni trenutno stanje životne sredine u Prizrenu na osnovu zabrinutosti i iskustava građana u vezi sa prikazanim problemima.

Environmental pollution in Prizren

Through this research it is intended to assess the current state of the environment in Prizren based on the concerns and experiences of citizens about the problems displayed.

Ndotja e ambientit në Prizren

Nëpërmjet këtij hulumtimi është synuar të bëhet vlerësimi i gjendjes aktuale të mjedisit në Prizren bazuar në shqetësimet dhe përvojat e qytetarëve për problemet e shfaqura.: