Poziv na foto-konkurs “Let’s Talk About Air!”

Ambasada Švedske na Kosovu objavljuje javni poziv za učešće u foto-konkursu o vazduhu u okviru kampanje Hajde da razgovaramo o vazduhu. Slikajte najbolju fotografiju sa temu „Vazduh“ i osvojite nagradu! Cilj takmičenja je podizanje svesti o kvalitetu vazduha na Kosovu, isticanje pitanja zagađenja vazduha i pronalaženje rešenja za poboljšanje kvaliteta vazduha i na taj način… Continue reading Poziv na foto-konkurs “Let’s Talk About Air!”

Invitation to the Photo Competition “Let’s Talk About Air!”

The Embassy of Sweden in Kosovo announces an open call to take part in a photo competition about air as part of the campaign Let’s Talk About Air. Take the best photo on the topic “Air” and win a prize! The aim of the competition is to raise awareness of the air quality in Kosovo,… Continue reading Invitation to the Photo Competition “Let’s Talk About Air!”

Ftesë në kompeticionin “Let’s Talk About Air!”

Ambasada e Suedisë në Kosovë shpall një thirrje të hapur për të marrë pjesë në një konkurs fotografik për ajrin si pjesë e fushatës Le të flasim për ajrin. Bëni foton më të mirë me temën “Ajri” dhe fitoni një çmim! Qëllimi i konkursit është të rrisë ndërgjegjësimin për cilësinë e ajrit në Kosovë, të… Continue reading Ftesë në kompeticionin “Let’s Talk About Air!”

Kako uključiti ciljeve održivog razvoja (SDG) u proces razvoja lokalne politike?

Da bi se uspešno postigla primena SDG-a, od ključne je važnosti da budu uključeni u lokalne politike, pored onih na centralnom nivou. Uključivanje SDG u procese razvoja i primene lokalnih politika prilično je složeno i podeljeno je u 5 komponenata. Da biste saznali više u vezi s tim, kliknite na donju infografiku. INDEP je ovu… Continue reading Kako uključiti ciljeve održivog razvoja (SDG) u proces razvoja lokalne politike?

How to mainstream Sustainable Development Goals (SDGs) in the local policy development process?

In order to successfully achieve the SDGs implementation, it is crucial for them to be mainstreamed in the local policies, besides those at central level. Mainstreaming SDGs in the local policies development and implementation processes is quite complex and is divided in 5 components. In order to learn more in this regards, click on the… Continue reading How to mainstream Sustainable Development Goals (SDGs) in the local policy development process?

Si të integrohen Objektivët e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ-të) në procesin e zhvillimit të politikave lokale?

Në mënyrë që suksesshëm të arrihet implementimi i OZHQ-ve është jashtëzakonisht e rëndësishme integrimi i tyre në politikat lokale, krahas atyre qendrore. Integrimi i OZHQ-ve në procesin e zhvillimit të politikave lokale është mjaftë kompleks dhe ndahet në 5 komponente. Që të mësoni më shumë mbi ndarjen e këtij procesi, klikoni në infografikën e mëposhtme.… Continue reading Si të integrohen Objektivët e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ-të) në procesin e zhvillimit të politikave lokale?