Poziv na foto-konkurs “Let’s Talk About Air!”

Ambasada Švedske na Kosovu objavljuje javni poziv za učešće u foto-konkursu o vazduhu u okviru kampanje Hajde da razgovaramo o vazduhu. Slikajte najbolju fotografiju sa temu „Vazduh“ i osvojite nagradu!

Cilj takmičenja je podizanje svesti o kvalitetu vazduha na Kosovu, isticanje pitanja zagađenja vazduha i pronalaženje rešenja za poboljšanje kvaliteta vazduha i na taj način dobijanje zelenijeg, zdravijeg i ekološki prihvatljivo Kosovo.

Kako da učestvujem?

1. Slikaj na temu „Vazduh“.

2. Pošaljite fotografiju na letstalkaboutair@gmail.com sa svojim imenom i kontakt podacima.

3. Otpremite fotografiju na društvene mreže sa heštegom #letstalkaboutair i #swedeninkosovo.

Krajni rok: 2021-02-10, 24:00 sata

Obavezno pročitajte uslove i odredbe za konkurencija na veb lokaciji Ambasade pre nego što učestvujete!

Šta mogu da pobedim?

Prva nagrada: Pročišćivač vazduha iz kompanije Phillips.

Druga nagrada: Paket knjiga sa foto-album.

Treća nagrada: Paket knjiga.

1-10 Mesto: Fotografije 10 najboljih biće odštampane i izložene u jednom ili nekoliko navrata.

Pobednike bira žiri koji čine članovi osoblja Ambasade Švedske na Kosovu.

Molimo pročitajte uslove i odredbe za takmičenje pre nego što učestvujete. Pronaći ćete je ovdje.

Invitation to the Photo Competition “Let’s Talk About Air!”

The Embassy of Sweden in Kosovo announces an open call to take part in a photo competition about air as part of the campaign Let’s Talk About Air. Take the best photo on the topic “Air” and win a prize! The aim of the competition is to raise awareness of the air quality in Kosovo, to highlight the issues of air pollution and to find solutions to improve our air quality and thus get a more green, healthy and environmental-friendly Kosovo.

Invitation to the “Let’s Talk About Air!” Photo Competition

The Embassy of Sweden in Kosovo announces an open call to take part in a photo competition about air as part of the campaign Let’s Talk About Air. Take the best photo on the topic “Air” and win a prize!

The aim of the competition is to raise awareness of the air quality in Kosovo, to highlight the issues of air pollution and to find solutions to improve our air quality and thus get a more green, healthy and environmental-friendly Kosovo.

How do I participate?

1. Take a photo on the topic “Air”.

2. Send the photo to letstalkaboutair@gmail.com with your name and contact details.

3. Upload the photo on social media with the hashtag #letstalkaboutair and #swedeninkosovo.

Deadline: 2021-02-10, 24:00 hours. 

Make sure to read the terms and conditions for the competition on the embassy’s website before participating! You find them here!

What can I win?

First prize: Air purifier from Phillips.

Second prize: Book package including photo book.

Third prize: Book package.

Place 1-10: The photos of the top 10 in the competition will be printed and exhibited at one or several occasions.

The winners are selected by a jury composed by staff members of the embassy of Sweden in Kosovo.

Ftesë në kompeticionin “Let’s Talk About Air!”

Ambasada e Suedisë në Kosovë shpall një thirrje të hapur për të marrë pjesë në një konkurs fotografik për ajrin si pjesë e fushatës Le të flasim për ajrin. Bëni foton më të mirë me temën “Ajri” dhe fitoni një çmim!

Qëllimi i konkursit është të rrisë ndërgjegjësimin për cilësinë e ajrit në Kosovë, të nxjerrë në pah çështjet e ndotjes së ajrit dhe për të gjetur zgjidhje për të përmirësuar cilësinë e ajrit tonë dhe kështu të kemi një Kosovë më të gjelbër, të shëndetshme dhe miqësore me mjedisin.

Si mund të marr pjesë?

1. Bëni një foto me temën “Ajri”.

2. Dërgoni foton në letstalkaboutair@gmail.com, me emrin tuaj dhe detajet e kontaktit.

3. Ngarkoni foton në mediat sociale me hashtag #letstalkaboutair dhe #swedeninkosovo.

Afati i fundit: 2021-02-10, ora 24:00

Sigurohuni që të lexoni termat dhe kushtet për konkursin në faqen e internetit të Ambasadës përpara se të merrni pjesë!

Çfarë mund të fitoj?

Çmimi i parë: Pastrues ajri nga Phillips.

Çmimi i dytë: Pako e librave duke përfshirë album.

Çmimi i tretë: Paketo e librave.

Vendi 1-10: Fotografitë e 10 më të mirëve në konkurs do të shtypen dhe do të ekspozohen në një ose disa raste.

Fituesit zgjidhen nga një juri e përbërë nga anëtarët e stafit të Ambasadës së Suedisë në Kosovë.

Ju lutemi lexoni termat dhe kushtet për konkursin para se të merrni pjesë. Ju e gjeni këtu

Kako uključiti ciljeve održivog razvoja (SDG) u proces razvoja lokalne politike?

Da bi se uspešno postigla primena SDG-a, od ključne je važnosti da budu uključeni u lokalne politike, pored onih na centralnom nivou.

Uključivanje SDG u procese razvoja i primene lokalnih politika prilično je složeno i podeljeno je u 5 komponenata. Da biste saznali više u vezi s tim, kliknite na donju infografiku.

INDEP je ovu aktivnost sprovodio u okviru projekta koji je finansirao GIZ po narudžbi Vlade Savezne Republike Nemačke.

How to mainstream Sustainable Development Goals (SDGs) in the local policy development process?

In order to successfully achieve the SDGs implementation, it is crucial for them to be mainstreamed in the local policies, besides those at central level. Mainstreaming SDGs in the local policies development and implementation processes is quite complex and is divided in 5 components.

In order to learn more in this regards, click on the infographic below.

NGO INDEP has conducted this activity within the framework of a project financed by GIZ as commissioned by the Government of the Federal Republic of Germany.

Si të integrohen Objektivët e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ-të) në procesin e zhvillimit të politikave lokale?

Në mënyrë që suksesshëm të arrihet implementimi i OZHQ-ve është jashtëzakonisht e rëndësishme integrimi i tyre në politikat lokale, krahas atyre qendrore. Integrimi i OZHQ-ve në procesin e zhvillimit të politikave lokale është mjaftë kompleks dhe ndahet në 5 komponente.

Që të mësoni më shumë mbi ndarjen e këtij procesi, klikoni në infografikën e mëposhtme.

INDEP po implementon këtë aktivitet si pjesë e projektit të financuar nga GIZ nëpërmjet Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë.