Koje su osnovne karakteristike razvoja projekta?

Razvoj projekta treba da se zasniva na nekim ključnim karakteristikama koje određeni projekat čine uspešnim. Ovde su takođe važni sadržaj projekta, njegova organizacija i metodologija njegovog razvoja i upravljanja. Ali koje su ključne karakteristike ili principi koje treba da slede programer i menadžer projekta? Su:

Učešće. Svaki građanin i svaka organizacija imaju pravo da budu uključeni i doprinesu poboljšanju blagostanja svojih građana i svoje zemlje.

Partnerstvo. NVO bi trebalo da planiraju svoj rad na osnovu saradnje sa više zainteresovanih strana, a posebno u saradnji i partnerstvu sa opštinama. Uspeh NVO i projekta u velikoj meri zavisi od stepena saradnje sa različitim partnerima uključenim u zaštitu i unapređenje životne sredine.

Primenljivost. Svaka NVO, kada započnem da razvijam projekat, mora pažljivo da analizira šta će biti sadržaj projekta, koji će biti postignuti rezultati projekta, kakva će biti korist od građana i same NVO, koja treba uključite ga u svoj rad, kako biste precizno procenili koliko će izvodljiv biti projekat zaštite i unapređenja životne sredine.

Promocija. NVO bi trebalo da budu zainteresovane da obaveste različite zainteresovane strane da rade dragoceni posao u javnom interesu. Merenje opštinskih performansi i merenje zadovoljstva građana mogu se koristiti kao važno sredstvo za ubeđivanje lokalnih i centralnih institucija, kao i zainteresovanih strana i građana, da određene NVO dobro rade u interesu građana.

Efektivnost. Jedan od glavnih principa uspeha NVO i projekta je razumevanje da su postignuti rezultati (proizvod rada) u potpunosti u skladu sa zahtevima građana i ciljevima relevantne NVO. Odgovor na pitanje „radimo li ispravno“ najbolje pojašnjava definiciju efikasnosti. Ako radimo ispravno, u pravoj orijentaciji i u pravo vreme, onda možemo reći da smo efikasni.

Efikasnost. Efikasnost je proces ili razmera koja ukazuje da se usluge pružaju na zahtev i uz minimalne troškove resursa. Odgovor na pitanje „Da li radimo ispravno sa pravim alatima“ najbolje objašnjava definiciju efikasnosti. Ako radimo ispravno i sa pravim (racionalnim) resursima, onda smo efikasni.

Kvalitet. Pored pružanja obilnih usluga, NVO bi trebalo da teže i pružanju najkvalitetnijih usluga. Kvalitetna usluga je u visokoj korelaciji sa stepenom finansijskih, ljudskih i tehničkih resursa. Danas je u svetu kvalitet usluga ugrožen u korist smanjenja potrošnje. Međutim, usluga je kvalitetna kada ispunjava zahteve i očekivanja potrošača ili građana, bez kršenja zakonskih odredbi i bez štete po životnu sredinu.

Sigurnost / trajnost. Promene donose nestabilnost i neizvesnost. Potrebno je upravljati promenama kako bi se osigurala održivost. Ne bi trebalo dozvoliti političke, ekonomske itd. Promene. stvoriti nestabilno okruženje za NVO i implementaciju projekata! Svakako mislimo na celokupno zdravlje organizacije i radno okruženje zaposlenih. Što je zdravije okruženje organizacije ili institucije sigurnije za svoje ljude i obrnuto.

Uspeh. Svaka NVO i svaka osoba svojim radom žele da budu uspešni! Uspeh je postizanje planiranih rezultata vašeg rada. Uspeh je osnovni uslov za postojanje organizacije, pa da biste postojali morate biti uspešni. Da biste bili uspešni, svoje profesionalne projekte morate implementirati i razvijati profesionalno.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email