Cilat janë karakteristikat bazë të zhvillimit të një projekti?

Zhvillimi i projekteve duhet të bazohet në disa karakteristika kryesore të cilat e bëjnë të sukses shëm një projekt të caktuar. Këtu është me rëndësi edhe përmbajtja e projektit, organizimi i tij dhe metodo logjjia e zhvillimit dhe e menaxhimit të tij. Por cilat janë karakteristikat ose parimet kryesore që duhet ndjekur një zhvillues dhe menaxhues i projekteve? Ato janë:

Përfshirja. Secili qytetar dhe secila organizatë ka të drejtë të jetë i përfshirë dhe të jep kontributin e vet në përmirësimin e mirëqenjës së qytetarëve dhe të vendit të vet.

Partneriteti. OJQ – të duhet ta planifikojnë punën e tyre mbi baza të bashkëpunimit me palët e shumta të interesit dhe në veçanti në bashkëpunim dhe partneritet me komunat. Suksesi i një OJQ – je dhe i një projekti varet shumë nga shkalla e bashkëpunimit me partner të ndryshëm që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor.

Zbatueshmëria. Secila OJQ, kur të filloj ta zhvilloj një projekt, duhet ta analizojë mirë se cila do të jetë përmbajtja e projektit, cilat do të jenë rezultatet e arritura të projektit, cilat do të jenë dobia e qytetarëve dhe e vetë OJQ – së, kend duhet ta përfshijë në punën e saj, për ta vlerësur me saktësi se sa i zbatueshëm do të jetë projekti për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor.

Promovimi. OJQ – të duhet të janë të interesuara që t’i informojnë palët e ndryshme të interesit se janë duke bërë punë të vlefshme për interesin publik. Matja e performancës së komunave dhe matja e kënaqshmërisë së qytetarëve mund të përdoret si mjet i rëndësishëm për t’ i bindur institucionet vendore dhe qëndrore, si dhe grupet e interesit dhe qytetarët se OJQ – të e caktuara po bëjnë punë të mira në interes të qytetarëve.

Efektiviteti. Njëri ndër parimeet kryesore të suksesit të një OJQ – je dhe i një projekti është që të kuptojmë se rezultatet e arritura ( produkti i punës) janë në përputhje të plotë me kërkesat e qytetarëve dhe me objektivat e OJQ – së përkatëse. Përgjigja në pyetjen se: “a jemi duke bërë punën e duhur”, e sqaron më së miri përkufizimin për efektivitetin. Nëse jemi duke e bërë punën e duhur, në orientimin e duhur dhe në kohën e duhur, atëherë mund të themi se jemi efektiv.

Efikasiteti. Efikasiteti është procesi apo shkalla që tregon se shërbimet janë ofruar sipas kërkesave dhe me kosto minimale të burimeve. Përgjigja në pyetjen se: “a jemi duke bërë gjëra të duhura me mjetet e duhura”, e sqaron më së miri përkufizimin e efikasitetit. Nëse jemi duke bërë punë të duhura dhe me burime të duhura (rracionale), atëherë jemi efikas.

Cilësia. OJQ-të duhet ta kenë për qëllim, përpos ofrimit të bollshëm të shërbimeve edhe ofrimin sa më cilësor të tyre. Ofrimi cilësor i shërbieve është i lidhur shumë me shkallën e burimeve financiare, njerëzore dhe teknike. Sot në botë është duke u rrezikuar cilësia e shërbimeve në favor të shkurtimit të shpenzimeve. Megjithatë një shërbim është cilësor kur ai i plotëson kërkesat dhe pritjet e konsumato – rëve apo të qytetarëve, pa i shkelur dispozitat ligjore dhe pa e dëmtuar mjedisin e jetësor.

Siguria/qëndrueshmëria. Ndryshimet sjellin paqëndrueshmëri dhe pasiguri. Ndryshimet duhet menaxhuar për të siguruar qëndrueshmëri. Nuk duhet lejuar që ndryshimet politike, ekonomike etj. të krijojnë mjedis të paqëndrueshëm për OJQ – të dhe për zbatimin e projekteve! Me siguri nënkuptojmë shëndetin e përgjithshëm të organizatës dhe të mjedisit të punës për punëtorët e saj. Sa më i shëndetshëm që të jetë mjedisi i një organizate apo institucioni aq më e sigurtë është ajo për njerëzit e saj dhe anasjelltas.

Suksesi. Secilia OJQ dhe secili njeri, me punën e vetë, synon të jetë i suksesshëm! Sukses është arritja e rezultateve të planifikuara të punës së juaj. Suksesi është kushti themelor për ekzistencën e një organizate, andaj që të ekzistoni duhet të jeni i sukseshëm. Që të jeni të sukseshëm duhet t’i zbatoni zhvilloni dhe zbatoni projektet e juaja të punës në mënyrë profesionale.

Përfshirja. Secili qytetar dhe secila organizatë ka të drejtë të jetë i përfshirë dhe të jep kontributin e vetë/saj në përmirësimin e mirëqenjës së tij/saj dhe të vendit të vetë e më gjerë. Partneriteti . OJQ – të duhet ta planifikojnë punën e tyre mbi baza të bashkëpunimit me palët e shumta të interesit dhe në veçanti në bashkëpunim dhe partneritet me komunat. Suksesi i një OJQ – je dhe i një projekti varet shumë nga shkalla e bashkëpunimit me partner të ndryshëm që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor. Zbatueshmëria. Secila OJQ, kur të filloj ta zhvilloj një projekt, duhet ta analizojë mirë se cila do të jetë përmbajtja e projektit, cilat do të jenë rezultatet e arritura të projektit, cilat do të jenë dobia e qytetarëve dhe e vetë OJQ – së, kend duhet ta përfshijë në punën e saj, për ta vlerësur me saktësi se sa i zbatueshëm do të jetë projekti për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor. Promovimi . OJQ – të duhet të janë të interesuara që t’i informojnë palët e ndryshme të interesit se janë duke bërë punë të vlefshme për interesin publik. Matja e performancës së komunave dhe matja e kënaqshmërisë së qytetarëve mund të përdoret si mjet i rëndësishëm për t’ i bindur institucionet vendore dhe qëndrore, si dhe grupet e interesit dhe qytetarët se OJQ – të e caktuara po bëjnë punë të mira në interes të qytetarëve. Efektiviteti. Njëri ndër parimeet kryesore të suksesit të një OJQ – je dhe i një projekti është që të kuptojmë se rezultatet e arritura ( produkti i punës) janë në përputhje të plotë me kërkesat e qytetarëve dhe me objektivat e OJQ – së përkatëse. Përgjigja në pyetjen se: “a jemi duke bërë punën e duhur”, e sqaron më së miri përkufizimin për efektivitetin. Nëse jemi duke e bërë punën e duhur, në orientimin e duhur dhe në kohën e duhur, atëherë mund të themi se jemi efektiv. Efikasiteti. Efikasiteti është procesi apo shkalla që tregon se shërbimet janë ofruar sipas kërkesave dhe me kosto minimale të burimeve. Përgjigja në pyetjen se: “a jemi duke bërë gjëra të duhura me mjetet e duhura”, e sqaron më së miri përkufizimin e efikasitetit. Nëse jemi duke bërë punë të duhura dhe me burime të duhura (rracionale), atëherë jemi efikas. Cilësia. OJQ – të duhet ta kenë qëllim, përpos ofrimit të bollshëm të shërbimeve edhe ofrimin sa më cilësor të tyre. Ofrimi cilësor i shërbieve është i lidhur shumë me shkallën e burimeve financiare, njerëzore dhe teknike. Sot në botë është duke u rrezikuar cilësia e shërbimeve në favor të shkurtimit të shpenzimeve. Megjithatë një shërbim është cilësor kur ai i plotëson kërkesat dhe pritjet e konsumato – rëve apo të qytetarëve, pa i shkelur dispozitat ligjore dhe pa e dëmtuar mjedisin e jetësor. Siguria – qëndrueshmëria. Ndryshimet sjellin paqëndrueshmëri dhe pasiguri. Ndryshimet duhet menaxhuar për të siguruar qëndrueshmëri. Nuk duhet lejuar që ndryshimet politike, ekonomike etj. të krijojnë mjedis të paqëndrueshëm për OJQ – të dhe për zbatimin e projekteve! Me siguri nënkuptojmë shëndetin e përgjithshëm të organizatës dhe të mjedisit të punës për punëtorët e saj. Sa më i shëndetshëm që të jetë mjedisi i një organizate apo institucioni aq më e sigurtë është ajo për njerëzit e saj dhe anasjelltas. Suksesi . Secilia OJQ dhe secili njeri, me punën e vetë, synon të jetë i suksesshëm! Sukses është arritja e rezultateve të planifikuara të punës së juaj. Suksesi është kushti themelor për ekzistencën e një organizate, andaj që të ekzistoni duhet të jeni i sukseshëm. Që të jeni të sukseshëm duhet t’i zbatoni zhvilloni dhe zbatoni projektet e juaja të punës në mënyrë profesionale.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email