Koje su osnovne karakteristike razvoja projekta?

Razvoj projekta treba da se zasniva na nekim ključnim karakteristikama koje određeni projekat čine uspešnim. Ovde su takođe važni sadržaj projekta, njegova organizacija i metodologija njegovog razvoja i upravljanja. Ali koje su ključne karakteristike ili principi koje treba da slede programer i menadžer projekta? Su: Učešće. Svaki građanin i svaka organizacija imaju pravo da budu… Continue reading Koje su osnovne karakteristike razvoja projekta?

What are the basic characteristics of a project development?

Project development should be based on some key features that make a certain project successful. The content of the project, its organization and the methodology of its development and management are also important here. But what are the key characteristics or principles that a project developer and manager should follow? They ar Involvement. Every citizen… Continue reading What are the basic characteristics of a project development?

Cilat janë karakteristikat bazë të zhvillimit të një projekti?

Zhvillimi i projekteve duhet të bazohet në disa karakteristika kryesore të cilat e bëjnë të sukses shëm një projekt të caktuar. Këtu është me rëndësi edhe përmbajtja e projektit, organizimi i tij dhe metodo logjjia e zhvillimit dhe e menaxhimit të tij. Por cilat janë karakteristikat ose parimet kryesore që duhet ndjekur një zhvillues dhe… Continue reading Cilat janë karakteristikat bazë të zhvillimit të një projekti?