KOSID je objavio pravnu analizu pod nazivom „Nacionalni park Šari: meta zločina“

Ovo istraživanje bavi se pravnim prekršajima koji se dešavaju u Nacionalnom parku „Šari“ u vezi sa florom i faunom ovog parka. Pravna analiza detaljno razrađuje uništavanje Nacionalnog parka „Šari“ od strane ljudskog faktora, bilo da je reč o pojedincu ili organizovanoj kriminalnoj grupi. KOSID je identifikovao ove pretnje kao glavne pretnje vrednostima nacionalnog parka Šari:… Continue reading KOSID je objavio pravnu analizu pod nazivom „Nacionalni park Šari: meta zločina“

KOSID published a legal analysis called “Sharri National Park: The target of Crime”

This research addresses the legal violations taking place in the National Park “Sharri” regarding this park’s flora and fauna. The legal analysis elaborates the destruction of the National Park “Sharri” by the human factor, whether individual or organized criminal group. KOSID has identified these threats as the main threats to the values of Sharri National… Continue reading KOSID published a legal analysis called “Sharri National Park: The target of Crime”

KOSID publikon analizën ligjore të quajtur “Sharri në shënjestër të krimit”

Ky hulumtim adreson shkeljet ligjore që janë bërë në Parkun Kombëtar “Sharri” sa i përket florës dhe faunës të këti parku. Analiza ligjore në të cilën është punuar 5 muajt e fundit, shtjellon shkatrimin e natyrës së Parkut Kombëtar “Sharri” nga faktori njeri, qoftë individ apo grupë i organizuar kriminalë. KOSID ka indentifikuar këto kërcënime,… Continue reading KOSID publikon analizën ligjore të quajtur “Sharri në shënjestër të krimit”