KOSID je objavio pravnu analizu pod nazivom „Nacionalni park Šari: meta zločina“

Ovo istraživanje bavi se pravnim prekršajima koji se dešavaju u Nacionalnom parku „Šari“ u vezi sa florom i faunom ovog parka.

Pravna analiza detaljno razrađuje uništavanje Nacionalnog parka „Šari“ od strane ljudskog faktora, bilo da je reč o pojedincu ili organizovanoj kriminalnoj grupi.

KOSID je identifikovao ove pretnje kao glavne pretnje vrednostima nacionalnog parka Šari: lov i krivolov, šumski požari i degradacija šuma krčenjem šuma.

Neke od degradacija prirode koje je istraživanje KOSID-a uspelo da identifikuje predstavljaju kršenje zakona na snazi u Republici Kosovo, i evo nekih od njih:

  1. Povećanje broja požara u poslednje četiri godine;
  2. Šteta u šumi od divlje seče u velikim količinama i veliki broj tužbi protiv pojedinaca koji su degradirali šumu;
  3. Fauna je ranjiva u Nacionalnom parku „Šari“. Tamo gde ugroženim vrstama preti lov i krivolov;
  4. Neprimenjivanje zakona od strane pojedinaca radi lične ekonomske koristi.

Ova i mnoga druga kršenja navedena u izveštaju o „Nacionalnom parku Šari: Cilj zločina“ mogu se naći na tri jezika: albanskom, srpskom i engleskom, na veb lokaciji KOSID.

KOSID published a legal analysis called “Sharri National Park: The target of Crime”

This research addresses the legal violations taking place in the National Park “Sharri” regarding this park’s flora and fauna.

The legal analysis elaborates the destruction of the National Park “Sharri” by the human factor, whether individual or organized criminal group.

KOSID has identified these threats as the main threats to the values of Sharri National Park: Hunting and poaching, Wildfires, and the degradation of forests through deforestation.

Some of the nature degradations that KOSID research has managed to identify are violations of the laws in force in the Republic of Kosovo, and here are some of them:

  1. Increase in the number of fires in the last four years;
  2. Forest damage from illegal logging in large quantities and a large number of lawsuits against individuals who have degraded the forest;
  3. Fauna is vulnerable in the National Park “Sharri”. Where endangered species are being threatened by hunting and poaching;
  4. Non-enforcement of the laws by individuals for personal economic benefits.

These and many other violations listed in the report on “Sharri National Park: The target of Crime” can be found in three languages: Albanian, Serbian and English, on the KOSID website:

KOSID publikon analizën ligjore të quajtur “Sharri në shënjestër të krimit”

Ky hulumtim adreson shkeljet ligjore që janë bërë në Parkun Kombëtar “Sharri” sa i përket florës dhe faunës të këti parku.

Analiza ligjore në të cilën është punuar 5 muajt e fundit, shtjellon shkatrimin e natyrës së Parkut Kombëtar “Sharri” nga faktori njeri, qoftë individ apo grupë i organizuar kriminalë.

KOSID ka indentifikuar këto kërcënime, si kërcënime kryesore për vlerat e Parkut Kombëtar “Sharri”: Gjuetia Ilegale, Zjarret dhe Degradimi i pyjeve përmes shpyllëzimit.

Disa nga degradimet e natyrës të cilat hulumtimi i KOSID ka arritur t’i identifikojë, janë shkelje të ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës, dhe këtu po përmendim disa prej tyre :

1.Rritja e numrit të zjarreve në katër vitet e fundit.

2.Dëme pyjore nga prerjet ilegale në sasi të mëdha dhe numër i madh i fletë padieve kundrejtë individëve të cilët kan degraduar pyllin.

3.Fauna në Parkun Kombëtar “Sharri” është shumë e rrezikuar. Speciet në zhdukje po rrezikohen nga gjuetia ilegale në këtë park.

4.Thyerja e një numri të ligjeve nga persona të caktuar për përfitime personale ekonomike.

Këto dhe shumë shkelje tjera të listuara mund ti gjeni në Raportin mbi Parkun Kombëtar “Sharri” – “Sharri në shënjestër të krimit”, të cilin mund ta gjeni në tre gjuhë: shqip, serbisht dhe anglisht në web faqen e KOSID: