Rastuća globalna temperatura

Prosečne globalne temperature u 2020. bile su povezane sa najtoplijim zabeleženim godinama, pokrivajući ono što je ujedno i najtoplija decenija na planeti ikad zabeležena, prema novoj analizi podataka.

Poslednjih šest godina sada je šest najtoplijih zabeleženih, a 2020. je na istom nivou kao i 2016. kao najtoplija ikada zabeležena.

Nova analiza potiče od Službe za klimatske promene Evropske unije „Kopernik“, jednog od nekoliko skupova podataka koji prate globalne temperature i uticaj klimatskih promena.

Prošlogodišnje temperature bile su za 0,6 stepeni Celzijusa toplije od proseka 1981–2010 i 1,25 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskog proseka.

Rising global temperature

Average global temperatures in 2020 were linked to the hottest years recorded, covering what was also the hottest decade on the planet ever recorded, according to new data analysis.

The last six years are now the six hottest recorded, with 2020 at the same level as 2016 as the hottest year ever recorded.

The new analysis comes from the European Union’s Copernicus Climate Change Service, one of several data sets that track global temperatures and the impact of climate change.

Last year’s temperatures were 0.6 degrees Celsius warmer than the 1981-2010 average and 1.25 degrees Celsius above the pre-industrial average. (taken from CNN)

Ngritja e temperaturës globale

Temperaturat mesatare globale në vitin 2020 ishin të lidhura me vitet më të nxehtë të regjistruar, duke mbuluar atë që ishte edhe dekada më e nxehtë e planetit e regjistruar ndonjëherë, sipas analizës së re të të dhënave.

Gjashtë vitet e fundit janë tani gjashtë më të nxehtat e regjistruara, me vitin 2020 në të njëjtin nivel me vitin 2016 si viti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë.

Analiza e re vjen nga Shërbimi i Ndryshimeve Klimatike Copernicus i Bashkimit Evropian, një nga disa grupe të dhënash që përcjellin temperaturat globale dhe ndikimin e ndryshimeve klimatike.

Temperaturat e vitit të kaluar ishin 0.6 gradë Celsius më të ngrohta se mesatarja e vitit 1981 – 2010 dhe 1.25 gradë Celsius mbi mesataren para-industriale.