Ukupan sadržaj ugljen dioksida u atmosferi

Rečeno nam je da je atmosferski sadržaj ugljen-dioksida (CO2) na katastrofalno opasnom nivou i moramo nešto preduzeti da ga smanjimo. Ova jednostavna tabela je nešto što bi svima trebalo neizbrisivo ostati u mislima, tako da se shvati koliko je CO2 zaista „tamo gore“. Trenutni nivo CO2 u vazduhu je 0,039%, tako da će njegov 25… Continue reading Ukupan sadržaj ugljen dioksida u atmosferi

Total atmospheric carbon dioxide content

We are told that the atmospheric content of carbon dioxide (CO2) is a catastrophically dangerous level, and we must do something to reduce it. This simple chart is something that should remain indelibly in everyone’s mind, so that it is understood how much CO2 is really ‘up there’. The current level of CO2 in the… Continue reading Total atmospheric carbon dioxide content

Përmbajtja totale e dioksidit të karbonit atmosferik

Na është thënë që përmbajtja Atmosferike e Dioksidit të Karbonit (CO2) është në një nivel katastrofikisht të rrezikshëm dhe ne duhet të bëjmë diçka për ta ulur atë. Kjo tabelë e thjeshtë është diçka që duhet të mbetet në mënyrë të pashlyeshme në mendjen e të gjithëve, në mënyrë që që kuptohet se sa CO2… Continue reading Përmbajtja totale e dioksidit të karbonit atmosferik

Si të jemi ekologjik në punë?

Ka shumë mënyra se si mund të jemi më të vetëdijëshëm për mjedisin që na rrethon si në punë, në shtëpi, dhe ndërmjet këtyre dy rrugëve. Ne sugjerojmë këto 3 opsione të cilat nuk janë të vështira për një vend pune më ekologjik.