The Campaign Give a Color to the Country

The “Give the Country Color” campaign aims to expand green spaces in Kosovo by planting 1.8 million trees by 2030. This campaign is implemented by “Let’s Clean Kosovo” and the Kosovo Olympic Committee.

Kampanja za davanje boje zemlji

Kampanja „Dajmo boji državi“ ima za cilj da proširi zelene površine na Kosovu sadnjom 1,8 miliona stabala do 2030. Ovu kampanju sprovode „Očistimo Kosovo“ i Kosovski olimpijski komitet.

Fushata T’i Japim Vendit Ngjyra

Fushata “T’i Japim Vendit Ngjyra” synon zgjerimin e hapësirave gjelbëruese në Kosovë përmes mbjelljes së 1.8 milionë drunjve, deri në vitin 2030. Kjo fushatë implementohet nga “Ta Pastrojmë Kosovën” dhe Komiteti Olimpik i Kosovës.

Fushata T’i Japim Vendit Ngjyra

Fushata “T’i Japim Vendit Ngjyra” synon zgjerimin e hapësirave gjelbëruese në Kosovë përmes mbjelljes së 1.8 milionë drunjve, deri në vitin 2030. Kjo fushatë implementohet nga “Ta Pastrojmë Kosovën” dhe Komiteti Olimpik i Kosovës.

Pokazatelji zaštićenih područja

Tokom perioda 2000-2018. Godine, preko 100 područja prirode uzeto je pod zakonsku zaštitu, a mnogo više je predloženo za zaštitu. Među zaštićenim područjima treba izdvojiti: Nacionalni park „Proklete planine“ (2013) i močvaru Henc – Radeva, dok su druga većina botanički, hidrološki, geomorfološki spomenici itd. Samo tokom perioda 2015-2019, ukupnom broju zaštićenih područja dodata su ukupno… Continue reading Pokazatelji zaštićenih područja

Indicators of protected areas

During the period 2000-2018, over 100 nature areas were taken under legal protection and many more were proposed for protection. Among the protected areas should be singled out: National Park “Cursed Mountains” (2013) and Wetland of Henc – Radeva, while the other majority are natural monuments of botanical, hydrological, geomorphological, etc. During the period 2015-2019… Continue reading Indicators of protected areas

Treguesit e zonave te mbrojtura

Gjatë periudhës 2000-2018 nën mbrojtje ligjore janë marrë mbi 100 zona të natyrës dhe janë propozuar për mbrojtje shumë të tjera. Në mesin e zonave të mbrojtura duhet veçuar: Parku Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”(2013) dhe Ligatina e Hencit – Radevës, ndërsa qe shumicën tjetër e përbëjnë monumentet e natyrës me karakter botanik, hidrologjik, gjeomorfologjik, etj.… Continue reading Treguesit e zonave te mbrojtura