The “Let’s Give the Country a Color” campaign continues

Today was marked the next tree planting activity within the campaign “Let’s give the Country a Color”, in collaboration with Heimerer College and the Ministry of Infrastructure.

On this occasion, “Heimerer” college becomes one of the first private colleges to join the largest campaign in the country for planting 1.8 million trees nationwide.

The campaign “Let’s Give Color to the Country” aims to mobilize all actors to expand green spaces in the country by planting 1.8 million trees, by 2030. The campaign is implemented by “Let’s Clean Kosovo” and the Kosovo Olympic Committee.

Kampanja „Dajte boji zemlju“ se nastavlja

Danas je obeležena sledeća aktivnost sadnje drveća u okviru kampanje „Dajte boji državi“, u saradnji sa Heimerer koledžom i Ministarstvom za infrastrukturu.

Ovom prilikom, koledž “Heimerer” postaje jedan od prvih privatnih koledža koji se pridružio najvećoj kampanji u zemlji za sadnju 1,8 miliona stabala širom zemlje.

Kampanja „Dajmo boju zemlji“ ima za cilj da mobiliše sve aktere da prošire zelene površine u zemlji sadnjom 1,8 miliona stabala do 2030. Kampanju sprovode „Očistimo Kosovo“ i Kosovski olimpijski komitet.

Vazhdon fushata “T’i Japim Vendit Ngjyra”

Sot u shënua edhe aktiviteti i radhës i mbjelljes së drunjve në kuadër të fushatës “T’i Japim Vendit Ngjyra”, në bashkëpunim me Kolegji Heimerer dhe Ministria e Infrastrukturës.

Me këtë rast, kolegji “Heimerer” bëhet ndër kolegjet e para private që i bashkohen fushatës më të madhe në vend për mbjelljen e 1.8 milionë drunjve në mbarë vendin.

Fushata “T’i Japim Vendit Ngjyra” ka për qëllim mobilizimin e të gjithë akterëve për zgjerimin e hapësirave gjelbëruese në vend përmes mbjelljes së 1.8 milionë drunjve, deri në vitin 2030. Fushata implementohet nga “Ta Pastrojmë Kosovën” dhe Kosovo Olympic Committee.