BGF i Germanwatch obljavljuju preporuke za za energetsku tranziciju na Kosovu

Balkanska zelena fondacija i Germanvatch, u okviru projekta „Višestruko partnerstvo za energetsku tranziciju na Kosovu“, izradili su preporuke sa ciljem da podrže vladu Kosova u sprovođenju vladinih planova za uvođenje OIE – posebno za izrada revizije Energetske strategije, Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP) i koncepta za razvoj obnovljivih izvora energije.

Preporuke uključuju konkretne političke korake i praktične i tehničke mere koje Kosovo mora da preduzme za bržu, pravednu, ostvarivu i sveobuhvatnu energetsku tranziciju na Kosovu.

Po završetku NECP-a, #BGF kao organizacija izvršiće procenu da li su preporuke projekta MAP ugrađene u završni dokument NECP-a radi povećanja transparentnosti i osiguranja uključivanja i informisanja građana o preduzetim koracima u procesu energetske tranzicije na Kosovu.

Za više informacija i pregled dokumenta sa preporukama kliknite na vezu:

BGF dhe Germanwatch publikojnë rekomandimet për proceset tranzitore në Kosovë

Balkan Green Foundation dhe Germanwatch brenda kornizës së projektit ‘Partneriteti shumë-aktorësh për një tranzicion të energjisë në Kosovë’, hartuan rekomandime me qëllim për të mbështetur qeverinë e Kosovës në zbatimin e planeve qeveritare për fazën e BRE – veçanërisht për hartimi i rishikimit të Strategjisë së Energjisë, Planit Kombëtar të Energjisë dhe Klimës (NECP) dhe konceptit për zhvillimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë.

Rekomandimet përfshijnë hapa konkretë politikë dhe masa praktike dhe teknike që Kosova duhet të ndërmarrë për një tranzicion më të shpejtë, të drejtë, të arritshëm dhe gjithëpërfshirës të energjisë në Kosovë.

Pas përfundimit të NECP, BGF si një organizatë do të bëjë një vlerësim nëse rekomandimet e projektit MAP ishin përfshirë në dokumentin përfundimtar të NECP për të rritur transparencën dhe për të siguruar përfshirjen dhe informimin e qytetarëve për hapat e ndërmarrë në procesin e tranzicionit të energjisë në Kosovë.

Për më shumë informacion dhe për të parë dokumentin e rekomandimit klikoni në vegëzën mëposhtë:

𝑩𝑮𝑭 𝒂𝒏𝒅 𝑮𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒘𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒅𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒔 𝒊𝒏 𝑲𝒐𝒔𝒐𝒗𝒐

Balkan Green Foundation and Germanwatch e.V., within the framework of ‘Multi-Actor Partnership for an Energy Transition in Kosovo’ project, drafted recommendations with the objective to support the government of Kosovo in the implementation of governmental plans for RES phase-in – especially for drafting the revision of the Energy Strategy, the National Energy and Climate Plan (NECP) and the concept for renewable energy sources development.

The recommendations include concrete political steps and practical and technical measures that Kosovo must take for a faster, just, achievable and comprehensive energytransition in Kosovo.

Upon the completion of the NECP, #BGF as an organization will make an evaluation as to whether the recommendations of the MAP project were incorporated into the final document of the NECP to increase transparency and ensure the inclusion and informing of the citizens of the steps undertaken in the process of the energy transition in Kosovo.

For more information and to view the recommendation document click on the link: