NGO ENVIRONMENT PUBLISHES ENVIRONMENTAL RECOMMENDATIONS

NGO Ambienti, on the day of the project reflection
ECOLOGICAL DAYS IN DRAGASH in cooperation with local environmental actors have identified environmental problems in the Municipality of Dragash which are recommended for solution to competent local and central institutions.

WASTE – ecological treatment and designation of locations for solid waste,
BIODIVERSITY – sustainable use,
POLLUTION OF RIVERS,
DRINKING WATER – physico-chemical and bacteriological control in all settlements of the Municipality of Dragash.

NVO AMBIENTI OBJAVLJUJE PREPORUKE O ŽIVOTNOJ SREDINI


NVO Ambienti, na dan razmišljanja o projektu
EKOLOŠKI DANI U DRAGASH-u u saradnji sa lokalnim ekološkim akterima identifikovali su ekološke probleme u opštini Dragaš koji se preporučuju za rešavanje nadležnim lokalnim i centralnim institucijama.

OTPAD – ekološki tretman i određivanje lokacija za čvrsti otpad,
BIODIVERZITET – održiva upotreba,
ZAGAĐENJE REKA,
VODA ZA PIĆE – fizičko-hemijska i bakteriološka kontrola u svim naseljima opštine Dragaš.

OJQ AMBIENTI PUBLIKON REKOMANDIMET MJEDISORE

OJQ Ambienti, në ditën e reflektimit të projektit
DITËT EKOLOGJIKE NË DRAGASH në bashkëpunim me akterët mjedisor lokal kanë identifikuar problemet mjedisore në Komunën e Dragashit të cilat ju rekomandohen për zgjidhje institucioneve kompetente lokale dhe qendrore.

MBETURINAT- trajtimi ekologjik dhe caktimi i lokacioneve për mbeturina të ngurta,
BIODIVERSITETI – shfrytzimi i qëndrueshëm,
NDOTJA e lumenjve,
UJI PIJSHËM – kontrolli fiziko-kimik dhe bakteriologjik në të gjitha vendbanimet e Komunës së Dragashit.