Emisije gasova na Kosovu


Povećanje atmosferskih koncentracija gasova proizvodi efekte na klimatske promene, odnosno na njihovo zagrevanje. Procenjuje se da se globalno od 1990. do danas efekat ukupnog grejanja iz gasova staklene bašte koji proističu iz antropogenih aktivnosti povećao na oko 40%.

Na Kosovu, ukupne godišnje emisije gasova sa efektom staklene bašte tokom perioda 2008-2018. Variraju između 9489 Gg ekv. CO2. (2008) i 10164 Gg ekvivalenta CO2 (2016). Emisije u velikoj meri zavise od potražnje za energijom i aktivnosti energetskog sektora koji je sa 87% glavni sektor emisija na nacionalnom nivou.

U poređenju sa drugim evropskim zemljama, Kosovo ima niže emisije (5 tona ekvivalenta CO2) po stanovniku od proseka Evropske unije, ali ima veće emisije od nekih zemalja u regionu. Što se tiče emisija CO2 po jedinici BDP-a (bruto domaći proizvod), Kosovo sa 0,5 kg CO2 ima veće emisije od proseka Evropske unije i veće od ostalih zemalja u regionu.

Za više informacija pogledajte Izveštaj o indikatorima životne sredine:

Greenhouse gas emissions in Kosovo

Greenhouse gas emissions in Kosovo
The increase of atmospheric concentrations of greenhouse gases produces effects on climate change, respectively on its heating. It is estimated that globally from 1990 until today, the effect of total heating from greenhouse gases emanating from anthropogenic activities has increased to about 40%.

Kosovo, the total annual greenhouse gas emissions during the period 2008-2018 vary between 9489 Gg CO2 eq. (2008) and 10164 Gg CO2 eq (2016). Emissions depend largely on energy demand and the activities of the energy sector which is the main emission sector in the country with 87%.

Compared to other countries in Europe, Kosovo has lower emissions (5 tons of CO2 equivalent) per capita than the European Union average, but has higher emissions than some of the countries in the region. As for CO2 emissions per unit of GDP (Gross Domestic Product), Kosovo with 0.5 kg of CO2 has higher emissions than the European Union average and higher than other countries in the region.

For more information see the Environmental Indicators Report:

Emetimet e gazrave serë në Kosovë

Rritja e përqendrimeve atmosferike të gazeve serë prodhon efekte në ndryshimin e klimës përkatësisht në ngrohjen e saj. Vlerësohet se në nivel global që nga viti 1990 deri më sot, efekti i ngrohjes totale nga gazrat serë që burojnë nga aktivitetet antropogjene është rritur në rreth 40%.

Në Kosovë emetimet totale vjetore të gazrave të serrës pergjate periudhes 2008-2018 ndryshojnë ndërmjet 9489 Gg CO2 eq. (2008) dhe 10164 Gg CO2 eq (2016). Emetimet varen ne masë të madhe nga kërkesa për energji dhe nga aktivitetet e sektorit të energjisë që është sektori kryesor i emetimeve në nivel vendi me 87%.

Krahasuar me shtetet tjera në Evropë, Kosova ka emetime më të ulëta (5 ton CO2 ekuivalent), për kokë banori se sa mesatarja e Bashkimit Evropian, po ka emetime më të larta se sa disa nga vendet e rajonit. Ndërsa sa i përket emetimeve të CO2 për njësi të BPV (Bruto Prodhimi Vendor), Kosova me 0,5 kg CO2 ka emetime më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian dhe më të larta se sa vendet tjera të regjionit.

Për më shumë informacion shihni Raportin e treguesve mjedisorë: