Emisije gasova na Kosovu

Povećanje atmosferskih koncentracija gasova proizvodi efekte na klimatske promene, odnosno na njihovo zagrevanje. Procenjuje se da se globalno od 1990. do danas efekat ukupnog grejanja iz gasova staklene bašte koji proističu iz antropogenih aktivnosti povećao na oko 40%. Na Kosovu, ukupne godišnje emisije gasova sa efektom staklene bašte tokom perioda 2008-2018. Variraju između 9489 Gg… Continue reading Emisije gasova na Kosovu

Greenhouse gas emissions in Kosovo

Greenhouse gas emissions in KosovoThe increase of atmospheric concentrations of greenhouse gases produces effects on climate change, respectively on its heating. It is estimated that globally from 1990 until today, the effect of total heating from greenhouse gases emanating from anthropogenic activities has increased to about 40%. Kosovo, the total annual greenhouse gas emissions during… Continue reading Greenhouse gas emissions in Kosovo

Emetimet e gazrave serë në Kosovë

Rritja e përqendrimeve atmosferike të gazeve serë prodhon efekte në ndryshimin e klimës përkatësisht në ngrohjen e saj. Vlerësohet se në nivel global që nga viti 1990 deri më sot, efekti i ngrohjes totale nga gazrat serë që burojnë nga aktivitetet antropogjene është rritur në rreth 40%. Në Kosovë emetimet totale vjetore të gazrave të… Continue reading Emetimet e gazrave serë në Kosovë