INDEP starts with the Club of Sustainable Development Goals (SCDs) dedicated to 38 municipalities of Kosovo

In the framework of the project “Integration of Sustainable Development Objectives (SDCs) in the Dialogue Processes at the Municipal Level of Kosovo”, INDEP has started holding the first sessions as part of the SDC Club in Kosovo.

Such clubs are held all over the world dedicated to different target groups, while INDEP has designed the Club specifically for municipal officials who for 2 days in a row will gain more knowledge about the CDS and Agenda 2030. The main goal of the CDS Club- is to support 115 municipal officials from all municipalities in Kosovo in drafting the dialogue process for the MDGs and the 2030 Agenda and to encourage dialogue between key actors in the field by bringing them together in one place and discussing the next steps that should be undertaken towards advancing the 2030 Agenda in Kosovo.

Trainings dedicated to municipal officials will be divided into 2 sessions through which the role of municipal level representatives in promoting sustainable development in their municipalities will be discussed, along with their capacity building towards integration, monitoring and CDS reporting. The initial sessions were held today, and they will welcome many other municipal officials for the next 7 days.

INDEP započinje sa Klubom ciljeva održivog razvoja (SDC) posvećenim 38 kosovskih opština

U okviru projekta „Integracija ciljeva održivog razvoja (SDC) u procese dijaloga na opštinskom nivou Kosova“, INDEP je počeo da održava prve sesije u okviru SDC kluba na Kosovu.

Takvi klubovi se održavaju po celom svetu posvećeni različitim ciljnim grupama, dok je INDEP kreirao klub posebno za opštinske zvaničnike koji će dva dana za redom steći više znanja o CDS-u i Agendi 2030. Glavni cilj CDS kluba- je da podrži 115 opštinskih zvaničnika iz svih opština na Kosovu u izradi procesa dijaloga za Milenijumske razvojne ciljeve i Agendu 2030 i da podstakne dijalog između ključnih aktera na terenu tako što će ih okupiti na jednom mestu i razgovarati o sledećim koracima treba preduzeti ka unapređivanju Agende 2030 na Kosovu.

Obuke posvećene opštinskim službenicima biće podeljene u 2 sesije kroz koje će se razgovarati o ulozi predstavnika opštinskog nivoa u promociji održivog razvoja u njihovim opštinama, zajedno sa njihovim izgradnjom kapaciteta u pravcu integracije, praćenja i CDS izveštavanje. Početna zasedanja održana su danas i u narednih 7 dana dočekaće mnoge druge opštinske zvaničnike.

INDEP starton me Klubin e Objektivëve të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQ-ve) dedikuar 38 komunave të Kosovës

Në kuadër të projektit “Integrimi i Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQ-ve) në Proceset e Dialogut në Nivelin Komunal të Kosovës”, INDEP ka filluar me mbajtjen e sesioneve të para si pjesë e Klubit të OZhQ-ve në Kosovë.

Klube të tilla mbahen kudo nëpër botë dedikuar target grupeve të ndryshme, ndërkaq INDEP ka dizajnuar Klubin konkretisht për zyrtarët komunal të cilët për 2 ditë me rradhë do të fitojmë më shumë njohuri mbi OZhQ-të dhe Agjendën 2030.Qëllimi kryesor i Klubit të OZhQ-ve është që të mbështesë 115 zyrtarë komunal nga të gjitha komunat e Kosovës në hartimin e procesit të dialogut për OZhQ-të dhe Agjendën 2030 dhe të inkurajojë dialogun mes akterëve kryesor të fushës duke mbledhur ata në një vend dhe të diskutohet mbi hapat e radhës që duhet ndërmarrë drejt avancimit të Agjendës 2030 në Kosovë.

Trajnimet dedikuar zyrtarëve komunal do të jenë të ndara në 2 sesione me anë të së cilave do të diskutohet mbi rolin e përfaqësuesve të nivelit komunal në nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm në komunat e tyre, bashkë me ngritjen e kapaciteteve të tyre kundrejt integrimit, monitorimit dhe raportimit të OZhQ-ve. Sesionet fillestare janë mbajtur gjatë ditës së sotme, ndërsa ato do të mirëpresin edhe shumë zyrtarë të tjerë komunal për 7 ditët e ardhshme.

INDEP po implementon këtë aktivitet si pjesë e projektit të financuar nga GIZ nëpërmjet Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë.

Zeleni menadžment na opštinskom nivou

Istraživanje „Zeleni menadžment na opštinskom nivou“ ima za cilj da informiše građane o posvećenosti opštinskih direkcija u oblasti životne sredine. Ovaj dokument takođe predstavlja poređenje između opština.

Fond za razvoj zajednice – CDF
Ambasada Švedske u Prištini
HumanRightivism
EC Ma Ndryshe

Green management at the municipal level

The research “Green management at the municipal level” aims to inform citizens about the commitment of municipal directorates in the field of environment. This document also presents comparisons between municipalities.

Community Development Fund – CDF
Embassy of Sweden in Pristina
HumanRightivism
EC Ma Ndryshe

Menaxhimi i gjelbër në nivel komunal

Hulumtimi “Menaxhimi i gjelbër në nivel komunal” ka për qëllim që t’i njoftoj qytetarët me angazhimin e drejtorive komunale në fushën e mjedisit. Në këtë dokument paraqiten edhe krahasimet ndërmjet komunave.

Community Development Fund – CDF
Embassy of Sweden in Pristina
HumanRightivism
EC Ma Ndryshe