Merenja kvaliteta vazduha tokom ove nedelje

U okviru projekta „Briga o mladima za Kosovo“, aktivisti iz PEN – Peer Education netwotk su ove nedelje izvršili merenja kvaliteta vazduha u opštini Drenas, Fushe Kosove, Obilik i Hani i Elezit.

Ova merenja će se i dalje vršiti nedeljno.

Kako čitati podatke?

AirBeam:
0-12 = Dobro
13-35 = Pošteno
36-55 = Loše
56-150 = Veoma siromašno

Dilos: 0,5> mikrona
0-75 = Odlično
75-150 = Vrlo dobro
150-300 = Dobro
300-1050 = Pošteno
1050-3000 = Loše
3000+ = Veoma siromašno

Air Quality measurements during this week

As part of “Youth Care for Kosovo” project, our activists made air quality measurements this week in the municipality of Drenas, Fushë Kosovë, Obiliq, and Hani i Elezit.

These measurements will continue to be made weekly.

How to read the data?

AirBeam:
0-12 = Good
13-35 = Fair
36-55 = Poor
56-150 = Very Poor

Dylos:0.5 >micron
0-75 = Excellent
75- 150 = Very Good
150-300 = Good
300-1050 = Fair
1050-3000 = Poor
3000+ = Very Poor

Matjet e cilësisë së ajrit përgjatë javës

Në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo” aktivistĕt e organizatës PEN – Peet Educators Network bënë matjen e cilësisë së ajrit në komunën e Drenasit, Fushë Kosovës, Obiliqit, dhe Hanit të Elezit.

Këto matje do vazhdojnë të bëhen çdo javë.

Si t’i lexoni të dhënat?
AirBeam:
0-12 = I mirë
13-35 = I favorshëm
36-55 = I dobët
56-150 = Shumë i dobët.

Dylos:0.5 > micron
0-75 = I shkëlqyeshëm
75- 150 = Shumë i mirë
150-300 = I mirë
300-1050 = I favorshëm
1050-3000 = I dobët
3000+ = Shumë i dobët