Merenja kvaliteta vazduha tokom ove nedelje

U okviru projekta „Briga o mladima za Kosovo“, aktivisti iz PEN – Peer Education netwotk su ove nedelje izvršili merenja kvaliteta vazduha u opštini Drenas, Fushe Kosove, Obilik i Hani i Elezit. Ova merenja će se i dalje vršiti nedeljno. Kako čitati podatke? AirBeam:0-12 = Dobro13-35 = Pošteno36-55 = Loše56-150 = Veoma siromašno Dilos: 0,5>… Continue reading Merenja kvaliteta vazduha tokom ove nedelje

Air Quality measurements during this week

As part of “Youth Care for Kosovo” project, our activists made air quality measurements this week in the municipality of Drenas, Fushë Kosovë, Obiliq, and Hani i Elezit. These measurements will continue to be made weekly. How to read the data? AirBeam:0-12 = Good13-35 = Fair36-55 = Poor56-150 = Very Poor Dylos:0.5 >micron0-75 = Excellent75-… Continue reading Air Quality measurements during this week

Matjet e cilësisë së ajrit përgjatë javës

Në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo” aktivistĕt e organizatës PEN – Peet Educators Network bënë matjen e cilësisë së ajrit në komunën e Drenasit, Fushë Kosovës, Obiliqit, dhe Hanit të Elezit. Këto matje do vazhdojnë të bëhen çdo javë. Si t’i lexoni të dhënat?AirBeam:0-12 = I mirë13-35 = I favorshëm36-55 = I dobët56-150… Continue reading Matjet e cilësisë së ajrit përgjatë javës