Launch of the HAPUKS public spaces platform

The platform of public spaces in Kosovo established by EC Ma Ndryshe aims to reflect the state of public spaces of our cities, starting this year with those of the city of Prizren. The platform has an interactive map where you can navigate the identified public spaces but also other information such as infographics, projects and the category of multimedia with additional literature. In this virtual presentation of the platform will be given some of the findings of the research of public spaces in Prizren.

The HAPUKS platform for the Municipality of Prizren was implemented within the project “rePUBLIC SPACES” which was financially supported by UN-HABITAT. Within this project, an investment has been made in the new park of the Lakuriq neighborhood in Prizren. This park is designed through the methodology of urban planning with the participation of neighborhood residents along with the internationally known virtual game – MineCraft of the Block after Block foundation.

In this virtual session you will be able to watch the premiere of the short documentary of the project “rePUBLIC SPACES”.

Pokretanje platforme javnih prostora HAPUKS

Platforma javnih prostora na Kosovu koju je uspostavila Ec Ma Ndryshe ima za cilj da odražava stanje javnih prostora u našim gradovima, počev od ove godine sa onima u gradu Prizrenu. Platforma ima interaktivnu mapu na kojoj možete da se krećete kroz identifikovane javne prostore, ali i drugim informacijama poput infografike, projekata i kategorije multimedije sa dodatnom literaturom. U ovoj virtuelnoj prezentaciji platforme biće dati neki nalazi istraživanja javnog prostora u Prizrenu.

Platforma HAPUKS za opštinu Prizren realizovana je u okviru projekta „REPUBLIČKI PROSTORI“ koji je finansijski podržao UN-HABITAT. U okviru ovog projekta investirano je u novi park naselja Lakurik u Prizrenu. Ovaj park je dizajniran kroz metodologiju urbanog planiranja uz učešće stanovnika susedstva, zajedno sa međunarodno poznatom virtuelnom igrom – MineCraft of the Block after Block fondacije.

U ovoj virtuelnoj sesiji moći ćete da pogledate premijeru kratkog dokumentarnog filma projekta „REPUBLIČKI PROSTORI“.

Lansimi i platformës së hapësirave publike HAPUKS

HAPUKS – Platforma e hapësirave publike në Kosovë e themeluar nga EC Ma Ndryshe mëton të pasqyrojë gjendjen e hapësirave publike të qyteteve tona, duke filluar këtë vit me ato të qytetit të Prizrenit. Platforma posedon hartën interaktive ku mund të navigohen hapësirat publike të identifikuara por edhe informata të tjera si infografika, projekte dhe kategorinë e multimedias me literaturë shtesë. Në këtë prezantim virtual të platformës do të ipen edhe disa nga të gjeturat e hulumtimit të hapësirave publike në Prizren.

Platforma HAPUKS për Komunën e Prizrenit është realizuar në kuadër të projektit “rePUBLIC SPACES” i cili është përkrahur financiarisht nga UN-HABITAT. Në kuadër të këtij projekti është investuar edhe në parkun e ri të lagjes Lakuriq në Prizren. Ky park është dizajnuar përmes metodologjisë së planifikimit urban me pjesëmarrje të banorëve të lagjes bashkë me lojën virtuale ndërkombëtarisht të njohur – MineCraft të fondacionit Bllok pas Blloku.

Në këtë sesion virtual do të mund të ndiqni edhe premierën e dokumentarit të shkurtër të projektit “rePUBLIC SPACES”.

KOSOVA DHE SUEDIA FORCOJNË BASHKËPUNIMIN PËR MJEDISIN

Agjencitë Suedeze Mbrojtjen e Mjedisit dhe Agjencisë e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, do të fillojnë një bashkëpunim për tre vjet me mbështetjen financiare nga Ambasada Suedeze në Prishtinë.

Përmes bashkëpunimit të ngushtë, Agjencia Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës do të forcojë aftësinë e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të për të zbatuar legjislacionin mjedisor në sektorin e ujit, klimës dhe ndotjes së ajrit. Bashkëpunimi do ta përgatisë Kosovën për t’i bërë të dhënat mjedisore me përparësi të arritshme lehtësisht në përputhje me acquis të BE-së për qëllimin afatgjatë të pranimit në BE.

“Kosova po përballet me disa sfida mjedisore, dhe megjithëse këto janë probleme në lidhje me tërë popullatën, njerëzit e varfër dhe të margjinalizuar shpesh preken më negativisht. Ne jemi të lumtur që forcojmë bashkëpunimin tonë me autoritetet e Kosovës për të luftuar këto sfida ”, thotë Nasrin Pourghazian Shef i Bashkëpunimit për Zhvillim në Ambasadën Suedeze në Prishtinë.

Projekti do të fillojë në janar 2021 dhe do të vazhdojë deri në fund të vitit 2023 me një buxhet prej 9 milion SEK.