Launch of the HAPUKS public spaces platform

The platform of public spaces in Kosovo established by EC Ma Ndryshe aims to reflect the state of public spaces of our cities, starting this year with those of the city of Prizren. The platform has an interactive map where you can navigate the identified public spaces but also other information such as infographics, projects… Continue reading Launch of the HAPUKS public spaces platform

Pokretanje platforme javnih prostora HAPUKS

Platforma javnih prostora na Kosovu koju je uspostavila Ec Ma Ndryshe ima za cilj da odražava stanje javnih prostora u našim gradovima, počev od ove godine sa onima u gradu Prizrenu. Platforma ima interaktivnu mapu na kojoj možete da se krećete kroz identifikovane javne prostore, ali i drugim informacijama poput infografike, projekata i kategorije multimedije… Continue reading Pokretanje platforme javnih prostora HAPUKS

Lansimi i platformës së hapësirave publike HAPUKS

HAPUKS – Platforma e hapësirave publike në Kosovë e themeluar nga EC Ma Ndryshe mëton të pasqyrojë gjendjen e hapësirave publike të qyteteve tona, duke filluar këtë vit me ato të qytetit të Prizrenit. Platforma posedon hartën interaktive ku mund të navigohen hapësirat publike të identifikuara por edhe informata të tjera si infografika, projekte dhe… Continue reading Lansimi i platformës së hapësirave publike HAPUKS

KOSOVA DHE SUEDIA FORCOJNË BASHKËPUNIMIN PËR MJEDISIN

Agjencitë Suedeze Mbrojtjen e Mjedisit dhe Agjencisë e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, do të fillojnë një bashkëpunim për tre vjet me mbështetjen financiare nga Ambasada Suedeze në Prishtinë. Përmes bashkëpunimit të ngushtë, Agjencia Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës do të forcojë aftësinë e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të për… Continue reading KOSOVA DHE SUEDIA FORCOJNË BASHKËPUNIMIN PËR MJEDISIN