Publikohet raporti i treguesve mjedisorë

Vlerësimi i gjendjes së mjedisit duhet të jetë i vazhdueshëm dhe i bazuar në të dhëna relevante. Është shumë e rëndësishme që gjendja e mjedisit të përcillet për një kohë më të gjatë me qëllim që të shihen trendët e zhvillimit në sektorin e mjedisit dhe ndikimet që vijnë nga sektorët zhvillimorë.

Një prej formave më të pranueshme dhe më efikase për të bërë vlerësimin e gjendjess ë mjedisit për një periudhë më të gjatë kohore është përdorimi i treguesve mjedisor.

Një vlerësim i tillë vë në pah trendët e gjendjes së mjedisit, presionet që i bëhen mjedisit, forcat shtytëse që sjellin ndikimet në mjedis por edhe efikasitetin e politikave mjedisore në përmirësimin e gjendjes së mjedisit.

Derime tani Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, ka hartuar raporte vjetore për gjendjen e mjedisit, dhe raporte specifike për sektorët mjedisorësi ajri, uji, mbeturinat, natyra etj., që kanë përfshirë periudha kohore 1 derinë 5 vite. Gjithashtu edhe të dhënat dhe treguesit e përdorur në kuadër të vlerësimit të gjendjes në këto raporte dhe vlerësime kanë përfshirë kryesisht periudha më të shkurtëra kohore.

“Mjedisii Kosovës 2020, Raport i treguesve mjedisorë”, është publikimi i parë i këtij lloji që e bënë vlerësimin e gjendjes së mjedisit bazuar në listën kombëtare të treguesve mjedisorë, që përfshin periudhë më të gjatë kohore.

Në hartimin e raportit janë përdorur metodologji standarde që zbatohet nga organizata të Bashkimit Evropian sikurse janë OECD, Agjencia e Mjedisit të Evropës, EUROSTAT apo organizata tjera. Po ashtu janë përdorur tregues, zhvillimi dhe përpunimi i të cilëve është e bazuar në metodologji që janë të përcaktuar nga këto organizata.

Përzgjedhja dhe zhvillimi i treguesve është adaptuar edhe me gjendjen e zhvillimit të përgjithshëm në Kosovë dhe ka qenë e orientuar edhe në të dhënat e qasshme në dispozicion për zhvillimin e treguesve të caktuar.

Shpresojmë që ky publikim do të jetë një bazë e mirë që do të ju hyjë në shërbim politkbërësve në hartimin e politikave më efikase jo vetëm në përmirësimin e gjendjes së mjedisit, por edhe në parandalimin e ndikimeve në mjedis që vijnë nga sektorët zhvillimorë.

Realiteti klimatik për Kosovën

A duhet të ndryshojmë? Dëshmitë e krizës klimatike të vërejtura nga moti ekstrem, ndotja e ajrit, thatësirat si dhe në ndikimet shëndetësore e godiasin ekonominë tonë dhe shoqërinë tonë në Kosovë.

A mund të ndryshojmë? Ndërsa ekonomia jonë mbështetet në lëndët djegëse fosile, ne e dijmë se zgjidhjet janë në dispozicion për një të ardhme të qëndrueshme pa karbon. Shkenca dhe teknologjia zhvillohen shpejt, andaj le të ndjekim ato zgjedhje.

A do të ndryshojmë? Është koha për të mbledhur të gjithë akterët e interesuar për të rritur ndërgjegjësimin për krizën klimatike dhe për të trajtuar rrënjët e problemit të ndryshimit të klimës në Kosovë.

Bashkohuni me ne në webinarin tonë për Realitetin Klimatik për Kosovën me 12 Dhjetor nga ora 10:00 dhe 12:00 ku folësit lokal dhe internacional do t’ju ndihmojnë të kuptoni se sa afër jemi me një zgjidhje globale për krizën e klimës dhe si Kosova mund të kontribuojë në të.