Let’s do it sutra obeležava Međunarodni dan volontera najavom volontera za 2020

Let’s do it, kao jedna od najvećih organizacija u zemlji koja već skoro 10 godina izvodi razne ekološke (ali ne samo) volonterske aktivnosti, sutra će obeležiti Međunarodni dan volontera najavom volontera 2020.

Ceremonija proglašenja volontera za 2020. godinu biće održana u kancelarijama Let’s Do It koje se nalaze u ulici „Pashko Vasa“ u četvrti Peiton (Priština), početkom u 11:00.

Volonteri godine koji će biti proglašeni sutra nastavljaju da daju svoj doprinos već dugi niz godina u raznim oblastima u korist zemlje i društva. Najviše smo ih istakli po doprinosu na polju zaštite životne sredine, u borbi protiv COVID-19 kao i u nekim drugim vrlo zanimljivim oblastima koje će biti objavljene sutra.

Proglašenje volontera godine planirano je da bude veći događaj, kao i sam volonterski rad, ali zbog situacije sa pandemijom smanjen je broj učesnika i ostalih gostiju. Ovom prilikom su preduzete sve druge mere za zaštitu od COVID-19!

Let’s Do It tomorrow marks International Volunteer Day by announcing 2020 volunteers

Let’s Do It as one of the largest organizations in the country that carries out various environmental (but not only) volunteer activities for almost 10 years now, tomorrow will mark the International Volunteer Day by announcing the 2020 volunteers.

The 2020 volunteer announcement ceremony will be held at Let’s Do It offices which are located on Pashko Vasa Street in the Peyton neighborhood (Prishtina), starting at 11:00.

Volunteers of the year who will be announced tomorrow, continue to give their contribution for many years now in various fields for the benefit of the country and society. We have distinguished them the most for their contribution in the field of environmental protection, in the fight against COVID-19 as well as in some other very interesting areas which will be announced tomorrow.

The announcement of volunteers of the year was planned to be a greater event, as is the volunteer work itself, but due to the situation with the pandemic the number of participants and other guests has been reduced. On this occasion, all other measures have been taken to protect against COVID-19!

Let’s Do It shënon Ditën Ndërkombëtare të Vullnetarëve duke shpallur vullnetarët e vitit 2020

Let’s Do It si njëra ndër organizatat më të mëdha në vend që realizon aktivitete të ndryshme mjedisore (por jo vetëm) vullnetare tash gati 10 vite, nesër do të shënojë Ditën Ndërkombëtare të Vullnetarëve duke shpallur vullnetarët e vitit 2020.

Ceremonia e shpalljes së vullnetarëve të vitit 2020 do të mbahet në zyret e Let’s Do It të cilat gjenden në rrugën “Pashko Vasa” në lagjen Pejton (Prishtinë), duke filluar nga ora 11:00.

Vullnetarët e vitit të cilët do të shpallen ditën e nesërme, vazhdojnë të japin kontributin e tyre tash e sa vite në fusha të ndryshme në të mirë të vendit e shoqërisë. Ne i kemi dalluar ata më së shumti për kontributin e dhënë në fushën e mbrojtjes së mjedisit, në luftën ndaj COVID-19 si dhe në disa fusha të tjera mjaft interesante të cilat do të bëhen të ditura nesër.

Shpallja e vullnetarëve të vitit ka qenë e planifikuar të jetë një event më madhështor, ashtu siç është edhe vet puna vullnetare, mirëpo për shkak të situatës me pandeminë është reduktuar numri i pjesëmarrësve dhe të ftuarve të tjerë. Me këtë rast, janë ndërmarrë edhe të gjitha masat e tjera për mbrojtje ndaj COVID-19!