What areVolatile Organic Compounds?(VOCs)

Volatile Organic Compounds (VOCs) are a combination of gases and odors emitted by many different toxins and chemicals from everyday products.

VOCs can come from fires and candles, cleaning products, new furniture, fragrances, paints and varnishes etc.

To reduce the amount of VOCs inside your home, look for products free of VOC or choose low VOC products and ventilate as much as possible.

Nga vijnë komponimet organike të paqëndrueshme? (KOP)

Komponimet Organike të Paqëndrueshme (KOP) janë një kombinim i gazrave dhe aromave të emetuara nga shumë toksina dhe kimikate të ndryshme prej produkteve të përditshme.

KOP mund të vijnë nga zjarret dhe qirinjtë, produktet e pastrimit, mobiljet e reja, aromat, ngjyrat dhe bojërat etj.

Për të zvogëluar sasinë e KOP 📉 brenda shtëpisë tuaj, kërkoni produkte pa KOP ose zgjidhni produkte me KOP të ulët dhe ajrosni ajrin sa më shumë që të jetë e mundur.